Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύντροφε ΣΥΡΙΖΑιε

Γρά­φει ο 2310net //

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε κατα­λα­βαί­νω τον πόνο σου. Εσύ που στή­ρι­ξες τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την μνη­μο­νια­κή στρο­φή πρέ­πει να αισθά­νε­σαι χάλια.

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, περί­με­νες κάποια στρο­φή στο …ρεα­λι­σμό κι ας μην το έλε­γες. Ίσως δεν περί­με­νες όμως αυτή να είναι τόσο μεγάλη.

syriza2Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, σε εσέ­να που πανη­γύ­ρι­ζες στις πλα­τεί­ες του ΟΧΙ, στις εξέ­δρες που στή­νο­νταν για να γιορ­τά­σεις τις εκλο­γι­κές νίκες, έλα­χε ο κλή­ρος να πρέ­πει τώρα να υπε­ρα­σπι­στείς το μνη­μό­νιο, τον ΕΝΦΙΑ, τις περι­κο­πές, τις απολύσεις.

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, αυτοί με τους οποί­ους ήρθες κοντά το καλο­καί­ρι, αυτοί είναι που σε βρί­ζουν περισσότερο.

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, εσύ που εξα­φα­νί­στη­κες από το δια­δί­κτυο και πλέ­ον ποστά­ρεις μόνο τρα­γου­δά­κια και βίντεο του Άδωνι

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, εσύ που πρέ­πει τώρα να γίνεις  όλα εκεί­να για τα οποία κατη­γο­ρού­σες τους άλλους.

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, που τώρα προ­σπα­θείς να το παί­ξεις υπε­ρά­νω, άνθρω­πος με χιού­μορ και αυτο­σαρ­κα­σμό, δε σε σώζει το γεγο­νός ότι έκα­νες like σε μια φωτο­γρα­φία που τρό­λα­ρε τον αρχη­γό σου μέσα στο πιλοτήριο.

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, αντι­λαμ­βά­νο­μαι πόσο εξα­ντλη­μέ­νος είσαι, από το γεγο­νός ότι σου διέ­φυ­γε να τρο­λά­ρεις με υπό­κρου­ση Βιτάλη

syriza3Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, ξύπνα, πιά­σε το πλη­κτρο­λό­γιο και ξεκί­να τους διθύ­ραμ­βους. Θα δια­λύ­θει η ομά­δα ΔΕΛΤΑ. Ήρθε η ώρα για ένα «είδα­τε; Όταν σας λέγα­με ότι είμα­στε αρι­στε­ροί το εννοούσαμε»

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, είσαι σε πολι­τι­κή κατά­θλι­ψη και ο ουρα­νός γύρω σου είναι μαύ­ρος. Όχι κόκ­κι­νος όπως ήθε­λες να φαντα­ζό­μα­στε, ούτε ροζ, ούτε καν πρά­σι­νος. Μαύ­ρος, κατά­μαυ­ρος. Και θα ήθε­λα, πολύ θα ήθε­λα να σε λυπηθώ.

Σύντρο­φε ΣΥΡΙ­ΖΑιε, τώρα στις δύσκο­λες στιγ­μές σου στο υπό­σχο­μαι, θα είμαι δίπλα σου. Για να γελάω, για­τί μόνο αυτό πια μου βγάζεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο