Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Στο «ανθρώπινο λάθος» τα φόρτωσε όλα ο Κώστας Καραμανλής

Στην λογι­κή του «ανθρώ­πι­νου λάθους» επέ­μει­νε προ­κλη­τι­κά στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής για το έγκλη­μα στα Τέμπη, ο Κώστας Καρα­μαν­λής, ο οποί­ος ήταν υπουρ­γός Μετα­φο­ρών όταν έγι­νε το δυστύ­χη­μα, προ­κει­μέ­νου να «βγά­λει λάδι» τις δικές τους ευθύ­νες και τις ευθύ­νες για μια δια­χρο­νι­κή εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που αντι­με­τω­πί­ζει ως περιτ­τό κόστος τα μέτρα ασφαλείας.

Αν και είπε ότι νιώ­θει «σε από­λυ­το βαθ­μό την υπο­χρέ­ω­ση να μιλή­σου­με με από­λυ­τη ειλι­κρί­νεια, υπευ­θυ­νό­τη­τα, σεβα­σμό στη μνή­μη ανθρώ­πων που χάθη­καν», τα φόρ­τω­σε όλα στο ανθρώ­πι­νο λάθος και σε όλους τους υπό­λοι­πους εκτός από τον εαυ­τό του. Για τον ίδιο, το μόνο …λάθος που ανα­γνώ­ρι­σε ήταν πως δεν «ξερί­ζω­σε» τη νοο­τρο­πία του «έλα μωρέ» και δεν ανέ­τρε­ψε «παγιω­μέ­νες παθο­γέ­νειες ενός Δημο­σί­ου που νοσεί».

«Αν έστω και μία πλευ­ρά είχε τηρή­σει τις δια­δι­κα­σί­ες του Γενι­κού Κανο­νι­σμού Κυκλο­φο­ρί­ας, το δυστύ­χη­μα θα είχε απο­τρα­πεί. Από εργα­ζό­με­νους και συν­δι­κα­λι­στές, μέχρι στε­λέ­χη Οργα­νι­σμών όλων των περιό­δων αλλά και τις διοι­κή­σεις της ΡΑΣ», είπε, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως ο Κανο­νι­σμός παρα­βιά­στη­κε κατά συρ­ροή, οπό­τε «τέτοιες παρα­βιά­σεις, καμία ολο­κλή­ρω­ση της 717 δε θα μπο­ρού­σε να υπερ­νι­κή­σει». Και συμπλή­ρω­σε ότι τα συστή­μα­τα που έλει­παν από τα τρέ­να και τις γραμ­μές, «σαφώς και θα συνέ­βαλ­λαν στην ασφά­λεια αλλά δεν είναι σίγου­ρο ότι θα απέ­τρε­παν το δυστύχημα».

Δημιουρ­γώ­ντας μια μαγι­κή εικό­να για τα πεπραγ­μέ­να του στο υπουρ­γείο, όπου υλο­ποί­η­σε με από­λυ­τη ευλά­βεια την πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης των σιδη­ρο­δρό­μων, ισχυ­ρί­στη­κε πως η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ‑και ειδι­κά εκεί­νος- ήταν αυτοί που προ­χώ­ρη­σαν σε «πρά­ξεις», όπως αύξη­ση του προ­σω­πι­κού στον ΟΣΕ και του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του, ξεκί­νη­σαν συντη­ρή­σεις σε συγκε­κρι­μέ­να τμή­μα­τα, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σύμ­βα­ση «717» αλλά και πως προ­χώ­ρη­σε στη δια­κο­πή του κατα­κερ­μα­τι­σμού των εργολαβιών.

Παρα­δέ­χθη­κε πάντως πως η πολι­τι­κή της ΕΕ στην οποία ομνύ­ει η κυβέρ­νη­ση του και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, δεν μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει την ασφά­λεια του σιδη­ρό­δρο­μου. Έτσι, ανέ­φε­ρε πως υπο­χρέ­ω­ση της χώρας είναι να έχει ολο­κλη­ρω­θεί το σύνο­λο των συστη­μά­των ασφα­λεί­ας, δηλα­δή το ERTMS που απο­τε­λεί­ται από το GSMR, το ETCS, την τηλε­διοί­κη­ση και τη σημα­το­δό­τη­ση «όχι σε όλο το σιδη­ρό­δρο­μο αλλά σε δίκτυο υψη­λών ταχυ­τή­των» το 2030, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως σήμε­ρα αυτά λει­τουρ­γούν στο 13% του ευρω­παϊ­κού σιδηρόδρομου.

«Συνή­θως όταν γινό­ταν μία τέτοια κατα­στρο­φή, οι υπουρ­γοί κρύ­βο­νταν. Εγώ δεν το έκα­να. Για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα ένα πολι­τι­κό πρό­σω­πο και ένας υπουρ­γός, παραι­τή­θη­κε» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και το επα­νέ­λα­βε αρκε­τές φορές, θεω­ρώ­ντας ότι έτσι ξεμπέρ­δε­ψε με τις ευθύ­νες του.

Αλγει­νή εντύ­πω­ση προ­κά­λε­σε η απά­ντη­ση του πρώ­ην υπουρ­γού σε ερώ­τη­ση του ΚΚΕ σχε­τι­κά με το εκρη­κτι­κό μείγ­μα που είχε δια­μορ­φω­θεί στον ελλη­νι­κό σιδη­ρό­δρο­μο και το οποίο είχε εκφρά­σει η ΔΕΣΚ Σιδη­ρο­δρο­μι­κών, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας σοβα­ρό δυστύ­χη­μα. «Μία πάγια τακτι­κή των συν­δι­κα­λι­στών είναι να εγεί­ρουν πάντα ζητή­μα­τα ασφα­λεί­ας», είπε ο Κ. Καρα­μαν­λής, με τον βου­λευ­τή του ΚΚΕ και μέλος της Επι­τρο­πής Νίκο Καρα­θα­να­σό­που­λο να του απα­ντά πως οι «εργα­ζό­με­νοι έβλε­παν καλύ­τε­ρα από ότι έβλε­πε η ΡΑΣ, ο ΟΣΕ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Hellenic Train και το υπουρ­γείο», καθώς έκρουαν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τη μη λει­τουρ­γία των συστη­μά­των ασφα­λεί­ας, την μεγά­λη έλλει­ψη προ­σω­πι­κού, την κακή εκπαί­δευ­ση και την εντα­τι­κο­ποί­η­ση. Δηλα­δή για όλα αυτά τα οποία δια­μόρ­φω­ναν τις εκρη­κτι­κές συν­θή­κες που οδή­γη­σαν στο έγκλη­μα στα Τέμπη.

Ο πρώ­ην υπουρ­γός αμφι­σβή­τη­σε τα συμπε­ρά­σμα­τα της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων, κάτι που έκα­νε και σε ότι αφο­ρά τις καταγ­γε­λί­ες για το «μπά­ζω­μα» του χώρου της πολύ­νε­κρης σύγκρου­σης στα Τέμπη. «Μου φαί­νε­ται αδια­νό­η­το ότι έγι­νε επι­χεί­ρη­ση για να κρύ­ψου­με αυτά τα στοι­χεία» είπε, προ­σπα­θώ­ντας παράλ­λη­λα να δια­ψεύ­σει το ότι χάθη­καν τα οπτι­κά υλι­κά των σταθ­μών καθώς και τα συμπε­ρά­σμα­τα της Επιτροπής.

Κουνάει το δάχτυλο ο πρώην υπουργός να μην «πολιτικοποιούμε» τα ζητήματα

Ιδιαί­τε­ρα προ­κλη­τι­κός εμφα­νί­στη­κε ο πρώ­ην υπουρ­γός κατά την εξέ­τα­ση του από την βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνη­νά­κα, κου­νώ­ντας και το δάχτυ­λο ότι «προ­σπα­θού­με να πολι­τι­κο­ποι­ή­σου­με ζητήματα».

Έτσι, αφού τα φόρ­τω­σε για ακό­μη μια φορά όλα στον σταθ­μάρ­χη και στον μηχα­νο­δη­γό που παρα­βί­α­σαν την «βίβλο των σιδη­ρο­δρό­μων», ισχυ­ρί­στη­κε ευθαρ­σώς ότι «σίγου­ρα αν υπήρ­χαν συστή­μα­τα θα ήταν άλλο ένα επί­πε­δο ασφα­λεί­ας», αλλά κανέ­νας «δεν μπο­ρεί να απο­δεί­ξει ότι τα συστή­μα­τα είναι αρκε­τά για να απο­τρέ­ψουν τέτοια δυστυχήματα».

«Όχι» στον αποπροσανατολισμό

«Η ιδε­ο­λο­γι­κή και πολι­τι­κή δια­πά­λη δε γίνε­ται με όρους προ­σω­πι­κών προ­σβο­λών και απει­λών», τόνι­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, σχε­τι­κά με τις απει­λές που είπε πως δέχθη­κε ο πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής. Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ συμπλή­ρω­σε ότι «η ουσια­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση γίνε­ται με όρους μαζι­κού κινή­μα­τος απέ­να­ντι σε μια αντι­λαϊ­κή κυβερ­νη­τι­κή πολιτική».

Πρό­σθε­σε ότι κύριος στό­χος είναι να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν και να δημιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις παρά να ανα­δει­χθεί η ουσία και «συμ­βάλ­λουν στο να συγκα­λύ­πτε­ται η ουσία παρά το γεγο­νός πως δια­κη­ρύσ­σουν το αντίθετο».

Τέλος, υπο­γράμ­μι­σε πως απαι­τεί­ται να γίνει άμε­σα συζή­τη­ση στην Επι­τρο­πή για το πως θα συνε­χι­στεί η Εξε­τα­στι­κή τόσο για τη δια­δι­κα­σία της επι­τρο­πής όσο και τους μάρ­τυ­ρες ούτως ώστε «για να προ­χω­ρή­σου­με επί της ουσί­ας σε αυτό που έχου­με ανα­λά­βει, στην μελέ­τη του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη και τις ευθύ­νες πολι­τι­κές και ποι­νι­κές, σε όλη τους την έκταση».

Στο μετα­ξύ, την άρνη­σή του να υπο­γρά­ψει την κατά­θε­σή του στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή, επι­κα­λού­με­νος την ποιό­τη­τα της διερ­μη­νεί­ας, γνω­στο­ποί­η­σε με επι­στο­λή του ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Hellenic Train, Μαου­ρί­τσιο Καποτόρτο.

Πηγή: 902.gr

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο