Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ -|>Αποφάσεις για το νόμο Κατρούγκαλου

Νέα δεδο­μέ­να για βασι­κές παρα­μέ­τρους του νόμου Κατρού­γκα­λου δημιουρ­γούν οι πέντε απο­φά­σεις της Ολο­μέ­λειας του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας που εκδό­θη­καν σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γία του ΕΦΚΑ (εισφο­ρές αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, ύψος αντα­πο­δο­τι­κής σύντα­ξης), τη δημιουρ­γία του ενιαί­ου ταμεί­ου επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων (ΕΤΕΑΕΠ) και τις περι­κο­πές που επι­βλή­θη­καν το καλο­καί­ρι του 2016 στις επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, με τη σχε­τι­κή ΚΥΑ της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ για όσους συντα­ξιού­χους είχαν άθροι­σμα κύριας και επι­κου­ρι­κής σύντα­ξης πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά.

Όσον αφο­ρά τον ΕΦΚΑ, το ΣτΕ κρί­νει ότι το ύψος των εισφο­ρών για την κύρια σύντα­ξη αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών και αγρο­τών είναι υψη­λό, καθώς είναι τρι­πλά­σιο σε σύγκρι­ση με αυτό των μισθω­τών (20% ένα­ντι 6,33%). Αντί­στοι­χη κρί­ση δια­τυ­πώ­νει και για την εισφο­ρά Υγεί­ας. Το ΣτΕ παρα­πέ­μπει το ζήτη­μα ανα­προ­σαρ­μο­γής των εισφο­ρών σε νέο νόμο, χωρίς όμως να θέτει ζήτη­μα ανα­δρο­μι­κό­τη­τας σε αυτήν την προ­σαρ­μο­γή. Ταυ­τό­χρο­να, κρί­νει συνταγ­μα­τι­κή την έντα­ξη όλων των παρα­πά­νω ασφα­λι­σμέ­νων, καθώς και των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων, σε ένα ενιαίο Ταμείο μαζί με τους μισθω­τούς (ΕΦΚΑ).

Ενστά­σεις δια­τυ­πώ­νει το ΣτΕ όσον αφο­ρά τη συγκρό­τη­ση και τη λει­τουρ­γία του ΕΤΕΑΕΠ, ανα­φέ­ρο­ντας ότι δεν υπήρ­ξε σχε­τι­κή ανα­λο­γι­στι­κή μελέ­τη για τη βιω­σι­μό­τη­τα του κλά­δου της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης και ότι σύμ­φω­να με το νόμο 4387/2016 και όσα προ­βλέ­πει για το ύψος των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων, δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται η επάρ­κεια των παρο­χών, δηλα­δή των χορη­γού­με­νων συντάξεων.

Χωρίς αναδρομική ισχύ οι αποφάσεις για τις περικοπές στις επικουρικές

Αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή κρί­νει το ΣτΕ τη μεί­ω­ση των «παλιών» επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων σε περί­που 260.000 συντα­ξιού­χους, οι οποί­οι λάμ­βα­ναν άθροι­σμα κύριας και επι­κου­ρι­κής ποσό άνω των 1.300 ευρώ μει­κτά. Η συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση αφο­ρά επι­πλέ­ον 130.000 περί­που «νέους» συντα­ξιού­χους, που έχουν υπο­βά­λει αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης στο ΕΤΕΑΕΠ από την ψήφι­ση του νόμου Κατρού­γκα­λου και μετά, καθώς κρί­θη­καν αντι­συ­νταγ­μα­τι­κά τόσο ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός και η περι­κο­πή των ήδη κατα­βαλ­λό­με­νων συντά­ξε­ων το 2016, όσο και ο τρό­πος υπο­λο­γι­σμού των νέων συντάξεων.

Ωστό­σο, παρά την ακυ­ρό­τη­τα της σχε­τι­κής ΚΥΑ, το ΣτΕ δεν δίνει τη δυνα­τό­τη­τα ανα­δρο­μι­κής ισχύ­ος στην από­φα­σή του και ως εκ τού­του δεν δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στους συγκε­κρι­μέ­νους συντα­ξιού­χους να απαι­τή­σουν τις μέχρι τώρα απώ­λειές τους.

Επι­πλέ­ον, το ΣτΕ αμφι­σβη­τεί το ύψος της αντα­πο­δο­τι­κής σύντα­ξης (μέρος της κύριας σύντα­ξης) που καθο­ρί­ζει ο νόμος Κατρού­γκα­λου, θεω­ρώ­ντας τους συντε­λε­στές ανα­πλή­ρω­σης χαμη­λούς και μη αντα­πο­δο­τι­κούς με βάση τις εισφο­ρές των ασφα­λι­σμέ­νων. Όπως σημειώ­νει στην από­φα­σή του, ο ν. 4387 με τα συγκε­κρι­μέ­να ποσο­στά ανα­πλή­ρω­σης «οδη­γεί στη χορή­γη­ση αντα­πο­δο­τι­κής συντα­ξιο­δο­τι­κής παρο­χής, η οποία τελεί σε προ­φα­νή δυσα­να­λο­γία προς τις ανω­τέ­ρω απο­δο­χές, ενό­ψει του ότι το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό ανα­πλη­ρώ­σε­ως των εν λόγω απο­δο­χών είναι κατώ­τε­ρο του 50% και προς τις κατα­βλη­θεί­σες με βάση τις απο­δο­χές αυτές εισφορές».

Αποπροσανατολισμός ενόψει νέας αντιασφαλιστικής επίθεσης

Αξιο­ποιώ­ντας τις απο­φά­σεις του ΣτΕ, ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γ. Βρού­τσης έσπευ­σε να επα­να­φέ­ρει την απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή κρι­τι­κή ότι «είναι προ­φα­νείς η προ­χει­ρό­τη­τα και η ιδε­ο­λη­πτι­κή προ­σέγ­γι­ση με τις οποί­ες νομο­θέ­τη­σαν η προη­γού­με­νη πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ». Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, βέβαια, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρού­γκα­λου ενσω­μά­τω­σε όλη την προη­γού­με­νη αντια­σφα­λι­στι­κή νομο­θε­σία των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ — ΠΑΣΟΚ, συνέ­χι­σε την ίδια επί­θε­ση και έστρω­σε το έδα­φος για τις νέες ανα­τρο­πές που ετοι­μά­ζει η σημε­ρι­νή κυβέρνηση.

Ο Γ. Βρού­τσης πρό­σθε­σε ότι «προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε μεθο­δι­κά ώστε να οικο­δο­μή­σου­με πάνω στις απο­φά­σεις της Δικαιο­σύ­νης ένα δίκαιο, βιώ­σι­μο και αντα­πο­δο­τι­κό ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα», σε μια τοπο­θέ­τη­ση σχε­δόν ίδια με αυτές που έκα­ναν οι πρώ­ην υπουρ­γοί του ΣΥΡΙΖΑ όταν ετοί­μα­ζαν το νόμο — λαιμητόμο.

Το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» που προ­ω­θεί η ΝΔ είναι η παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, ενώ οι όποιες προ­σαρ­μο­γές σε εισφο­ρές κ.λπ. δεν οδη­γούν σε πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση και ανά­κτη­ση απω­λειών για συντα­ξιού­χους και ασφα­λι­σμέ­νους, καθώς είναι δεδο­μέ­νη η θέση της κυβέρ­νη­σης ‑όπως και του ΣΥΡΙΖΑ- για συνο­λι­κή μεί­ω­ση της συντα­ξιο­δο­τι­κής δαπά­νης τα επό­με­να χρόνια.


βλ και
|> ΣτΕ: Αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές περι­κο­πές του νόμο Κατρού­γκα­λου – Τι λέει η κυβέρ­νη­ση – Η θέση των συνταξιούχων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο