Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκοινωνούντα… (δοχεία)

Στις εκλο­γές του ΕΔΟΕΑΠ, του ασφα­λι­στι­κού ταμεί­ου των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο και στα ΜΜΕ, που ολο­κλη­ρώ­θη­καν την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα, δέκα υπο­ψή­φιοι από το ενιαίο ψηφο­δέλ­τιο κατέ­λα­βαν όλες τις θέσεις στο νέο ΔΣ.
Ποιο είναι το χαρα­κτη­ρι­στι­κό αυτής της «δεκά­δας»; Οτι στη­ρί­χτη­κε δημό­σια από τον ΣΥΡΙΖΑ και «υπό­γεια» από ένα τμή­μα της ΝΔ, αυτό που εκπρο­σω­πεί η σημε­ρι­νή πρό­ε­δρος της ΕΣΗΕΑ. Δηλα­δή, στο νέο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία συγκρο­τούν οι κοι­νοί υπο­ψή­φιοι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, που θα συν­διοι­κούν με τον εκπρό­σω­πο των εργο­δο­τών!
Η σύμπρα­ξη αυτή μόνο ευκαι­ρια­κή δεν είναι, όπως φάνη­κε και στην πρό­σφα­τη Γενι­κή Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Συνέ­λευ­ση της ΕΣΗΕΑ, του συν­δι­κα­λι­στι­κού οργά­νου των δημο­σιο­γρά­φων. Εκεί, η παρά­τα­ξη της σημε­ρι­νής προ­έ­δρου και αυτή που στη­ρί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατέ­θε­σαν πρό­τα­ση να αλλά­ξει η προη­γού­με­νη από­φα­ση του ΔΣ για διά ζώσης εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία και να προ­στε­θεί και ηλε­κτρο­νι­κή, όπως έγι­νε και στον ΕΔΟΕΑΠ, βάζο­ντας από την πίσω πόρ­τα αντι­δρα­στι­κές δια­τά­ξεις που προ­βλέ­πει ο νόμος Χατζη­δά­κη ενά­ντια στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνημα.

… δοχεία

Η προ­σπά­θεια αυτή απο­τρά­πη­κε, με καθο­ρι­στι­κή παρέμ­βα­ση των δυνά­με­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ, αλλά η ουσία δεν αλλά­ζει.
Απο­κα­λύ­πτο­νται και με αυτόν τον τρό­πο τα «υπό­γεια κανά­λια», με τα οποία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ λει­τουρ­γούν ως «συγκοι­νω­νού­ντα δοχεία» στην ΕΣΗΕΑ. Άλλω­στε, οι δυο παρα­τά­ξεις συν­διοι­κούν εδώ και και­ρό, τόσο στην Ένω­ση όσο και στον ΕΔΟΕΑΠ, δίνο­ντας δείγ­μα­τα «επί του πεδί­ου» για τη μετα­ξύ τους σύμπλευ­ση στη «γραμ­μή» που στη­ρί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργο­δο­τών.
Κατά τα άλλα, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ «τσα­κώ­νο­νται» για το σκάν­δα­λο της «λίστας Πέτσα» και για το πώς μοι­ρά­στη­καν τα χρή­μα­τα της κρα­τι­κής δια­φή­μι­σης ανά­με­σα στα μεγά­λα συγκρο­τή­μα­τα του Τύπου και των ΜΜΕ, με αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες για τα συμ­φέ­ρο­ντα που ο καθέ­νας εκπρο­σω­πεί. Η υπο­κρι­σία τους και ο εμπαιγ­μός των χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων του Τύπου δεν έχουν πάτο.
Και πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν κρι­τή­ριο ενί­σχυ­σης των ψηφο­δελ­τί­ων της ΔΑΣ στις εκλο­γές όλων των Ενώ­σε­ων των εργα­ζο­μέ­νων του κλά­δου, που γίνο­νται το επό­με­νο διάστημα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο