Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τη συνέντευξη του Κυρ. Μητσοτάκη

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυρ. Μητσο­τά­κη σε τηλε­ο­πτι­κό σταθμό:

«Αν κάτι “προ­σέ­φε­ρε” η συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού είναι πολύ μεγά­λη ανη­συ­χία για όλα τα κρί­σι­μα προ­βλή­μα­τα, ιδιαί­τε­ρα για την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και για τις αρνη­τι­κές συνέ­πειες στο λαό, ο οποί­ος ήδη πλη­ρώ­νει βαρύ τίμη­μα με την ακρί­βεια, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, το κόστος των εξοπλισμών.

Ο κ. Μητσο­τά­κης, με τα γνω­στά ανι­στό­ρη­τα επι­χει­ρή­μα­τα, χαρα­κτή­ρι­σε ως “ηθι­κή” την εμπλο­κή της Ελλά­δας στο πλευ­ρό του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κρύ­βο­ντας ότι είναι οι ίδιες δυνά­μεις που παρα­βί­α­σαν σύνο­ρα, καλ­λιέρ­γη­σαν λογι­κές ανα­θε­ω­ρη­τι­σμού, προ­κά­λε­σαν ανθρω­πι­στι­κές κατα­στρο­φές κι ευθύ­νο­νται, όπως και η Ρωσία, για την τρα­γω­δία του ουκρα­νι­κού λαού.

Γι αυτό το λόγο, καμία προσ­δο­κία δε μπο­ρεί να υπάρ­χει ότι αυτοί οι “σύμ­μα­χοι” θα στη­ρί­ξουν τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας ένα­ντι του “ανα­θε­ω­ρη­τι­σμού” της τουρ­κι­κής ηγε­σί­ας. Αντί­θε­τα η παρα­δο­χή του κυρί­ου Μητσο­τά­κη, ότι οι ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις κινού­νται στο πλαί­σιο της συνο­χής της Νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ, προ­κα­λεί ανη­συ­χία, αφού στρώ­νει το έδα­φος για επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις και παζά­ρια με την Τουρ­κία με αμε­ρι­κα­ΝΑ­ΤΟϊ­κή παρέμβαση.

Ο ελλη­νι­κός λαός δεν θα πρέ­πει να απο­δε­χτεί καμία θυσία στα δικαιώ­μα­τα του για τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους αντα­γω­νι­σμούς του κεφα­λαί­ου που προ­κλη­τι­κά βαφτί­ζο­νται “αξί­ες της ελευ­θε­ρί­ας και της δημοκρατίας”».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο