Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την υπόθεση Ασάνζ-Μέσο διμερών συμφωνιών και αντιπαραθέσεων ο ίδιος

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν δήλω­σε χθες Τετάρ­τη ότι οι ΗΠΑ εξε­τά­ζουν αίτη­μα της Αυστρα­λί­ας να τερ­μα­τι­στεί η δίω­ξη για κατα­σκο­πεία σε βάρος του ιδρυ­τή του WikiLeaks Τζού­λιαν Ασάνζ.

Το αυστρα­λια­νό κοι­νο­βού­λιο υιο­θέ­τη­σε τον Φεβρουά­ριο ψήφι­σμα, υπέρ του οποί­ου τάχθη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας Άντο­νι Αλμπα­νέ­ζι, με το οποίο ζητεί να μπει τέλος στη μακρό­χρο­νη δικα­στι­κή περι­πέ­τεια του 52χρονου Αυστραλού.

Ο Τζού­λιαν Ασάνζ, που συνε­λή­φθη πριν από ακρι­βώς πέντε χρό­νια στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, παρα­μέ­νει φυλα­κι­σμέ­νος σε λον­δρέ­ζι­κη φυλα­κή υψί­στης ασφα­λεί­ας και συνε­χί­ζει τον αγώ­να για να απο­φύ­γει την έκδο­σή του στις ΗΠΑ.

Αντι­με­τω­πί­ζει δίω­ξη από την αμε­ρι­κα­νι­κή δικαιο­σύ­νη διό­τι απο­κά­λυ­ψε από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 εμπι­στευ­τι­κά και απόρ­ρη­τα έγγρα­φα που αφο­ρού­σαν αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές και διπλω­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, πάνω απ’ όλα στο Ιράκ και στο Αφγα­νι­στάν, και δια­τρέ­χει κίν­δυ­νο αν εκδο­θεί και κατα­δι­κα­στεί να του επι­βλη­θεί ποι­νή κάθειρ­ξης ως ακό­μη και 175 ετών.

«Το εξε­τά­ζου­με», απά­ντη­σε λακω­νι­κά ο πρό­ε­δρος Μπάι­ντεν ερω­τη­θείς από δημο­σιο­γρά­φο αν υπάρ­χει αμε­ρι­κα­νι­κή απά­ντη­ση στο αυστρα­λια­νό αίτη­μα, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Η βρε­τα­νι­κή δικαιο­σύ­νη απαί­τη­σε στα τέλη Μαρ­τί­ου νέες εγγυ­ή­σεις από τις ΗΠΑ για τη μετα­χεί­ρι­ση της οποί­ας θα τύχει ο Αυστρα­λός εάν εκδο­θεί, ιδί­ως πως δεν θα του επι­βλη­θεί η θανα­τι­κή ποι­νή, ελλεί­ψει των οποί­ων μπο­ρεί να δώσει στον Τζού­λιαν Ασάνζ δικαί­ω­μα να κατα­θέ­σει ύστα­τη προ­σφυ­γή ενα­ντί­ον της έκδοσης.

«Κάντε το σωστό, εγκα­τα­λείψ­τε τη δίω­ξη», σχο­λί­α­σε η σύζυ­γος του Αυστρα­λού, η Στέλ­λα Ασάνζ, που έχει προει­δο­ποι­ή­σει επα­νει­λημ­μέ­να για τη χει­ρο­τέ­ρευ­ση της σωμα­τι­κής και ψυχι­κής κατά­στα­σής του και εκφρά­ζει τον φόβο πως «θα πεθά­νει» αν εκδοθεί.

Για τους υπο­στη­ρι­κτές του Τζού­λιαν Ασάνζ, η μαρα­θώ­νια δικα­στι­κή μάχη είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αγώ­νας για την ελευ­θε­ρία του Τύπου.

Η Ουά­σιγ­κτον αντι­τεί­νει πως ο ιδρυ­τής του WikiLeaks έθε­σε σε κίν­δυ­νο πολ­λές ζωές φέρ­νο­ντας στο φως τα αμε­ρι­κα­νι­κά έγγρα­φα, στα οποία κατο­νο­μά­ζο­νταν ιδί­ως πηγές των αμε­ρι­κα­νι­κών υπη­ρε­σιών πληροφοριών.

Ο νυν αρχι­συ­ντά­κτης του WikiLeaks, ο Κρί­στιν Χράφν­σον, αντέ­δρα­σε χθες καλώ­ντας να δοθεί «πολι­τι­κή λύση», παρο­τρύ­νο­ντας τις αρχές της Αυστρα­λί­ας να «συν­δέ­σουν αυτή την υπό­θε­ση με μελ­λο­ντι­κές συμ­φω­νί­ες» για το εμπό­ριο και τη διμε­ρή συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ.

«Πρέ­πει να δεί­ξουν τόλ­μη και να πουν δεν έχου­με τίπο­τα να συζη­τή­σου­με αν δεν εγκα­τα­λεί­ψε­τε τη δίω­ξη σε βάρος του Τζού­λιαν Ασάνζ’», εξή­γη­σε ο κ. Χράφν­σον στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο κατά τη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης υπο­στή­ρι­ξης στον ιδρυ­τή του WikiLeaks στο κέντρο του Λονδίνου.

Ανα­μέ­νε­ται να γίνουν σήμε­ρα αρκε­τές ακό­μη συγκε­ντρώ­σεις σε όλο τον κόσμο σε ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στον Τζού­λιαν Ασάνζ, καθώς συμπλη­ρώ­νε­ται η πέμ­πτη επέ­τειος από τη σύλ­λη­ψή του.

Την 11η Απρι­λί­ου 2019, ο Τζού­λιαν Ασάνζ συνε­λή­φθη από τη βρε­τα­νι­κή αστυ­νο­μία και μετα­φέρ­θη­κε βιαί­ως εκτός της πρε­σβεί­ας του Ιση­με­ρι­νού στο Λον­δί­νο. Είχε κατα­φύ­γει σ’ αυτήν το 2012, για να απο­φύ­γει την πιθα­νή έκδο­ση του στη Σου­η­δία, όπου διε­νερ­γού­νταν έρευ­νες σε βάρος του για βια­σμό ‑έχουν έκτο­τε μπει στο αρχείο- αλλά πάνω απ’ όλα στις ΗΠΑ, που τον κατη­γο­ρού­σαν για ηλε­κτρο­νι­κή πει­ρα­τεία και κατασκοπεία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο