Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ: Στη λογική της συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων για το έγκλημα στα Τέμπη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Συνερ­γούς στο κου­κού­λω­μα των πραγ­μα­τι­κών αιτιών και ενό­χων για το έγκλη­μα στα Τέμπη έχει βρει η ΝΔ, όπως φάνη­κε από τις τοπο­θε­τή­σεις των εκπρο­σώ­πων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην συζή­τη­ση που διε­ξά­γε­ται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, επί του πορί­σμα­τος της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας στην Εξε­τα­στι­κή Επιτροπή.

Και πως αλλιώς αφού η απε­λευ­θέ­ρω­ση – ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του σιδη­ρό­δρο­μου, η κατά­τμη­ση, η υπο­στε­λέ­χω­ση και η υπο­τα­γή των απα­ραί­τη­των έργων στην ευρω­ε­νω­σια­κή λογι­κή του «κόστους – οφέ­λους» έχει την σφρα­γί­δα όλων των κυβερ­νή­σε­ων της τελευ­ταί­ας εικοσιπενταετίας.

Ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκ­κα­λης, αφού ξιφούλ­κη­σε κατά του πορί­σμα­τος της ΝΔ που «είναι προ­σβλη­τι­κό και ντρο­πια­στι­κό» και συνι­στά «προ­σπά­θεια οργα­νω­μέ­νης συγκά­λυ­ψης», έκα­νε σημαία τις ευρω­ε­νω­σια­κές οδη­γί­ες που υπο­τάσ­σουν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ασφα­λεί­ας στις αντι­λαϊ­κές προ­τε­ραιό­τη­τες της αύξη­σης της χωρη­τι­κό­τη­τας του δικτύ­ου και της ταχύ­τη­τας μετα­φο­ράς εμπορευμάτων.

Όμως, το ενδια­φέ­ρον της ΕΕ για τα μέτρα ασφα­λεί­ας επι­κε­ντρώ­νε­ται μόνο στο δια­συν­δε­δε­μέ­νο κεντρι­κό δίκτυο. Αυτός άλλω­στε είναι και ο λόγος που μόνο σε ένα μικρό ποσο­στό του κεντρι­κού δικτύ­ου της ΕΕ (περί­που 13%|) λει­τουρ­γεί το σύστη­μα ERTMS, δηλα­δή το βασι­κό σύστη­μα ασφα­λεί­ας που προ­φυ­λάσ­σει από το ανθρώ­πι­νο λάθος.

«Αρνεί­στε την έρευ­να στην ευρω­παϊ­κή εισαγ­γε­λία», είπε ο Β. Κόκ­κα­λης, επι­κρί­νο­ντας την κυβέρ­νη­ση που αρνεί­ται τις προ­τά­σεις της για την σύστα­ση προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής σε βάρος του Κ. Καρα­μαν­λή για οικο­νο­μι­κά εγκλή­μα­τα που αφο­ρούν την σύμ­βα­ση 717.

Δεν παρέ­λει­ψε να εστιά­σει στο «ξεκά­θα­ρο ρου­σφέ­τι» που συνι­στά η μετά­τα­ξη του σταθ­μάρ­χη παρά το γεγο­νός πως είχε ξεπε­ρά­σει το όριο ηλικίας.

Αθωώνουν προκλητικά την ΕΕ

Η βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ, Μ. Απο­στο­λά­κη, πήγε ένα βήμα παρα­πέ­ρα την προ­σπά­θεια να βγει «λάδι» η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, αιτιο­λο­γώ­ντας για αρκε­τή ώρα σχε­τι­κά με την «υπε­ρο­χή του ευρω­ε­νω­σια­κού δικαί­ου ένα­ντι του εθνι­κού δικαί­ου» για την προ­στα­σία των υπουργών.

Φυσι­κά, το ΠΑΣΟΚ ήταν που μαζί με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ απέρ­ρι­ψαν μετά βδε­λυγ­μί­ας στην τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση την πρό­τα­ση του ΚΚΕ να καταρ­γη­θούν η ευνοϊ­κή συνταγ­μα­τι­κή διά­τα­ξη για τα μέλη της κυβέρ­νη­σης (άρθρο 86) και ο νόμος περί ευθύ­νης υπουρ­γών, ώστε να δικά­ζο­νται οι υπουρ­γοί όπως όλοι οι πολίτες.

Η Μ. Απο­στο­λά­κη επα­νέ­λα­βε ότι η πρό­τα­ση του ΠΑΣΟΚ για τη σύστα­ση προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής βασι­ζό­ταν στο πόρι­σμα της Ευρω­παί­ας εισαγ­γε­λέ­ως για την οικο­νο­μι­κή ζημιά που προ­κά­λε­σε στην ΕΕ η μη εφαρ­μο­γή της σύμ­βα­σης 717 για την τηλεδιοίκηση.

Εστί­α­σε δε τις ποι­νι­κές ευθύ­νες στους υπουρ­γούς Μετα­φο­ρών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Καρα­μαν­λή και Χρ. Σπίρ­τζη σχε­τι­κά με την επί­μα­χη σύμ­βα­ση, προ­σπερ­νώ­ντας για ευνό­η­τους λόγους όλα τα άλλα και κυρί­ως την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδη­ρο­δρό­μων, την οποία δρο­μο­λό­γη­σε το ΠΑΣΟΚ.

Επί­σης, χαρα­κτή­ρι­σε την απου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού από την σημε­ρι­νή συζή­τη­ση ως «επί­δει­ξη περι­φρό­νη­σης στη μνή­μη των νεκρών», αλλά και ως από­δει­ξη της «συστη­μα­τι­κής και μεθο­δευ­μέ­νης συγκάλυψης».

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο