Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Σύνοδος των Λαών” στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής CELAC — EE

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Στις 10 με 11 Ιου­νί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Σύνο­δος Κορυ­φής στις Βρυ­ξέλ­λες των κρα­τών-μελών της Ευρω­πα­ïκής Ένω­σης και της CELAC (Κοι­νό­τη­τα Κρα­τών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊ­βι­κής). Αυτή θα είναι η δεύ­τε­ρη σύνο­δος κορυ­φής που οργα­νώ­νε­ται μετα­ξύ των χωρών των δύο ηπεί­ρων, η πρώ­τη έγι­νε στη Χιλή το 2013.

Στο πλαί­σιο της συνό­δου κορυ­φής των κρα­τών, η βελ­γι­κή οργά­νω­ση “Σύλ­λο­γος Αλλη­λεγ­γύ­ης με τη Σοσια­λι­στι­κή Κού­βα” φιλο­ξε­νεί τη “Σύνο­δο των Λαών”, λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης έμπνευ­σης ονο­μα­σία, της συνά­ντη­σης των κινη­μά­των και των οργα­νώ­σε­ων αλλη­λεγ­γύ­ης που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 11 Ιου­νί­ου, και στην οποία καλούν μια σει­ρά οργα­νώ­σεις από Ευρώ­πη και Λατι­νι­κή Αμερική.

Την παρα­μο­νή της Συνό­δου των Λαών, ανή­με­ρα της Συνό­δου Κορυ­φής, οργα­νώ­νο­νται επί­σης στη βελ­γι­κή πρω­τεύ­ου­σα σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων όπως, Αλλη­λεγ­γύη στη Βενε­ζου­έ­λα, πορεία στο χώρο των εκδη­λώ­σε­ων κλπ.

red29b

Το πρό­γραμ­μα της Συνό­δου των Λαών, προ­βλέ­πει 7 θεμα­τι­κές ομά­δες εργα­σί­ας, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των οποί­ων θα ανα­κοι­νω­θούν στην ολο­μέ­λεια και πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση το από­γευ­μα με συμ­με­το­χή ηγε­τών των χωρών της CELAC.

Μέχρι στιγ­μής από την Ελλά­δα έχουν δηλώ­σει συμ­με­το­χή ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Χοσέ Μαρ­τί, το ελλη­νι­κό δίκτυο bloggers La Red Solid@ria Griega και η πολι­τι­στι­κή – αθλη­τι­κή ομά­δα Hasta la Victoria Siempre.

Το σύν­θη­μα της Συνό­δου “Οικο­δο­μώ­ντας Εναλ­λα­κτι­κές” μάλ­λον εκφρά­ζει περισ­σό­τε­ρο το κίνη­μα στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, που οικο­δο­μεί πράγ­μα­τι εναλ­λα­κτι­κές από τον μεγά­λο βόρειο γεί­το­να, ενώ για τη δική μας ήπει­ρο θα ήταν ακρι­βέ­στε­ρο το “Ανα­ζη­τώ­ντας Εναλ­λα­κτι­κές” με την υπο­ση­μεί­ω­ση “εγκλω­βι­σμέ­νοι στο δικό μας ιμπε­ρια­λι­στι­κό κέντρο – (ΕΕ)”.

Η Σύνο­δος των κρα­τών CELAC-EE, είναι αναμ­φί­βο­λα ένα θετι­κό γεγο­νός πολι­τι­κού, διπλω­μα­τι­κού και οικο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, ωστό­σο συγκα­λεί­ται ενώ η Ευρω­παι­κή ‘Ενω­ση επι­μέ­νει στη δια­τή­ρη­ση της λεγό­με­νης “κοι­νής θέσης” που στο­χεύ­ει στην απο­μό­νω­ση της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης της Κού­βας, εκφρά­ζο­ντας την ταξι­κή της αλλη­λεγ­γύη στον βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό, ο οποί­ος εξα­κο­λου­θει επί­σης να δια­τη­ρεί τον γενο­κτο­νι­κό οικο­νο­μι­κό – εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό (εμπάρ­γκο) κατά της Κού­βας, παρά τη δρο­μο­λο­γού­με­νη εξο­μά­λυν­ση των δια­κρα­τι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ Κούβας-ΗΠΑ.

red29c

Ο στό­χος της πολι­τι­κής τόσο των ΗΠΑ, όσο και της Έυρω­παι­κής Ένω­σης ήταν και εξα­κο­λου­θεί να είναι η δια­τή­ρη­ση της ασφυ­κτι­κής πίε­σης στο λαό της Κού­βας και η κατα­στρο­φή της επα­νά­στα­σής του.

Στο στό­χα­στρο και των δύο ιμπε­ριαλ­στι­κών κέντρων μπαί­νει εδώ και και­ρό και ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας με στό­χο την κατα­στρο­φή της Μπο­λι­βα­ρια­νής Επα­νά­στα­σης καθώς συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τα η εντει­νό­με­νη εκστρα­τεία κατά της δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης Madurο και από τις δύο πλευ­ρές του Ατλαντικού.

Επο­μέ­νως, η Σύνο­δος των κρα­τών των 2 ηπεί­ρων δεν μοιά­ζει σε τίπο­τα με τις σιδε­ρό­φρα­κτες Συνό­δους Κορυ­φής των διά­φο­ρων “G” των πλού­σιων, αλλά ούτε με τις Συνό­δους των χωρών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής (CELAC, ALBA κ.α) που έχουν ανοι­χτό μέτω­πο με το βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό. Ούτε καν με τις Συνό­δους όλης της Αμε­ρι­κής, που στην τελευ­ταία στον Πανα­μά (που συμ­με­τεί­χε η Κού­βα για πρώ­τη φορά) βρέ­θη­κε μόνο ο Κανα­δάς στο πλευ­ρό των ΗΠΑ.

Όμως και από την πλευ­ρά των κινη­μά­των η κατά­στα­ση δεν είναι ίδια. Η δια­δι­κα­σία στην αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο θέτει και τα κινή­μα­τα της ηπεί­ρου σε δια­φο­ρε­τι­κή θέση από αυτή της γενι­κής δια­μαρ­τυ­ρί­ας του κατά των δει­νών του καπι­τα­λι­σμού, της παγκο­σμιο­ποί­η­σης και των τρα­πε­ζών, που κινεί­ται το κίνη­μα στις χώρες της παρα­πέ­ου­σας πάλαι ποτέ μεγά­λης Ευρώ­πης, κατ’ άλλους Ευρω­παι­κής Ένωσης.

red29d

Θα ήταν βαρε­τό και αδιέ­ξο­δο “οικο­δο­μώ­ντας εναλ­λα­κτι­κές” στη Σύνο­δο των Λαών στις Βρυ­ξέλ­λες, να συν­δια­χει­ρι­στού­με τα αδιε­ξό­δα της διά­λυ­σης του κινή­μα­τος της ευρω­παι­κής ιμπε­ρια­λι­στι­κής μητρό­πο­λης, με το δυνα­μι­κά ανα­πτυσ­σό­με­νο κίνη­μα των πρώ­ην αποι­κιών της.

Θα ήταν επί­σης επι­ζή­μια αυτα­πά­τη να περι­μέ­νει κανείς να εμφα­νι­στεί στη Σύνο­δο των Λάων, κάποιο άλλο κίνη­μα της Ευρώ­πης από αυτό που πραγ­μα­τι­κά υπάρ­χει. Το ίδιο αδιέ­ξο­δο θα ήταν να περι­μέ­νει κανείς την υπέρ­βα­ση αυτής της κινη­μα­τι­κής κατά­στα­σης στην Ευρώ­πη μέσω αυτής της Συνό­δου (μέσω οποιασ­δή­πο­τε Συνόδου).

Τι πάμε να κάνου­με τότε στις Βρυξέλλες ;

Η καθα­ρή θέση των κινη­μά­των απέ­να­ντι στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα (ΗΠΑ και ΕΕ) ενά­ντια στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, ενά­ντια στην Κού­βα και τη Βενε­ζου­έ­λα, είναι η μόνη εναλ­λα­κτι­κή που μπο­ρεί να θέσει μια ελά­χι­στη δια­κρι­τή γραμ­μή που θα βγά­λει κάτι καλό στο μέλ­λον για το κίνη­μα στην πρώ­ην μητρόπολη.

Ένα τέτοιο κίνη­μα, για 15 χρό­νια σε όλο τον κόσμο, συνέ­βα­λε σε σημα­ντι­κό βαθ­μό στην απε­λευ­θέ­ρω­ση των Πέντε κου­βα­νών ηρώ­ων λίγους μήνες πριν. Ένα τέτοιο κίνη­μα άφη­σε σοβα­ρή παρα­κα­τα­θή­κη πρώ­τα απ’ όλα στις ίδιες τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, που τα απο­τε­λέ­σμα­τά του τα δια­κρί­νου­με σήμε­ρα στις κινη­το­ποι­ή­σεις κατά της αστυ­νο­μι­κής βίας αλλά και στις εστί­ες εργα­τι­κών αγώ­νων στις ΗΠΑ.

Το ελλη­νι­κό κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης μπο­ρεί να συμ­βά­λει σοβα­ρά σε αυτή την κατεύ­θυν­ση. Το παρα­μι­κρό ρήγ­μα στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό μέτω­πο είναι καλό και για τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και για την Ευρώπη.

red29e

ΠΑΜΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ λοι­πόν και απαιτούμε:

  • Άρση του ευρω­παϊ­κού εμπάρ­γκο (“κοι­νή θέση” της ΕΕ) κατά της Κούβας!
  • Κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο