Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συζήτηση στη Bουλή της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία: λαϊκές ανάγκες και Υγεία — Εμπόρευμα δεν συμβιβάζονται!

Σε χτε­σι­νό μας ρεπορ­τάζ με τίτλο “Η παν­δη­μία έκα­νε «φύλ­λο – φτε­ρό» αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας που υπάρ­χει σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες” στα­θή­κα­με ανα­λυ­τι­κά  στη συζή­τη­ση της Επί­και­ρης Επε­ρώ­τη­σης που κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ προς τον υπουρ­γό Υγεί­ας με θέμα τις οδυ­νη­ρές συνέ­πειες της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής σε βάρος της υγεί­ας του λαού, με στό­χο να ανα­δεί­ξει τους όρους που απαι­τού­νται για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού, σε σύγκρου­ση με τη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και την ολο­έ­να αυξα­νό­με­νη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση που υπε­ρα­σπί­ζο­νται ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και από κοντά τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα και η οποία φέρει τη σφρα­γί­δα της ΕΕ.

Η συζή­τη­ση άλλω­στε το επι­βε­βαί­ω­σε, με τις απα­ντή­σεις από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης, του υπουρ­γού Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρη, να παρου­σιά­ζουν ως μόνο «φάρ­μα­κο» την πολι­τι­κή που έχει απο­δει­χθεί «φαρ­μά­κι», ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως το «νέο ΕΣΥ» που προ­ω­θεί έχει ως πρώ­το και κύριο στό­χο τη σύμπρα­ξη δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα και προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας τη συνέ­χι­ση της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του συστή­μα­τος Υγεί­ας, για να προ­σφέ­ρει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο χώρο στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

«Από τα ίδια υλι­κά» οι προ­τά­σεις του ΣΥΡΙΖΑ, που υπο­στή­ρι­ξε την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στην Υγεία αρκεί να έχει «συμπλη­ρω­μα­τι­κό ρόλο», αλλά και το τάι­σμα με «ζεστό» χρή­μα των κλι­ναρ­χών για «επί­τα­ξη» — μαϊ­μού Μονά­δων Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας, αρκεί «το ποσόν να είναι λογι­κόν», ζητώ­ντας κατό­πιν αυτών «κοι­νό αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό μέτω­πο» από τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, προ­κει­μέ­νου προ­φα­νώς να έρθει αυτός στην κυβέρ­νη­ση για να ακο­λου­θή­σει την ίδια εγκλη­μα­τι­κή πολιτική.

Κάνο­ντας την πολι­τι­κή αυτή «φύλ­λο και φτε­ρό», ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και οι υπό­λοι­ποι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος με τις παρεμ­βά­σεις τους ανέ­δει­ξαν ότι οι εργα­ζό­με­νοι δεν έχουν να περι­μέ­νουν τίπο­τα καλό από την πολι­τι­κή που και στην Υγεία δια­μορ­φώ­νε­ται με κρι­τή­ριο την καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία, και την οποία όλες δια­δο­χι­κά οι κυβερ­νή­σεις υπη­ρε­τούν. Ανέ­δει­ξαν ότι οι εξε­λί­ξεις στον τομέα της Υγεί­ας επι­βε­βαιώ­νουν πως ο λαός έχει μπρο­στά του δύο δρό­μους ανά­πτυ­ξης: Αυτόν που έχει ως κρι­τή­ριο την ικα­νο­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών και τον σημε­ρι­νό, που αντι­με­τω­πί­ζει και την Υγεία ως εμπό­ρευ­μα, με τρα­γι­κές συνέπειες.

🔻 Δεί­τε στο σημε­ρι­νό Ριζο­σπά­στη: Υγεία — εμπό­ρευ­μα και λαϊ­κές ανά­γκες δεν συμβιβάζονται!
🔻 «Σφυ­ρο­κό­πη­σαν» την πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας με τις τοπο­θε­τή­σεις τους οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ
💱💲 Υπε­ρά­σπι­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην Υγεία από τα άλλα κόμματα
«Δεν υπάρ­χει επί­τα­ξη δίχως απο­ζη­μί­ω­ση» λέει η ΝΔ, «λογι­κές τιμές» ζητά­ει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο