Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταγίπ Ερντογάν: Κατηγορεί ξανά την Ελλάδα για «υπόθαλψη τρομοκρατών»

Με νέες κατη­γο­ρί­ες περί «υπό­θαλ­ψης τρο­μο­κρα­τών», ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος επι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει ανοι­χτά όλα τα θέμα­τα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, βάλ­λο­ντας παράλ­λη­λα και κατά των ΗΠΑ, στο πλαί­σιο του σύν­θε­του παζα­ριού για τη θέση της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, επι­στρέ­φο­ντας από το Ουζ­μπε­κι­στάν και τη Σύνο­δο του Οργα­νι­σμού Τουρ­κο­γε­νών Κρα­τών, κατη­γό­ρη­σε για ακό­μη μια φορά την Ελλά­δα, τις ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ για υπό­θαλ­ψη τρο­μο­κρα­τών, κάνο­ντας ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά στην οργά­νω­ση FETO του εξό­ρι­στου στην Αμε­ρι­κή Τούρ­κου ιμά­μη, Φετου­λάχ Γκιουλέν.

«Η Ελλά­δα, οι ΗΠΑ, ορι­σμέ­νες χώρες της ΕΕ προ­στα­τεύ­ουν τρο­μο­κρά­τες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μελών της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης FETO», είπε ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος σε δημο­σιο­γρά­φους, λέγο­ντας παράλ­λη­λα ότι «τον Γκιου­λέν τον προ­φυ­λάσ­σει και τον κρύ­βει ο Μπάι­ντεν».

Ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος κατη­γό­ρη­σε ακό­μα την Ελλά­δα ότι στη­ρί­ζει τις τρο­μο­κρα­τι­κές κουρ­δι­κές οργα­νώ­σεις μέσω του λεγό­με­νου «στρα­το­πέ­δου του Λαυ­ρί­ου».

Παράλ­λη­λα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν ανα­φέρ­θη­κε και πάλι στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ που βρί­σκο­νται στην περιο­χή, έχουν στό­χο και την Τουρκία.

Ακό­μα ανα­φέρ­θη­κε στη συμ­φω­νία που επι­διώ­κει να ολο­κλη­ρώ­σει με τις ΗΠΑ για τα F‑16, εκφρά­ζο­ντας την πεποί­θη­ση ότι σύντο­μα θα υπάρ­ξουν καλύ­τε­ρα νέα για την Άγκυ­ρα, καθώς με περισ­σό­τε­ρους Ρεπου­μπλι­κα­νούς στο Κογκρέ­σο, η δια­δι­κα­σία θα προ­χω­ρή­σει πιο γρήγορα.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο