Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Τουλάχιστον 104 νεκροί σε 24 ώρες από τους συνεχιζόμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Με δολο­φο­νι­κούς ισραη­λι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς και επι­θέ­σεις σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας και με τα εντει­νό­με­να πλήγ­μα­τα στη νότια πόλη Ράφα να προ­ε­τοι­μά­ζουν το έδα­φος για τη γενι­κευ­μέ­νη χερ­σαία επί­θε­ση στην περιο­χή, ξημέ­ρω­σε η 166η ημέ­ρα της ισραη­λι­νής επί­θε­σης κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Του­λά­χι­στον 14 είναι οι νεκροί μετά από δύο ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις στη Ράφα, ενώ ανά­με­σα στους νεκρούς είναι και παι­διά. Οκτώ είναι οι νεκροί μετά από επί­θε­ση στη βόρεια πόλη Τζα­μπα­λί­για. Του­λά­χι­στον 27 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή με στό­χο ένα σπί­τι στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό αλ Νου­σέι­ρατ και του­λά­χι­στον άλλοι 23 από επί­θε­ση σε Επι­τρο­πή Βοή­θειας στη Γάζα.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Γάζας ανέ­φε­ρε ότι ο αριθ­μός των νεκρών από την ισραη­λι­νή επί­θε­ση στη Λωρί­δα της Γάζας από τις 7 Οκτώ­βρη αυξή­θη­κε σε 31.923, ενώ άλλοι 74.096 τραυ­μα­τί­στη­καν. Το τελευ­ταίο 24ωρο σκο­τώ­θη­καν 104 Παλαι­στί­νιοι και τραυ­μα­τί­στη­καν 162.

Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις χτύ­πη­σαν και πάλι σημείο δια­νο­μής ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας. Σύμ­φω­να με το «Al Jazeera», ισραη­λι­νό drone εξα­πέ­λυ­σε βόμ­βα κατά του σημεί­ου στον «κόμ­βο του Κου­βέιτ» στη Ράφα. Σύμ­φω­να με τη μαρ­τυ­ρία που μετα­δί­δει το «Αl Jazeera», είκο­σι τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και μας είπαν ότι υπάρ­χουν ακό­μη περισ­σό­τε­ροι τραυ­μα­τί­ες στους δρόμους.

Η επί­θε­ση κατέ­στρε­ψε όχι μόνο τα φορ­τη­γά με τις βοή­θειες και τους ανθρώ­πους που συγκε­ντρώ­νο­νταν, αλλά και τη γύρω περιο­χή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των δημό­σιων εγκαταστάσεων.

Ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης και το παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA κάνουν λόγο για ισραη­λι­νές στρα­τιω­τι­κές επι­δρο­μές σε πολ­λές τοπο­θε­σί­ες στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη την περα­σμέ­νη νύχτα. Μετα­ξύ αυτών περι­λαμ­βά­νο­νται οι εξής: Ακμπάτ Τζαμπρ, νότια της Ιερι­χούς, η πόλη Τουλ­κα­ρέμ, η γει­το­νιά Ατ-Ταα­βόν στην πόλη Ναμπλούς, οι πόλεις Μπιλ’ινΣιλουάντ και αλ-Μαζ­ράα ας-Σαρ­κί­για, κοντά στη Ραμά­λα, η πόλη Νού­μπα, βορειο­δυ­τι­κά της Χεβρώνας.

Ένας Παλαι­στί­νιος συνε­λή­φθη επί­σης μετά την εισβο­λή ισραη­λι­νών δυνά­με­ων στο σπί­τι του στον καταυ­λι­σμό Τζα­λα­ζό­νε, βόρεια της Ραμά­λας, ενώ συγκρού­σεις ξέσπα­σαν μετα­ξύ παλαι­στι­νια­κών ομά­δων αντί­στα­σης και ισραη­λι­νών δυνά­με­ων στην πόλη αρ-Ραμ, βόρεια της Ιερου­σα­λήμ.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα

Με τις ΗΠΑ και το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ να κάνουν πλά­τες στη συνέ­χι­ση του μακε­λειού στη Λωρί­δα της Γάζας, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας διαρ­κώς «το δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ να κυνη­γή­σει τη Χαμάς», σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται και οι μαρα­θώ­νιες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στην Ντό­χα του Κατάρ για την επί­τευ­ξη μιας συμ­φω­νί­ας για προ­σω­ρι­νή εκε­χει­ρία και ανταλ­λα­γή κρατουμένων.

Οι συνο­μι­λί­ες εισήλ­θαν σήμε­ρα στην τρί­τη ημέ­ρα τους, παρά τη χτε­σι­νή απο­χώ­ρη­ση του επι­κε­φα­λής της ισραη­λι­νής Μοσάντ, Ντ. Μπαρ­νέα.

Σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου την Τρί­τη, ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσά­ρι δήλω­σε ότι αν και παρα­μέ­νει πολύ νωρίς για να μιλή­σει κανείς για σημα­ντι­κή πρό­ο­δο, η Ντό­χα παρα­μέ­νει «συγκρα­τη­μέ­να αισιό­δο­ξη».

Πρό­σθε­σε ότι οποια­δή­πο­τε επί­θε­ση στη Ράφα θα επη­ρέ­α­ζε αρνη­τι­κά τις συνο­μι­λί­ες για κατά­παυ­ση του πυρός και ότι οι συνο­μι­λί­ες στην Ντό­χα επι­κε­ντρώ­νο­νται επί­σης στην αύξη­ση της ποσό­τη­τας της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που εισέρ­χε­ται στον πολιορ­κη­μέ­νο θύλακα.

Ο Καναδάς αναστέλλει τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ

Ο Κανα­δάς θα στα­μα­τή­σει τις απο­στο­λές όπλων στο Ισρα­ήλ, ανα­κοί­νω­σε χθες, Τρί­τη, κυβερ­νη­τι­κή πηγή έπει­τα από μη δεσμευ­τι­κή ψηφο­φο­ρία που διε­ξή­χθη στο κοι­νο­βού­λιο για το θέμα αυτό. «Βρι­σκό­μα­στε σε μια κατά­στα­ση στην οποία η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επί του πεδί­ου δεν μας επι­τρέ­πει πλέ­ον» να εξά­γου­με όπλα στο Ισρα­ήλ, δήλω­σε η πηγή αυτή.

Το κοι­νο­βού­λιο του Κανα­δά υιο­θέ­τη­σε τη Δευ­τέ­ρα μη δεσμευ­τι­κό ψήφι­σμα υπέρ «της άμε­σης εκε­χει­ρί­ας» στη Λωρί­δα της Γάζας. Το ψήφι­σμα αυτό ζητού­σε επί­σης από την κυβέρ­νη­ση «την ανα­στο­λή των εγκρί­σε­ων και των απο­στο­λών» όπλων «προς το Ισραήλ».

Σύμ­φω­να με τον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Radio-Canada», η Οτά­βα εξή­γα­γε το 2022 στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό προς το Ισρα­ήλ αξί­ας μεγα­λύ­τε­ρης των 21 εκατ. κανα­δι­κών δολα­ρί­ων, ενώ το 2021 η αξία τους ήταν 26 εκατ. κανα­δι­κά δολάρια.

Ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ίσρα­ελ Κατς χαρα­κτή­ρι­σε «ατυ­χή» την από­φα­ση του Κανα­δά η οποία «υπο­νο­μεύ­ει το δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον εαυ­τό του». «Η ιστο­ρία θα κρί­νει σκλη­ρά την από­φα­ση αυτή της κανα­δι­κής κυβέρ­νη­σης», σχο­λί­α­σε σε ανα­κοί­νω­σή του.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο