Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Καταγγέλλει την επίθεση στον σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ

Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) καταγ­γέλ­λει την έντα­ση της αστυ­νο­μι­κής βίας και την επί­θε­ση στον σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Ινδα­ρέ. Η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του έχει ως εξής:

«Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών καταγ­γέλ­λει το απα­ρά­δε­κτο κρε­σέ­ντο αστυ­νο­μι­κής βίας και κατα­στο­λής που αυτή τη φορά έβα­λε στο στό­χα­στρο έναν δια­κε­κρι­μέ­νο άνθρω­πο των τεχνών, τον σκη­νο­θέ­τη Δημή­τρη Ινδα­ρέ και την οικο­γέ­νειά του. Οι δυνά­μεις κατα­στο­λής όχι μόνο τους τρο­μο­κρά­τη­σαν εισβάλ­λο­ντας μέσα στο ίδιο τους το σπί­τι ασκώ­ντας τους βία αλλά στό­χευ­σαν ακό­μα παρα­πέ­ρα στον εξευ­τε­λι­σμό, την ταπεί­νω­ση της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας του ίδιου και της οικο­γέ­νειας του. Τα απάν­θρω­πα κρού­σμα­τα αυτά αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας με τις συλ­λή­ψεις, τις “κου­κού­λες” στα κεφά­λια των συλ­λη­φθέ­ντων, οι καταγ­γε­λί­ες για απει­λή και άσκη­ση βίας σε βάρος των κατοί­κων της περιο­χής έρχο­νται να προ­στε­θούν σε έναν μακρύ κατά­λο­γο αντί­στοι­χων περι­στα­τι­κών που σημειώ­θη­καν όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα όπως το “ξεγύ­μνω­μα συλληφθέντων”.

Ο στό­χος της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι προ­φα­νής. Να τρο­μο­κρα­τη­θεί ο λαός και να εμπε­δώ­σει το αυταρ­χι­κό δόγ­μα “νόμος και τάξη”. Δεν θα τους περάσει!

Οι ηθο­ποιοί κατα­δι­κά­ζου­με την κρα­τι­κή κατα­στο­λή που πάει χέρι-χέρι όλα αυτά τα χρό­νια με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή τους.

Ενώ­νου­με τη φωνή μας με όλων των καλ­λι­τε­χνών και στε­κό­μα­στε στο πλάι του συνα­δέλ­φου και της οικο­γέ­νειας του»!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο