Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τιτίκα Σαριγκούλη: Το μόνο πράγμα που τρομάζει τους λύκους είναι το φως

Το “Ατέ­χνως” βρέ­θη­κε στην πρό­βα της Θεα­τρι­κής Ομά­δας της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών και μίλη­σε με την Τιτί­κα Σαρι­γκού­λη για την παρά­στα­ση που ανεβάζουν.

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Συνα­ντή­σα­με τυχαία την Τιτί­κα Σαρι­γκού­λη στην πρό­βα της Θεα­τρι­κής Ομά­δας της Εται­ρί­ας Λογο­τε­χνών. Sarigouli11Παρα­κο­λου­θή­σα­με την πρό­βα και συζη­τή­σα­με για την παρά­στα­ση. Έβα­λε τους ηθο­ποιούς να κάνουν πρό­βα έναν κόρ­δα­κα που πρό­σθε­σε στην εισα­γω­γή του έργου και τον οποίο απο­λαύ­σα­με. Κόρ­δα­κας είναι ο χορός της αρχαί­ας κωμω­δί­ας που χωρίς να είναι χυδαί­ος αξιο­ποιεί σεξουα­λι­κές κινήσεις.

Η Τιτί­κα Σαρι­γκού­λη, άνθρω­πος αυθε­ντι­κός και πηγαί­ος. Ωραί­ος τύπος, ζόρι­κος. Και προ­πα­ντός εκφρα­στι­κά απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη. Χαρή­κα­με τη συζή­τη­ση μαζί της, στην ανάρ­τη­ση όμως θα περιο­ρι­στού­με όμως σε ό,τι αφο­ρά την παρά­στα­ση. Μια παρά­στα­ση που και από τις φωτο­γρα­φί­ες θα συμπε­ρά­νε­τε ότι έχει αρκε­τές καινοτομίες.

Στα πλαί­σια των πολι­τι­στι­κών δρα­στη­ριο­τή­των για τη χρο­νι­κή περί­ο­δο 2014–16 η Εται­ρία Ελλή­νων Λογο­τε­χνών έχει συμπε­ρι­λά­βει στο ρεπερ­τό­ριο του νεοϊ­δρυ­θέ­ντος θιά­σου της (με πρω­το­βου­λία της Τ. Σαριγ­γού­λη) την «Ειρή­νη» του Αρι­στο­φά­νη, σε δια­σκευή της Τ. Σαριγ­γού­λη. Ο θία­σος φέρει το όνο­μα ΥΙΟΒΑΚΧΟΣ.

Sarigouli2

«Το έργο είναι ένα αντι­πο­λε­μι­κό κήρυγ­μα ενά­ντια σε αυτούς που κάνου­νε τον πόλε­μο, στους πολι­τι­κούς τους φαφλα­τά­δες και όσους που­λά­νε τα όπλα. Δες τι γίνε­ται σήμε­ρα Συρία, Ουκρα­νία και συνε­χώς νέες εστίες».

Χαρι­το­λο­γώ­ντας μας λέει: «Με τη τακτι­κή του διαί­ρει και βασί­λευε η φωτιά μπο­ρεί να φτά­σει και σε εμάς. Μην παρα­ξε­νευ­τού­με αν κάποια στιγ­μή ακού­σου­με κάποιο κάλε­σμα να απε­λευ­θε­ρώ­σου­με τα μεσό­γεια από τους Αρβα­νί­τες, να μη λέμε Καπαν­δρί­τι (λαμπο­σκού­φης) κλπ» .

Ξανα­γυ­ρί­ζο­ντας στην επι­λο­γή του έργου μας λέει:

«Είναι ένα έργο κατ’ εξο­χή αντι­πο­λε­μι­κό, γεν­νη­μέ­νο μέσα στην κατα­στρο­φή και στις συμ­φο­ρές του Πελο­πον­νη­σια­κού πολέ­μου και κατά πρώ­το λόγο, θρεμ­μέ­νο από την πεί­να και το λοι­μό του Δεκε­λι­κού απο­κλει­σμού και ανε­βα­σμέ­νο τις παρα­μο­νές της Νικί­ειου ειρή­νης το 421 π. Χ.

Δυστυ­χώς, οι σημε­ρι­νές συγκρού­σεις των ισχυ­ρών, αυτό το έργο του 421 το κάνουν τόσο επί­και­ρο και καθη­με­ρι­νό, όσο και αυτή η επι­και­ρό­τη­τα, που εκπέ­μπε­ται απ’ τα δελ­τία των ειδή­σε­ων των ΜΜΕ. Και επει­δή ο Αρι­στο­φά­νης, όντας Αθη­ναί­ος, από το δήμο των Κυδα­θη­νέ­ων ήτοι Πλα­κιώ­της, έζη­σε από κοντά το δρά­μα του πλη­θυ­σμού της Αττι­κής εξαι­τί­ας του Αρχι­δά­μιου απο­κλει­σμού, έτσι που στο πρό­σω­πο του κεντρι­κού ήρωα της ειρή­νης, του φτω­χού Μαρου­σιώ­τη αμπε­λουρ­γού Τρυ­γαί­ου, να εκφρά­ζε­ται όλος ο απο­τρο­πια­σμός και η από­γνω­ση των φτω­χών ανθρώ­πων, που κου­βα­λά γι’ αυτούς η κρε­α­το­μη­χα­νή του πολέμου».

Sarigouli5

Η επό­με­νη ερώ­τη­ση αφο­ρού­σε το σκε­πτι­κό της για τη δημιουρ­γία θεα­τρι­κής ομά­δας από την Εται­ρία Λογοτεχνών.

«Η ΕΕΛ με το κύρος και το πνευ­μα­τι­κό δυνα­μι­κό που δια­θέ­τει, είναι σε θέση να επι­διώ­ξει και να κατα­φέ­ρει την εισβο­λή και πάλι της εξο­ρι­σμέ­νης ιστο­ρί­ας απ’ τα θρα­νία και τις αίθου­σες διδασκαλίας».

Φιλο­δο­ξία η παρά­στα­ση να πάει στα σχο­λεία και στους Δήμους. Υπάρ­χει αντί­στοι­χη δρά­ση της ΕΕΛ στη δεκα­ε­τία το 1980 (σ.σ. με πρω­το­βου­λία της Τ. Σαριγ­γού­λη και του Π. Καρα­φω­τιά) που υπο­στη­ρί­χτη­κε και από τον ΟΗΕ. «Είχε κατα­φέ­ρει να περά­σει στο σχο­λείο τις αρχές του Παγκό­σμιου Παι­δι­κού Ειρη­νι­στι­κού κινή­μα­τος – Δημιουρ­γία / Ομορφιά».

«Και σήμε­ρα, σ’ αυτή την τόσο κρί­σι­μη στιγ­μή για την Ελλά­δα, που οι νεο­να­ζί έχουν πατή­σει πόδι για τα καλά στα σχο­λεία, το μόνο πράγ­μα που τρο­μά­ζει τους λύκους είναι το φως. Και το θέα­τρο αυτό το ρόλο μπο­ρεί να τον παί­ξει επάξια.

Και μάλι­στα, όταν όχι μονά­χα για την Ελλά­δα οι Νεο­να­ζί είναι απει­λή, αλλά οι απα­ντα­χού Βρα­σί­δες και Κλέ­ω­νες αιμα­το­κυ­λούν τον κόσμο, απ’ τη Συρία μέχρι την Ουκρα­νία και όπου να ‘ναι κοντο­ζυ­γώ­νει και στα Βαλ­κά­νια η φωτιά.

Γι’ αυτό τέτοιες, κινή­σεις δίνουν τη δυνα­τό­τη­τα στα νιά­τα, με το κου­βά­ρι της ιστο­ρί­ας, να βγαί­νουν απ’ τους λαβύ­ριν­θους, που ανοί­γουν γι ‘αυτά, η εξα­θλί­ω­ση της ανερ­γί­ας, η βία, η πορ­νεία τα ναρ­κω­τι­κά και κυρί­ως η αμάθεια.

Δεξα­με­νές δηλα­δή στρά­τευ­σης των Νέων Ταγ­μά­των εφό­δου των Νεοναζί».

Sarigouli10

Ο θία­σος 15 ατό­μων είναι επαγ­γελ­μα­τι­κός. Όπως είπε η κυρία Σαρι­γκού­λη μόνο έτσι θα μπο­ρού­σε να υπάρ­ξει ένα αξιο­πρε­πές απο­τέ­λε­σμα. Την Τρί­τη 17 Μάρ­τη δίνε­ται η δεύ­τε­ρη παρά­στα­ση στην αίθου­σα της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών (Ακα­δη­μί­ας & Γεν­να­δί­ου 8 ΑΘΗΝΑ) στις 8 το βράδυ.

Οι συντε­λε­στές:
Παρα­γω­γή — Καλ­λι­τε­χνι­κή Διεύ­θυν­ση ΕΕΛ
Μετά­φρα­ση-Σκη­νο­θε­σία Τ. Σαριγκούλη
Κοστού­μια Τού­λα Μωραΐτη
Επι­μέ­λεια ήχων και φωτι­σμού Α. Κομίνης
Κιθά­ρα Λάκης Γραμματικόπουλος

Παίρ­νουν μέρος:
Αλέ­ξαν­δρος Ματζό­υ­κος – Τρυ­γαί­ος — Κλέ­ων, Σπύ­ρος Κατη­φό­ρης – Β’ Δού­λος-Ερμής, Δημή­τρης Τσοϊ­δά­κης – Α’ Υπη­ρέ­της, Αλέ­κος Πού­λος – Πόλε­μος, Μάνος Καρα­βα­σί­λης — Ανε­μο­δού­ρας, Τ. Σαρι­γκού­λη — κόρη του Τρυ­γαί­ου, Δημή­τρης Παπαη­λιού — Έμπο­ρος όπλων.

Χορός:
Αφρο­δί­τη Βενιέ­ρη, Κων­στα­ντί­να Στε­φα­νί­δου, Χρύ­σα Μπα­λα­τσού­ρα, Γεωρ­γία Κου­τσου­πιά, Δώρα Στα­θο­πού­λου, Κατε­ρί­να Ροδί­τη, Νίκος Ιωσή­που, Θανά­σης Παπαστάθης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο