Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκεντρώσεις της ΚΝΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη γυναικοκτονία

Κινη­το­ποί­η­ση της ΚΝΕ στο κέντρο της Αθή­νας για την 28χρονη Κυρια­κή ενώ παρέμ­βα­ση και μαζι­κή εξόρ­μη­ση της ΚΝΕ για τη δολο­φο­νία της Κυρια­κής έγι­νε και στη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν μία από μας, δεν έψα­χνε ταξί, του κρά­τους η ευθύ­νη δολο­φο­νι­κή» ανέ­γρα­φε το πανό το οποί­ος ξεδί­πλω­σαν μέλη της ΚΝΕ στο Σύνταγ­μα, ξεκι­νώ­ντας το από­γευ­μα της Πέμ­πτης κινη­το­ποί­η­ση με αφορ­μή τη δολο­φο­νία της 28χρονης γυναί­κας στους Αγί­ους Αναργύρους.

Μιλώ­ντας στη συγκέ­ντρω­ση η οποία είχε μεγά­λη συμ­με­το­χή, η Αφρο­δί­τη Μπό­μπο­λη, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ, ξεκί­νη­σε από το ανα­τρι­χια­στι­κό χρο­νι­κό του εγκλή­μα­τος, ανα­φέρ­θη­κε σε όλα αυτά «που γεμί­ζουν οργή τη νεο­λαία, στην πολι­τι­κή που αφή­νει απρο­στά­τευ­τες τις γυναί­κες που υφί­στα­νται βία και που έχει την υπο­γρα­φή των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ, στην ανυ­πό­τα­κτη στά­ση των νέων κομ­μου­νι­στών απέ­να­ντι στην πολύ­μορ­φη βία κατά των γυναι­κών — απέ­να­ντι σε όποιον βλέ­πει σαν κόστος την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής».

«Η Κυρια­κή ήταν μια από εμάς. Και γι’ αυτό απαι­τού­με και θα φρο­ντί­σου­με και με τους αγώ­νες μας να διε­ρευ­νη­θούν όλες οι αιτί­ες και οι ευθύ­νες. Κάθε νέα και νέος που ασφυ­κτιά από τη δυσω­δία της σαπί­λας του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που κοστο­λο­γεί και αντι­με­τω­πί­ζει τόσο κυνι­κά την ανθρώ­πι­νη ζωή, να κάνει την οργή και την αγα­νά­κτη­σή του δύνα­μη ανα­τρο­πής» τόνισε.

«Τόση αστυ­νο­μία σε κάθε μας πορεία, κανέ­νας σας δε βρέ­θη­κε στη γυναικοκτονία»

Η κινη­το­ποί­η­ση της ΚΝΕ συνε­χί­στη­κε με μαζι­κή πορεία σε κεντρι­κούς δρό­μους της Αθή­νας όπου, μετα­ξύ άλλων, κυρί­αρ­χα ήταν τα συν­θή­μα­τα «Σύστη­μα απάν­θρω­πο που προ­κα­λεί οργή, στα σάπια ιδα­νι­κά καμία ανο­χή» και «Καμία μόνη — ξεση­κω­μός, ασπί­δα προ­στα­σί­ας θα γίνει ο λαός», «Σάπιες αξί­ες, σάπια ιδα­νι­κά, φρι­κια­στι­κά εγκλή­μα­τα το σύστη­μα γεννά».

Παράλ­λη­λα, κατήγ­γει­λαν την έντο­νη παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας και στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση, με το σύν­θη­μα «Τόση αστυ­νο­μία σε κάθε μας πορεία, κανέ­νας σας δε βρέ­θη­κε στη γυναικοκτονία».

Αντί­στοι­χη κινη­το­ποί­η­ση έγι­νε από τα μέλη της ΚΝΕ από­ψε και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Κρα­τώ­ντας σημαί­ες της ΚΝΕ και ένα πανό που έγρα­φε «Την λέγαν Κυρια­κή, δεν έψα­χνε ταξί, του κρά­τους η ευθύ­νη δολο­φο­νι­κή» και φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως, «Σάπιες Αξί­ες, σάπια ιδα­νι­κά, φρι­κια­στι­κά εγκλή­μα­τα το σύστη­μα γεν­νά» και «Τον κόσμο που γεν­νά κακο­ποι­η­τές, θα τον ανα­τρέ­ψου­με να βγού­με νικη­τές», δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για τις τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους για το απο­τρό­παιο έγκλημα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο