Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον ανακριτή με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο λιντσάρισμα του Ζακ

Κατη­γο­ρία για θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη αντι­με­τω­πί­ζουν οι αστυ­νο­μι­κοί που εμφα­νί­ζο­νται στα βίντεο που κατέ­γρα­ψαν τις τελευ­ταί­ες στιγ­μές του Ζακ Κωστό­που­λου έξω από το κοσμη­μα­το­πω­λείο. Οι αστυ­νο­μι­κοί έχουν λάβει κλή­ση να εμφα­νι­στούν τη Δευ­τέ­ρα ενώ­πιον του ανα­κρι­τή, μετά την ταυ­το­ποί­η­ση τους από το οπτι­κό υλικό.

Χθες, οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας του Ζακ Κωστό­που­λου κατέ­θε­σαν αίτη­μα για μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας που έχει απαγ­γελ­θεί σε βάρος του κοσμη­μα­το­πώ­λη και ενός ακό­μη κατα­στη­μα­τάρ­χη, από θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο.

Το αίτη­μα της οικο­γέ­νειας εδρά­ζε­ται στην ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση και το πόρι­σμα του τεχνι­κού συμ­βού­λου της που δεί­χνουν ότι ο θάνα­τος του Ζακ Κωστό­που­λου συν­δέ­ε­ται ευθέ­ως με τα απο­τρό­παια χτυ­πή­μα­τα που δέχθη­κε. Επί­σης, η οικο­γέ­νεια του επι­κα­λεί­ται το υλι­κό των βίντεο όπου κατα­γρά­φο­νται οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­στη­μα­τάρ­χες να χτυ­πούν τον 33χρονο βάναυ­σα ενώ προ­σπα­θεί να βγει έρπο­ντας από το κοσμη­μα­το­πω­λείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο