Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Δ. Κουτσούμπα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντά­ται αυτή την ώρα με τον Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Νίκο Χρι­στο­δου­λί­δη.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­πτε­ται την Κύπρο από σήμε­ρα 28 έως τις 31 Μάρτη.

Στην αντι­προ­σω­πεία του Κόμ­μα­τος συμ­με­τέ­χουν επί­σης ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής, ο Ζήσης Λυμπε­ρί­δης, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ, ο Γιάν­νης Μανου­σο­γιαν­νά­κης, μέλος της ΚΕ, η Σεμί­να Διγε­νή, βου­λευ­τής, και ο Παντε­λής Καλα­βρέ­ζος, μέλος του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ. Την αντι­προ­σω­πεία συνο­δεύ­ει επι­πλέ­ον ο Κώστας Γου­λιά­μος, τακτι­κό μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών και Τεχνών και τέως πρύ­τα­νης του Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο