Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του Ηλία Σιώρα για το «δωράκι» 30 εκ. ευρώ στους κλινικάρχες

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για «επί­τα­ξη» ιδιω­τι­κών δομών Υγεί­ας ‑η οποία πρα­κτι­κά σημαί­νει ενί­σχυ­ση των κλι­νι­καρ­χών με 30 εκ. ευρώ- σχο­λί­α­σε ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, πρό­ε­δρος των εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου Ευαγ­γε­λι­σμός και στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ:

«Η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών δομών Υγεί­α­ςεί­ναι ψευ­δε­πί­γρα­φη. Επί της ουσί­ας χρη­μα­το­δο­τεί ιδιώ­τες με ζεστό χρή­μα και τη στιγ­μή που τα δημό­σια νοσο­κο­μεία στενάζουν.

Το έκα­νε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε πιο λάιτ εκδοχή.

Επί­τα­ξη σημαί­νει λει­τουρ­γία ιδιω­τι­κών δομών με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κρά­τους , αμοί­βο­ντας το προ­σω­πι­κό με όρους δημο­σί­ου όσο η παν­δη­μία σκο­τω­νει κόσμο!

Αυτό λέει η ΟΕΝΓΕ και τα πρω­το­βάθ­μια σωμα­τεία των νοσοκομείων».

Προ­κλη­τι­κό δώρο 30 εκ. ευρώ στους κλι­νι­κάρ­χες τη στιγ­μή που νοσο­κο­μεία και για­τροί είναι στα όρια τους

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο