Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι θα κάνεις στη ΔΕΘ πατριώτη;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Το προ­σε­χές Σάβ­βα­το, με αφορ­μή τα εγκαί­νια της 83ης Διε­θνούς Έκθε­σης, δύο «Ελλά­δες» θα βρε­θούν στην πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η μια Ελλά­δα- η Ελλά­δα της άρχου­σας τάξης, των αφε­ντι­κών, των μεγα­λο­βιο­μη­χά­νων, των αρι­στε­ρής και δεξιάς κοπής πολι­τι­κών παρα­τρε­χά­με­νων και «τρω­κτι­κών» – θα βρί­σκε­ται, όπως κάθε χρό­νο, στο Βελ­λί­δειο. Εκεί όπου ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας και η κου­στω­δία του θα δώσει άλλο ένα ρεσι­τάλ πολι­τι­κής εξα­πά­τη­σης, αυτήν τη φορά για το «τέλος των μνη­μο­νί­ων» και την επερ­χό­με­νη «ανά­πτυ­ξη».

Καλά φυλασ­σό­με­νη πίσω από κλού­βες της αστυ­νο­μί­ας και χιλιά­δες άνδρες των ΜΑΤ, η αστι­κή τάξη και το πολι­τι­κό της προ­σω­πι­κό θα εξα­πο­λύ­σουν άλλο ένα άθλιο εμπό­ριο ελπί­δας για το λαό, με νέες ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις και ταυ­τό­χρο­να δεσμεύ­σεις προς το εγχώ­ριο και διε­θνές κεφά­λαιο. Διό­λου τυχαία, η χυδαία αυτή πολι­τι­κή εμπο­ρο­πα­νή­γυ­ρη θα λάβει χώρα κάτω από την σκιά της αιμα­το­βαμ­μέ­νης αστε­ρό­εσ­σας, καθώς «τιμώ­με­νη χώρα» στη φετι­νή ΔΕΘ είναι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμερικής. 

ΗΠΑ ΔΕΘΠρο­φα­νώς η «Ελλά­δα» του κ.Τσίπρα- πλαι­σιω­μέ­νη από τη ΝΔ και τα λοι­πά αστι­κά κόμ­μα­τα- έχει κάθε λόγο να τιμή­σει τους ιμπε­ρια­λι­στές φονιά­δες. Άλλω­στε, «η Ελλά­δα είναι προ­τι­μώ­με­νος εταί­ρος για την εμπλο­κή των ΗΠΑ στα Δυτ. Βαλ­κά­νια» όπως σημεί­ω­σε πρό­σφα­τα ο πρέ­σβης των ΗΠΑ, προ­σθέ­το­ντας πως «γίνε­ται σαφής ο ρόλος που προ­σπα­θού­με να υπο­γραμ­μί­σου­με για την Ελλά­δα ως περι­φε­ρεια­κό πυλώ­να, αλλά και η επέν­δυ­ση που κάνουν οι ΗΠΑ στη σχέ­ση τους με την Ελλά­δα και τον λαό της, σε μια στιγ­μή κατά την οποία η γεω­πο­λι­τι­κή επι­στρέ­φει δυνα­μι­κά στην Ανατ. Μεσό­γειο, στα Βαλ­κά­νια και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασσας».

Σε απλά ελλη­νι­κά, τα λόγια του αμε­ρι­κα­νού πρέ­σβη μετα­φρά­ζο­νται ως εξής: Ετοι­μα­στεί­τε να θυσια­στεί­τε, να γίνε­τε κρέ­ας για τα κανό­νια μας, στο νέο σφα­γείο που ετοι­μά­ζου­με. Όλα αυτά, βέβαια, στο όνο­μα του ΝΑΤΟ και της «γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» της χώρας που από κοι­νού προ­ω­θεί το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, μέχρι το ΚΙΝΑΛ και τη ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή. Η τελευ­ταία μάλι­στα, από κοι­νού με έναν συρ­φε­τό ακρο­δε­ξιών γκρου­πού­σκου­λων και παρα­εκ­κλη­σια­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, καλεί σε «συλ­λα­λη­τή­ριο για τη Μακε­δο­νία», επι­χει­ρώ­ντας να ποτί­σει με το εθνι­κι­στι­κό δηλη­τή­ριο πλα­τιά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας τα από τα πραγ­μα­τι­κά κοι­νω­νι­κά προβλήματα. 

Απέ­να­ντι στην Ελλά­δα της ευρω­να­τοϊ­κής σαπί­λας, των ανθύ­πα­των, των σύγ­χρο­νων «Πιου­ρι­φόϊ», του υπο­ταγ­μέ­νου εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού αλλά και του εθνι­κι­στι­κού παρο­ξυ­σμού, θα βρε­θεί μια άλλη Ελλά­δα – αυτή της εργα­σί­ας, της ταξι­κής πάλης, του αγώ­να για ένα καλύ­τε­ρο αύριο. Η Ελλά­δα των εργα­ζό­με­νων, των ανέρ­γων, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, της φτω­χής αγρο­τιάς, των συντα­ξιού­χων. Η Ελλά­δα που δεν τρώ­ει το παρα­μύ­θι της «δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης», του «τέλους της επο­πτεί­ας» και της «κανο­νι­κό­τη­τας». Η ίδια Ελλά­δα που δεν πρό­κει­ται να ξεχά­σει τα αμέ­τρη­τα εγκλή­μα­τα των αμε­ρι­κά­νων ιμπε­ρια­λι­στών, από τη Χιρο­σί­μα και την Κορέα μέχρι τη Γιου­γκο­σλα­βία και το Ιράκ. 

Αυτή η Ελλά­δα θα βρί­σκε­ται στις 6 το από­γευ­μα το Σάβ­βα­το στην Πλ. Αρι­στο­τέ­λους για να βρο­ντο­φω­νά­ξει ενά­ντια στην πολι­τι­κή υπέρ του κεφα­λαί­ου που φέρ­νει φτώ­χεια, εκμε­τάλ­λευ­ση και πολέ­μους. Για να μπουν μπρο­στά οι ανά­γκες του λαού και όχι τα κέρ­δη των λίγων.

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.

 

 

ΠΑΜΕ: Ανα­κοί­νω­ση για το Συλ­λα­λη­τή­ριο στη ΔΕΘ 8 Σεπτέμβρη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο