Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ για τη ΛΑΡΚΟ: Όλοι στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 7 μ.μ. για να μην περάσει το έγκλημα

«Το έγκλη­μα δεν θα περά­σει! Θέλου­με δου­λειά, καμί­νια μηχα­νές να ανά­ψου­νε ξανά». Με αυτό το απο­φα­σι­στι­κό και αγω­νι­στι­κό μήνυ­μα απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι και τα Σωμα­τεία της ΛΑΡΚΟ στην από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να τους πετά­ξει στο δρό­μο και το ταμείο ανερ­γί­ας, επι­διώ­κο­ντας να ολο­κλη­ρώ­σει το έγκλη­μα που χρό­νια τώρα μεθο­δεύ­ει και που ο μεγα­λειώ­δης αγώ­νας έχει φρενάρει.

Γι’ αυτό και το κάλε­σμα του ξεση­κω­μού για το σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα γίνε­ται ακό­μα πιο επεί­γον. Γι’ αυτό, τα σωμα­τεία καλούν να δυνα­μώ­σει και να εντα­θεί η έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης, να πλημ­μυ­ρί­σει το Σύνταγ­μα από την οργή και το δίκιο των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, ώστε να απο­τρα­πούν και αυτήν τη φορά οι εγκλη­μα­τι­κοί σχε­δια­σμοί της κυβέρνησης.

Η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να «ανά­ψει το φιτί­λι» στη ΛΑΡΚΟ και να μετα­τρέ­ψει σε «κρα­νί­ου τόπο» τις περιο­χές όπου δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η εται­ρεία βρή­κε τους εργα­ζό­με­νους και τα Σωμα­τεία τους σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα. Στον «πόλε­μο» που τους κήρυ­ξε, με την από­φα­σή της να προ­χω­ρή­σει στις απο­λύ­σεις και να τους στεί­λει στο ταμείο ανερ­γί­ας, απά­ντη­σαν με κατά­λη­ψη του εργο­στα­σί­ου στη Λάρυ­μνα και αγω­νι­στι­κό ξεσηκωμό.

ΛΑΡΚΟ: «Δεν βγαί­νου­με έξω από τις δου­λειές μας και τα σπί­τια μας» διε­μή­νυ­σαν με δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο Οικονομικών

«Αυτό το έγκλημα δεν θα περάσει»

H κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε χθες στη δημο­σί­ευ­ση της από­φα­σής της να απο­λύ­σει όλους τους εργα­ζό­με­νους και να μην ανα­νε­ώ­σει τις συμ­βά­σεις τους που λήγουν στις 12 Μάη, βάζο­ντας μπουρ­λό­το στη ΛΑΡΚΟ και δια­μορ­φώ­νο­ντας συν­θή­κες μετω­πι­κής σύγκρου­σης. Αδια­φο­ρώ­ντας έτσι για τις ολέ­θριες και τρα­γι­κές επι­πτώ­σεις σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων, των οικο­γε­νειών τους και σε βάρος των τοπι­κών κοι­νω­νιών όπου δρα­στη­ριο­ποιεί­ται, αλλά και για τους σοβα­ρούς κιν­δύ­νους πρό­κλη­σης βιο­μη­χα­νι­κού ατυχήματος.

Ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ολέ­θριες επι­πτώ­σεις των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης και της από­φα­σης να απο­λύ­σει όλους τους εργα­ζό­με­νους το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ στο εργο­στά­σιο της Λάρυ­μνας αναφέρει:

 • «Η κυβέρ­νη­ση δημο­σί­ευ­σε την από­λυ­ση όλων των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, βάζο­ντας μπουρ­λό­το στα σπί­τια μας.
 • Στις 13/5 850 οικο­γέ­νειες εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ και 100 των εργο­λα­βιών, συνο­λι­κά 950, πηγαί­νου­με στο ταμείο ανερ­γί­ας. Μάλι­στα για τους 100 των εργο­λα­βιών δεν προ­βλέ­πο­νται ούτε τα προ­γράμ­μα­τα ανεργίας.
 • Στις 10/5 για τους εργα­ζό­με­νους στις εργο­λα­βί­ες και στις 13/5 για όλους τους υπόλοιπους. 
  • Δεκά­δες συνά­δελ­φοι θα δια­κό­ψουν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη θερα­πεία με το ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κό ασφα­λι­στή­ριο σε σοβα­ρές ασθένειες.
  • Κλεί­νουν τα ιατρεία των οικι­σμών, μένου­με χωρίς ασθενοφόρα.
  • Εκα­το­ντά­δες φοι­τη­τές, σπου­δα­στές και μαθη­τές πρέ­πει να πουν στον σπι­το­νοι­κο­κύ­ρη τους, στο φρο­ντι­στή­ριο, στο αθλη­τι­κό σωμα­τείο ότι δεν θα πλη­ρω­θούν το νοί­κι, τα δίδα­κτρα, η συν­δρο­μή. Οι τρά­πε­ζες θα χτυ­πούν την πόρ­τα και εμείς δεν θα έχουμε.
  • Οι οικι­σμοί και η Λάρυ­μνα έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τον κίν­δυ­νο βιο­μη­χα­νι­κού ατυ­χή­μα­τος, δια­κο­πή ηλε­κτρο­δό­τη­σης και υδροδότησης.
  • Ολοι μας ερχό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με την ερή­μω­ση των χωριών μας και την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα που θα δημιουρ­γή­σει η λεία της ΛΑΡΚΟ».

 

Και προ­σθέ­τουν:

Οχι!
Δεν θα επιτρέψουμε να ερημώσουν τα χωριά μας.

Παίρ­νου­με τον έλεγ­χο της κατά­στα­σης στα χέρια μας για να δια­φυ­λά­ξου­με τις ζωές μας. Αυτοί απο­φά­σι­σαν, εμείς δεν πει­θαρ­χού­με. Αυτό το έγκλη­μα ενά­ντια στον λαό της περιο­χής δεν μπο­ρεί να περάσει.

Ο δρό­μος της αντί­στα­σης είναι ο μόνος δρό­μος για όλο τον λαό της Λοκρί­δας. Τώρα είναι η ώρα ο αγώ­νας μας να είναι μαζι­κός, ενω­τι­κός, ανυποχώρητος.

Διεκ­δι­κού­με να ζήσου­με στον τόπο μας, να μη χάσου­με τη δου­λειά και τα σπί­τια μας, να μην κυριαρ­χή­σουν η φτώ­χεια και η ανέ­χεια για όλους μας, να μη μαρα­ζώ­σει ο τόπος μας.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους της περιο­χής, τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και επαγ­γελ­μα­τί­ες, κάθε άνθρω­πο που σκέ­φτε­ται το μέλ­λον των παι­διών μας και ολό­κλη­ρης της περιο­χής, να εκφρά­σει την αγω­νι­στι­κή του αντί­θε­ση στο έγκλη­μα της κυβέρ­νη­σης, που οδη­γεί στο κλεί­σι­μο της ΛΑΡΚΟ και τους εργα­ζό­με­νους στην ανεργία.

Όλοι στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, 
την Παρασκευή 10 Μάη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα 
και την προσυγκέντρωση στην Ομόνοια στις 6 μ.μ..

Στο πλευρό τους Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα

Εργα­τι­κά Κέντρα και συν­δι­κά­τα από Στε­ρεά και Εύβοια απευ­θύ­νουν κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Παρα­σκευ­ής και δρο­μο­λο­γούν λεω­φο­ρεία για τη μετα­κί­νη­ση στην Αθήνα.

Συγκε­κρι­μέ­να, λεω­φο­ρεία θα ανα­χω­ρή­σουν από:

 • Πύλη εργο­στα­σί­ου ΛΑΡΚΟ: 4.15 μ.μ. Παρα­λία Λάρυ­μνας: 4.20 μ.μ. Μαρ­τί­νο (5x5): 4.25 μ.μ. Μαλε­σί­να: 4.25 μ.μ. Αγιος Ιωάν­νης: 4.15 μ.μ. Κόκ­κι­νο: 4.20 μ.μ. Ακραίφ­νιο: 4.25 μ.μ. Κάστρο: 4.25 μ.μ.
 • Λαμία, στις 2.30 μ.μ., από την οδό Στουρ­νά­ρα στο δημο­τι­κό πάρ­κινγκ Τσαλτάκη.
 • Ψαχνά (δημαρ­χείο): 4 μ.μ. Ν. Αρτά­κη (κεντρι­κή πλα­τεία): 4.15 μ.μ. Χαλ­κί­δα (Πάρ­κο Βούρ­κου): 4.30 μ.μ.
 • Λιβα­δειά, στις 3.30 μ.μ., πλα­τεία Λ. Κατσώ­νη (Ζάπ­πειο).
 • Μονα­στη­ρά­κι Δωρί­δας: 12.30 μ.μ. Αμφισ­σα (πλ. παι­δι­κής χαράς): 2 μ.μ, Ιτέα (Μόλος): 2.20 μ.μ. Δεσφί­να (Βεν­ζι­νά­δι­κο): 2.45 μ.μ.
 • Το Εργα­τι­κό Κέντρο Θήβας καλεί όσους επι­θυ­μούν να μετα­κι­νη­θούν δωρε­άν με λεω­φο­ρείο στην Αθή­να, να επι­κοι­νω­νή­σουν με τη γραμ­μα­τεία του Εργα­τι­κού Κέντρου στα τηλέ­φω­να 2262.029.694, 6978.112.231.

 

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο καλεί η Ομο­σπον­δία Μεταλ­λω­ρύ­χων Ελλά­δας, σημειώ­νο­ντας πως «μαζί θα δώσου­με την τελι­κή μάχη μέχρι την νίκη σας».

ΠΑΜΕ — ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις 6 μ.μ. στην Ομόνοια η αγωνιστική υποδοχή
των εργατών της ΛΑΡΚΟ

 

Με το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης και συμπα­ρά­στα­σης να φου­σκώ­νει ώρα με την ώρα, με σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα να δηλώ­νουν ότι είναι στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, ετοι­μά­ζε­ται και η αγω­νι­στι­κή τους υπο­δο­χή σήμε­ρα στην Αθήνα.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, για το απο­ψι­νό μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο, έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί υπο­δο­χή των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ στις 6 μ.μ. στην Ομό­νοια. Από εκεί θα ακο­λου­θή­σει πορεία μέχρι το Σύνταγ­μα, όπου θα γίνει η συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ.

Το κάλε­σμα απηύ­θυ­νε από την πρώ­τη στιγ­μή η Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ και ήδη έχουν αντα­πο­κρι­θεί τα Εργα­τι­κά Κέντρα της Αττι­κής, Ομο­σπον­δί­ες, συν­δι­κά­τα και μαζι­κοί φορείς, καλώ­ντας «να πλημ­μυ­ρί­σουν το Σύνταγ­μα για να εκφρα­στεί η αλλη­λεγ­γύη στον πολύ­μη­νο δίκαιο αγώ­να τους».

Το ΠΑΜΕ καλεί το κάθε συν­δι­κά­το να έχει το δικό του μπλοκ με το πανό του, τις σημαί­ες του, τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου«να φέρου­με στη μνή­μη μας την τερά­στια αλλη­λεγ­γύη που κάνα­με πρά­ξη στον πολύ­μη­νο αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της “Χαλυ­βουρ­γί­ας”.

Έχου­με χρέ­ος και τώρα να πρά­ξου­με αυτό το καθή­κον, για να αντέ­ξουν οι εργά­τες και να νική­σουν».

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο και στην αγω­νι­στι­κή υπο­δο­χή των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ στην Ομό­νοια καλεί και η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας. Καλεί επί­σης η Ένω­ση Βιο­τε­χνών Μετάλ­λου Αττι­κής (ΕΒΜΑ), ενώ στο σχε­τι­κό κάλε­σμα της ΕΒΜΑ αντα­πο­κρί­νο­νται η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ) και Σωμα­τεία Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων.

Αγώνας ποδοσφαίρου αφιερωμένος
στον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ

Επί­σης, το Σάβ­βα­το 18 Μάη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αγώ­νας ποδο­σφαί­ρου ανά­με­σα στις ομά­δες του Ενιαί­ου Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΑ και του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής, που θα είναι αφιε­ρω­μέ­νος στον δίκαιο αγώ­να για την επα­να­λει­τουρ­γία της ΛΑΡΚΟ αλλά και ενά­ντια στη διά­λυ­ση και το κλεί­σι­μο των δημό­σιων υπη­ρε­σιών Ψυχι­κής Υγεί­ας και Απεξάρτησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο