Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το αδιαχώρητο στο «Πάρκο Τρίτση» την 3η μέρα του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή»

Το μήνυ­μα ότι 🎈 «Με τους αγώ­νες, τα όνει­ρα, τη δύνα­μή μας… “θα χτί­σου­με έναν κόσμο λέφτε­ρο, ανοι­χτό, γεμά­το ελπί­δα…” (Ν. Χικ­μέτ), τον Σοσια­λι­σμό»🎈 αυτό το μήνυ­μα του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» αντη­χεί για τρί­τη μέρα από το Πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης» όπου χιλιά­δες κόσμου συρ­ρέ­ουν από νωρίς το από­γευ­μα του Σαββάτου.


Αγωνιζόμαστε, πιασμένοι γερά χέρι-χέρι με την εργατική τάξη και τη νεολαία για να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα!

 

Κάθε νέος και νέα που αισθάνεται απέχθεια απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα έχει τη δική του θέση στη μάχη μαζί μας, με το βλέμμα καρφωμένο στην αλλαγή, στη νέα κοινωνία που έχουμε ανάγκη, το σοσιαλισμό — κομμουνισμό.

✔️  Το κάλε­σμα της κεντρι­κής πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» προς τους χιλιά­δες νέους και νέες, τους χιλιά­δες λαού που κατέ­κλυ­σαν την κεντρι­κή σκη­νή του Φεστι­βάλ στη σημε­ρι­νή, κορυ­φαία στιγ­μή του.

➕  Με τον «Υμνο της ΚΝΕ» να αντη­χεί στα μεγά­φω­να καθώς έφτα­ναν οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις στο χώρο της Κεντρι­κής Σκη­νής, άρχι­σε η μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του 45ου Φεστι­βάλ, όπου μίλη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε νωρί­τε­ρα ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπα­τιέ­λος

➕  Χιλιά­δες νέοι και νέες, χιλιά­δες κόσμου συνέρ­ρε­αν απ’ όλες τις γωνιές του πάρ­κου στην Κεντρι­κή Σκη­νή που γέμι­σε ασφυ­κτι­κά. Τα τρα­γού­δια δυνα­μώ­νουν κι οι σημαί­ες ανε­μί­ζουν στο ρυθ­μό τους: «Οταν σφίγ­γουν το χέρι», «Ηρω­ες», «Τα οχυ­ρά της Νάου­σας». Κι ο κόσμος συνε­χί­ζει να ‘ρχε­ται, να πυκνώ­νει, τόσο που η συγκέ­ντρω­ση άπλω­σε όχι μόνο στην Κεντρι­κή Σκη­νή, αλλά και στον χώρο του Πολι­τι­σμού, στο Βιβλιο­πω­λείο, μέχρι και στην κεντρι­κή έκθε­ση του Φεστιβάλ.

➕  Από τα μεγά­φω­να ακού­γε­ται το κάλε­σμα: «Τώρα με το ΚΚΕ, ανα­τρε­πτι­κά, τολ­μη­ρά, αισιό­δο­ξα! Με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για τη νεα­νι­κή έφο­δο στο μέλ­λον για τον νέο κόσμο, τον σοσια­λι­σμό! Η πολι­τι­κή πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ είναι φάρος ελπί­δας για την πλειο­ψη­φία της νεο­λαί­ας. Παίρ­νου­με θέση μάχης δίπλα στο ΚΚΕ παντού, σε κάθε χώρο δου­λειάς και μόρ­φω­σης».

Και στο βήμα ανε­βαί­νει ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος και ο κόσμος τον υπο­δέ­χε­ται με το σύν­θη­μα «Αγώ­νας, γνώ­ση, τόλ­μη κι αντο­χή, εμπρός για ΚΝΕ γερή και μαζι­κή» και «η νεο­λαία δε σκύ­βει το κεφά­λι, με το ΚΚΕ επί­θε­ση και πάλη», ενώ λίγο μετά, όταν στο βήμα ανέ­βη­κε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, η συγκέ­ντρω­ση δονή­θη­κε από τα συν­θή­μα­τα «ΚΚΕ το Κόμ­μα σου λαέ» και «ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το Κάπα Κάπα Έψι­λον στην πρωτοπορία».

✔️   Στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν το «παρών» άνθρω­ποι των τεχνών και του πολι­τι­σμού. Μετα­ξύ αυτών, οι ηθο­ποιοί και σκη­νο­θέ­τες Κώστας Καζά­κος και Γιώρ­γος Κιμού­λης, η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Σεμί­να Διγε­νή, ο στι­χουρ­γός και συγ­γρα­φέ­ας Οδυσ­σέ­ας Ιωάν­νου, η ηθο­ποιός Τιτί­κα Σαρι­γκού­λη. Επί­σης, ο Δήμαρ­χος Πάτρας, Κώστας Πελε­τί­δης. Ακό­μα, οι πρέ­σβεις της Κού­βας, της Παλαι­στί­νης και της Βενε­ζου­έ­λας, καθώς και ο σύμ­βου­λος της πρε­σβεί­ας του Βιετ­νάμ. Ξεχώ­ρι­σε ακό­μα η παρου­σία της Μαρ­γα­ρί­τας Καλού­με­νου, κόρης του Νίκου Καλού­με­νου, κομ­μου­νι­στή που εκτε­λέ­στη­κε μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη.

Οι χιλιά­δες νεο­λαί­ας και λαού, που συμ­με­τεί­χαν μαζι­κά και μαχη­τι­κά στην κεντρι­κή πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση, έχουν πλέ­ον πλημ­μυ­ρί­σει όλους τους χώρους του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, της μεγα­λύ­τε­ρης πολι­τι­κής και πολι­τι­στι­κής συνά­ντη­σης της νεο­λαί­ας, που επί 45 συνε­χή χρό­νια απο­δει­κνύ­ει πως οι δεσμοί της εργα­τι­κής τάξης, των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ όχι μόνο παρα­μέ­νουν ισχυ­ροί, αδιάρ­ρη­κτοι και ακλό­νη­τοι, αλλά δυνα­μώ­νουν και ενι­σχύ­ο­νται ολο­έ­να και περισσότερο.

«Είμα­στε σήμε­ρα εδώ, σε αυτή την όμορ­φη κόκ­κι­νη πολι­τεία, δηλώ­νο­ντας με αισιο­δο­ξία και μαχη­τι­κό­τη­τα ότι “με τους αγώ­νες, τα όνει­ρά, την δύνα­μή μας θα χτί­σου­με έναν κόσμο λέφτε­ρο, ανοι­χτό, γεμά­το ελπί­δα, τον Σοσια­λι­σμό”», τόνι­σε στο χαι­ρε­τι­σμό του ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ .

Με τα μαλαματένια λόγια του Μάνου Ελευθερίου 

Από ροκιές και έντε­χνα, μέχρι γνή­σια λαϊ­κά κομ­μά­τια, το αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ, που παρα­κο­λού­θη­σε και η αδελ­φή του Λιλή, περιε­λάμ­βα­νε τα πάντα! Για­τί, τι να πρω­το­δια­λέ­ξεις από έναν στι­χουρ­γό που «με τους αθά­να­τους είχε λογαριασμό»…

«Ελεύ­θε­ροι κι ωραί­οι» ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας και ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης ανε­βαί­νουν στη σκη­νή και το ταξί­δι στους στί­χους του Μ. Ελευ­θε­ρί­ου ξεκι­νά… Από τον «Άγιο Φεβρουά­ριο» του Δήμου Μού­τση μέχρι τις μου­σι­κές του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, του Θάνου Μικρού­τσι­κου, του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου, του Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου και πολ­λών άλλων.

Ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, αφιε­ρώ­νο­ντας στον Θάνο Μικρού­τσι­κο τη δίκο­πη ζωή, τρα­γού­δη­σε γι’ αυτούς που «δεν ήταν ποι­η­τές, το χώμα που πατούν να προ­σκυ­νού­νε», ενώ μνη­μό­νευ­σε και το «φωνη­τι­κό θηρίο», την Μαρία Δημη­τριά­δη, ερμη­νεύ­ο­ντας το «Είσαι η Πρέ­βε­ζα, τα Γιάν­νε­να και το Κιλ­κίς» κι επι­βι­βά­στη­κε μαζί με το κοι­νό που ακο­λου­θού­σε στο «τρέ­νο για την Κατερίνη».

«Κρυ­φά τα λόγια τα πικρά μες το κοχύ­λι»… «και τους καη­μούς που σκέ­πα­σε καπνός» με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα σε τρα­γού­δια που αγα­πή­σα­με και ξεχω­ρί­ζουν. Κι αμέ­σως μετά η Ασπα­σία Στρα­τη­γού ανε­βαί­νει στη σκη­νή για να ερμη­νεύ­σει την εμβλη­μα­τι­κή «Μαρ­κί­ζα» του Γιάν­νη Σπα­νού και άλλα τρυ­φε­ρά και ερω­τι­κά τρα­γού­δια, καθώς ο Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου ήταν εκτός των άλλων κι ένας τρο­βα­δού­ρος της αγάπης.

Ξεσή­κω­σε ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης το κοι­νό με το «Δεν είμαι άλλος» και τον «Άμλετ της Σελή­νης», αφή­νο­ντας το κοι­νό να τρα­γου­δά­ει μ’ ένα στό­μα το ρεφρέν. Κι ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας συνέ­χι­σε και ανέ­βα­σε τους τόνους σε πιο λαϊ­κούς ρυθ­μούς του Μίμη Κου­γιουμ­τζή, του Χρή­στου Νικο­λό­που­λου και άλλων, σ’ ένα αφιέ­ρω­μα γεμά­το από τα «μαλα­μα­τέ­νια λόγια» του Μάνου Ελευ­θε­ρί­ου που μας ταξί­δε­ψε «στων αγγέ­λων τα μπουζούκια».

 

Με ένα ξεχω­ρι­στό, συγκι­νη­τι­κό, βίντεο τιμά και απο­χαι­ρε­τά η ΚΝΕ στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» έναν φίλο του Φεστι­βάλ που έφυ­γε πρό­ω­ρα από τη ζωή, τον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα. Στιγ­μές από εμφα­νί­σεις του Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα σε προη­γού­με­να Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» εμφα­νί­ζο­νται στο βίντεο που έπαι­ξε στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ, με τη γνώ­ρι­μη και αγα­πη­μέ­νη φωνή και την προ­τρο­πή «ένα μόνοι σας τώρα» από την εμφά­νι­σή του στο 39ο Φεστι­βάλ να δίνουν την αίσθη­ση ότι ήταν εκεί, ρίχνο­ντας κόκ­κι­νο στη νύχτα…

Λίγο νωρί­τε­ρα είχαν ολο­κλη­ρώ­σει την εμφά­νι­σή τους οι Γ. Ντα­λά­ρας και Μ. Πασχα­λί­δης, τρα­γου­δώ­ντας «Εκεί στο Νότο», διε­ρω­τώ­με­νοι «ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασ­σα σε ταξι­δεύ­ει τώρα»..

Με παλιά και νέα τραγούδια ενώθηκαν χιλιάδες φωνές στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου 

«45ο Φεστι­βάλ. Καλη­σπέ­ρα για 45η φορά». Στην ασφυ­κτι­κά γεμά­τη από κόσμο Κεντρι­κή Σκη­νή ανέ­βη­κε τα μεσά­νυ­χτα του Σαβ­βά­του ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου και οι μου­σι­κοί του, ενώ χιλιά­δες κόσμος όλων των ηλι­κιών τους υπο­δέ­χθη­κε με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και συνθήματα.

«Τρέ­ξα­με, παί­ξα­με, μπλέ­ξα­με, σε παρα­μύ­θια πιστέ­ψα­με», τρα­γού­δη­σε ανοί­γο­ντας τη συναυ­λία με ένα τρα­γού­δι από την πρό­σφα­τη δισκο­γρα­φι­κή του δου­λειά. «Έχου­με μπλέ­ξει. Με Ουά­σιγ­κτον, με Βρυ­ξέλ­λες, με Άγκυ­ρα. Και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέ­ξου­με», σχολίασε.

Αγα­πη­μέ­νες μελω­δί­ες και στί­χοι στους οποί­ους ενώ­θη­καν χιλιά­δες φωνές. «Φοβά­μαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμέ­να», τρα­γού­δη­σαν. Σει­ρά πήραν ο  «Κουρ­σά­ρος», η ανα­ζή­τη­ση «στη Λεω­φό­ρο» και «στη Βικτώ­ρια», το «Γιου­σου­ρούμ» και πολ­λά ακόμα.

Με μεγά­λη συγκί­νη­ση ο Β. Παπα­κων­στα­ντί­νου κάλε­σε τους συγκε­ντρω­μέ­νους να τρα­γου­δή­σουν όλοι μαζί το «Φλα­σά­κι», μια σύν­θε­ση του Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα σε στί­χους του Σάκη Μπου­λά.

Διά­χυ­τη στις επι­λο­γές των κομ­μα­τιών η εμπι­στο­σύ­νη στη νέα γενιά, η ελπί­δα και η αισιο­δο­ξία που θεμε­λιώ­νε­ται στους αγώ­νες της: «Κάπο­τε θα ‘ρθουν να σου πουν», για­τί «αν γλι­τώ­σει το παι­δί υπάρ­χει ελπί­δα». «Τώρα θα γίνου­µε εμείς, αυτό που περι­μέ­νου­με», για­τί «αυτός ο ατσά­λι­νος και­ρός δεν κάνει βήμα πίσω». «Πόρ­το Ρίκο», για­τί «αξί­ζει φίλε να υπάρ­χεις για ένα όνει­ρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει».

Ιδιαί­τε­ρη στιγ­μή της συναυ­λί­ας το μικρό αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Λοΐ­ζο, ο οποί­ος «θα ήταν εδώ». Και ήταν «παρών» στις γρο­θιές που υψώ­θη­καν στο άκου­σμα του «Ακορ­ντε­όν» και στις φωνές που τρα­γού­δη­σαν «δε θα περά­σει ο φασισμός».

Ξέφρενο το κέφι με την Γιώτα Βέη και την κομπανία της 

Με πολυα­γα­πη­μέ­να παρα­δο­σια­κά τρα­γού­δια η αγα­πη­μέ­νη ερμη­νεύ­τρια της μου­σι­κής μας παρά­δο­σης και παλιά γνώ­ρι­μη του Φεστι­βάλ, Γιώ­τα Βέη και η κομπα­νία της ξεσή­κω­σαν το πλή­θος από το πρώ­το κιό­λας τρα­γού­δι! Ένα ταξί­δι από τη Μακε­δο­νία μέχρι την Ήπει­ρο και από εκεί μέχρι τα νησιά του Αιγαί­ου και ένα μεγά­λο λαϊ­κό γλέ­ντι που κρα­τά­ει γερά!

Όπως δήλω­σε και η ίδια: «Εδώ είμα­στε και πάλι για μια ακό­μη φορά και χαί­ρο­μαι ιδιαί­τε­ρα που τρα­γου­δά­με σε αυτό το Φεστι­βάλ εδώ και 45 χρό­νια! Είμα­στε εδώ λοι­πόν ακμαί­οι, περισ­σό­τε­ροι, καλύ­τε­ροι, δυνα­τό­τε­ροι και η νεο­λαία  όλη αυτή η άξια και που τόσο αξί­ζει να τρα­γου­δά­ει κανείς για αυτή, αξί­ζει να είναι κοντά της, αξί­ζει να την αγα­πά!».

Με το κλαρίνο του Γ. Μάγγα φουντώνει το γλέντι στη Λαϊκή Σκηνή 

Mε ένα μονα­δι­κό τρό­πο, όπως και το όλο του στιλ, επέ­λε­ξε φέτος να ανοί­ξει τη συναυ­λία του στο Φεστι­βάλ ο ανε­πα­νά­λη­πτος για μια ακό­μη φορά Γιώρ­γος Μάγ­γας.

Ο αυτο­δί­δα­κτος δεξιο­τέ­χνης σε μια άκρως εντυ­πω­σια­κή είσο­δο επέ­λε­ξε να εμφα­νι­στεί μόνος πίσω από τη σκη­νή και να βρε­θεί μαζί με το κλα­ρί­νο του ανά­με­σα στον κόσμο που του επι­φύ­λα­ξε θερ­μή υπο­δο­χή. Αρκε­τοί μάλι­στα ήταν αυτοί που τον ακο­λου­θού­σαν, ενώ λίγο μετά, ανε­βαί­νο­ντας στη σκη­νή, έδω­σε με τον δικό του τρό­πο το σύν­θη­μα να ξεκι­νή­σει το γλέ­ντι με τους ήχους του κλα­ρί­νου ξεση­κώ­νο­ντας τους πάντες για να αρχί­σουν τον χορό μπρο­στά στην εξέδρα.

Συναυλία μέχρι αργά με τους Στ. Δρογώση και Μ. Φάμελλο 

Μέχρι αργά κρα­τά­ει η συναυ­λία με τους Στά­θη Δρο­γώ­ση και Μανώ­λη Φάμελ­λο στο Φοι­τη­τι­κό Στέ­κι, την τελευ­ταία ημέ­ρα του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

Οι δύο καλ­λι­τέ­χνες ερμή­νευ­σαν τόσο δικά τους όσο και άλλα κομ­μά­τια, ξεση­κώ­νο­ντας το κοι­νό που έμει­νε στο χώρο της συναυ­λί­ας μέχρι αργά.

Στη συναυ­λία ακού­στη­καν γνω­στά επα­να­στα­τι­κά τρα­γού­δια από πολ­λές χώρες, όπως τα «Ay Carmella» και «No passaran!» του Ισπα­νι­κού Εμφυ­λί­ου, τα ιτα­λι­κά αντάρ­τι­κα τρα­γού­δια «Bella Ciao» και «Bandiera rossa» καθώς και πολ­λά άλλα.

Ο Μ. Φάμελ­λος, ερμη­νεύ­ο­ντας το γνω­στό «Which side are you on?», το αφιέ­ρω­σε στην απερ­γία της Τρί­της 24 Σεπτέμ­βρη και τον αγώ­να του ΠΑΜΕ ενά­ντια στον εργο­δο­τι­κό συνδικαλισμό.

Ζαραλίκος με πολιτική stand-up κωμωδία

Ο μύθος του «ανώ­τε­ρου αρχαιο­ελ­λη­νι­κού πνεύ­μα­τος», τα ψευ­δο­κι­νή­μα­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση της «κλι­μα­τι­κής αλλα­γής» και η προ­ώ­θη­ση της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης», το πρό­βλη­μα των ναρ­κω­τι­κών και η έντα­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής ήταν μερι­κά από τα θέμα­τα που καυ­τη­ρί­α­σε ο Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος με το ανα­τρε­πτι­κό του χιού­μορ, από τη Μαθη­τι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ, το βρά­δυ του Σαββάτου.

Με τον καται­γι­στι­κό του λόγο πέρα­σε «πριο­νο­κορ­δέ­λα» ολό­κλη­ρο το αστι­κό πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό και την ανο­χή του κρά­τους απέ­να­ντι στα περι­στα­τι­κά ακραί­ας εργο­δο­τι­κής αυθαιρεσίας.

Δήλωση του Φοίβου Δεληβοριά για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ

Για τη συμ­με­το­χή του στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» ο Φοί­βος Δελη­βο­ριάς δήλω­σε:«Οι πρώ­τες δύο φορές που εμφα­νί­στη­κα στη σκη­νή χει­μώ­να και καλο­καί­ρι, είχα μόλις βγά­λει την “Παρέ­λα­ση”, τον δίσκο του 1989 σε παρα­γω­γή του Χατζι­δά­κι και με είχε καλέ­σει το Φεστι­βάλ ΚΝΕ — “Οδη­γη­τή”  στον Περισ­σό, στο Σπί­τι του Λαού, σε ένα χει­μω­νιά­τι­κο Φεστι­βάλ να πρω­το­παί­ξω τα τρα­γού­δια μου. Ήταν η πρώ­τη φορά που εμφα­νί­στη­κα με κιθά­ρα εκτός σχο­λεί­ου. Αντί­στοι­χα, το καλο­και­ρά­κι στην Γκρά­βα, “άνοι­ξα” τους αδελ­φούς Κατσι­μί­χα. Αυτό ήταν ή 1989 ή ’90. Έχω παί­ξει στο ενδιά­με­σο φυσι­κά, έχω ξανα­εμ­φα­νι­στεί, αλλά τώρα επει­δή κλεί­νου­με 30 χρό­νια από εκεί­νη την πρώ­τη εμφά­νι­ση στον Περισ­σό, έχω έρθει με μια συγκί­νη­ση. Θέλω μέσα στο μυα­λό μου να κάνω συγκρί­σεις του κόσμου τότε με τον κόσμο τώρα και όλα αυτά που ζήσαμε». 

Κέντρισε το ενδιαφέρον η συζήτηση για το hip-hop 

Γέμι­σε απ’ άκρη σ’ άκρη το Μαθη­τι­κό Στέ­κι κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης με θέμα «Το hip-hop δεν στα­μα­τά!». Άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας, πλή­θος μαθη­τών, αλλά και μεγα­λύ­τε­ρα παι­διά άκου­σαν με ενδια­φέ­ρον τις από­ψεις των ομι­λη­τών που πλαι­σί­ω­ναν το πάνελ για το αγα­πη­μέ­νο και ιδιαί­τε­ρα δια­δε­δο­μέ­νο στους εφή­βους είδος μου­σι­κής (δεί­τε πάνω το video). 

Ο Frank, ο Retro από τους «Rebellion Connexion», γνω­στοί στα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, ήταν εκεί. Μαζί τους, ο «νεοει­σερ­χό­με­νος» στο Φεστι­βάλ Ζωγρά­φος και ο αγα­πη­μέ­νος από τα παλιά, μέλος των θρυ­λι­κών «Ημι­σκού­μπριων», Μιθρι­δά­της, που απέ­σπα­σε το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα όλων όσοι βρί­σκο­νταν εκεί!

Στο πάνελ συμ­με­τεί­χε και ο Ιάσο­νας Φανός, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, ο οποί­ος και άνοι­ξε την εκδή­λω­ση λέγο­ντας: «Επι­λέ­ξα­με το σημε­ρι­νό θέμα με τη μορ­φή αυτού του πάνελ ομι­λη­τών ‑τους οποί­ους και ευχα­ρι­στού­με προ­κα­τα­βο­λι­κά για τη συμ­με­το­χή τους στη σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση- όχι αβί­α­στα και όχι τυχαία.

Δια­χρο­νι­κά ως νεο­λαία του ΚΚΕ είχα­με και έχου­με ξεχω­ρι­στή συμ­βο­λή στα ζητή­μα­τα της Τέχνης και του Πολι­τι­σμού, αυτό το ανα­γνω­ρί­ζουν και οι αντί­πα­λοί μας. Μια βόλ­τα από­ψε στο Πάρ­κο μπο­ρεί να πεί­σει και τον πιο δύσπιστο.

(…) Μας ενδια­φέ­ρει αυτή η μου­σι­κή (σ.σ. το hip-hop), δίνου­με βάση στους στί­χους και τα κεί­με­να που δημο­σιεύ­ο­νται, θέλου­με να έχου­με τα αυτιά μας ανοι­χτά στην εξέ­λι­ξή της, στο πάντρε­μά της με πιο παρα­δο­σια­κούς, αλλά και με νεό­τε­ρους ήχους (…)». Στη συνέ­χεια ανα­φέρ­θη­κε σύντο­μα στις ιστο­ρι­κές κατα­βο­λές του hip-hop, τονί­ζο­ντας ότι αυτό το μου­σι­κό είδος «είναι καθρέ­φτης της κοι­νω­νί­ας που το γεν­νά και βεβαί­ως έχει και τις δικές του νόρ­μες, ιδιαι­τε­ρό­τη­τες, τη δική του θα λέγα­με κατα­γω­γή και παράδοση».

Μετά και την εισα­γω­γή του Ι. Φανού, τον λόγο πήραν οι καλ­λι­τέ­χνες για να απα­ντή­σουν σε μια σει­ρά ερω­τή­σεις σχε­τι­κά με το μου­σι­κό είδος που υπη­ρε­τούν. Η «παλιά» και η νέα γενιά του hip-hop μίλη­σαν για αυτή τους την αγά­πη, για το ρόλο του hip-hop χθες και σήμε­ρα, τα μηνύ­μα­τά του, τις επιρ­ρο­ές του, αλλά και το μέλ­λον του σαν είδος. Όσο «έπε­φταν οι από­ψεις στο τρα­πέ­ζι» τόσο πιο ζωη­ρή γινό­ταν η κου­βέ­ντα, τόσο δυνά­μω­ναν οι προβληματισμοί.

Απο­λαυ­στι­κές οι ιστο­ρί­ες του Μιθρι­δά­τη από τα πρώ­τα βήμα­τα του συγκρο­τή­μα­τος «Ημι­σκού­μπρια», που έφε­ρε τον ήχο του hip-hop στη χώρα μας. Σημα­ντι­κό και το μήνυ­μά του στους νέους ανθρώ­πους να ακο­λου­θούν την ειλι­κρί­νεια του καλ­λι­τέ­χνη, να ακούν μου­σι­κή και να δρουν όχι σαν όχλος που παρα­σύ­ρε­ται, αλλά με τη σκέ­ψη ότι κάτι μπο­ρούν να αλλά­ξουν σε αυτό τον κόσμο.

Κλεί­νο­ντας την πραγ­μα­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα συζή­τη­ση, ο Ι. Φανός υπο­σχέ­θη­κε ότι η ΚΝΕ θα συνε­χί­σει να ασχο­λεί­ται με το θέμα διορ­γα­νώ­νο­ντας εκ νέου συναυ­λί­ες, αλλά και θεμα­τι­κές συζη­τή­σεις σαν αυτή που παρα­κο­λού­θη­σε πλή­θος κόσμου στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

Τέλος, οι καλ­λι­τέ­χνες του πάνελ παρέ­λα­βαν το λεύ­κω­μα για τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ ως ευχα­ρι­στή­ριο δώρο για τη συμ­με­το­χή τους στην εκδήλωση.

Μελωδικό ταξίδι από τον Φοίβο Δεληβοριά

Ξεσή­κω­σε τον κόσμο στο Στέ­κι Φοι­τη­τών και Νέων Εργα­ζο­μέ­νων ο Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, ο οποί­ος με τη ζεστή φωνή του συνε­πή­ρε τους επι­σκέ­πτες και τους ταξί­δε­ψε στις υπέ­ρο­χες μελω­δί­ες των τρα­γου­διών του.

Αφού ξεκί­νη­σε το πρό­γραμ­μά του με το τρα­γού­δι «Ένας σκύ­λος στο Κολω­νά­κι» ο Φοί­βος Δελη­βο­ριάς ευχα­ρί­στη­σε θερ­μά τα παι­διά της ΚΝΕ για την πρό­σκλη­ση και μας σύστη­σε τους συνερ­γά­τες του, αυτο­συ­στή­νο­ντας τον εαυ­τό του ως τον «Μπά­σταρ­δο γιο».

Ανα­φέρ­θη­κε στη φιλία του με τον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα και συγκί­νη­σε τον κόσμο σημειώ­νο­ντας ότι «από δω και πέρα το πρό­γραμ­μα είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη του».

Όση ώρα πέρ­να­γε η Σκη­νή γέμι­ζε με τους επι­σκέ­πτες του Φεστιβάλ.

Με ιστο­ρί­ες για τα παλιά τρα­γού­δια («Μπό­σα Νόβα του Ησα­ΐα») και παρου­σιά­σεις νέων τρα­γου­διών όπως το «Μόνο Ψέμα­τα» (που όπως σημεί­ω­σε λέει όλη την αλή­θεια για τον ίδιο και θα είναι στο δίσκο που ανα­μέ­νε­ται να κυκλο­φο­ρή­σει Φλε­βά­ρη — Μάρ­τη) αλλά και τα αγα­πη­μέ­να «Χάλια», «Καθρέ­πτης», «Αυτή που περ­νά­ει», «Θέλω να σε ξεπε­ρά­σω» κ.α. ο Φοί­βος κρά­τη­σε αμεί­ω­τη τη διά­θε­ση του κόσμου.

Δεν παρέ­λει­ψε για ακό­μη μια φορά να ευχα­ρι­στή­σει «τα παι­διά της ΚΝΕ» και έκλει­σε τη συναυ­λία με την αγα­πη­μέ­νη «Κική».

Αφιέρωμα στο εργατικό τραγούδι

Με τρα­γού­δια του Τσι­τσά­νη, του Λοΐ­ζου και άλλων δημιουρ­γών «γέμι­σε» το αφιέ­ρω­μα στο εργα­τι­κό τρα­γού­δι με τον Γρη­γό­ρη Βασί­λα από­ψε στη Λαϊ­κή Σκηνή.

Το αφιέ­ρω­μα ξεκί­νη­σε με τα τρα­γού­δια «Πού να χωρέ­σει το όνει­ρο», «Οι φάμπρι­κες», «Στα χέρια σου μεγά­λω­σαν». Ακό­μα έγι­νε ένα μικρό αφιέ­ρω­μα στον Στέ­λιο Βαμ­βα­κά­ρη. Δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει «Η φάμπρι­κα» και «Ο Στράτος».

Οι στί­χοι των τρα­γου­διών μιλού­σαν για τις συν­θή­κες εργα­σί­ας, την ανά­γκη οργά­νω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, μετα­ξύ άλλων και για τη μετα­νά­στευ­ση στην οποία εξα­να­γκά­ζο­νται οι εργα­ζό­με­νοι για να βρουν δου­λειά να ζήσουν, ένα φαι­νό­με­νο που είναι «σημείο των και­ρών», όπως μας είπε ο Γρη­γό­ρης Βασί­λας λίγο πριν ξεκι­νή­σει το αφιέρωμα.

Εγκάρδιος χαιρετισμός του Δ. Κουτσούμπα με καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ 

 

Μετά το τέλος της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε και χαι­ρέ­τη­σε καλ­λι­τέ­χνες που παρα­βρί­σκο­νταν στη συγκέ­ντρω­ση, όπως ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Κώστας Καζά­κος, η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Σεμί­να Διγε­νή, ο στι­χουρ­γός και συγ­γρα­φέ­ας Οδυσ­σέ­ας Ιωάν­νου και ο ηθο­ποιός Γιώρ­γος Κιμού­λης.

Ακό­μα, στην Κεντρι­κή Σκη­νή ο Δ. Κου­τσού­μπας συνα­ντή­θη­κε με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα και τον Μίλ­το Πασχα­λί­δη, που συμ­με­τεί­χαν στο αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου, καθώς και με τον Βασί­λη Παπα­κων­στα­ντί­νου, που ακο­λού­θη­σε στην Κεντρι­κή Σκηνή.

Xαιρετισμός του Δ. Κουτσούμπα με καλλιτέχνες 1

Xαιρετισμός του Δ. Κουτσούμπα με καλλιτέχνες 2

Xαιρετισμός του Δ. Κουτσούμπα με καλλιτέχνες 3

Xαιρετισμός του Δ. Κουτσούμπα με καλλιτέχνες 4

Επί­σης, συνα­ντή­θη­κε με την Φωτει­νή Βελε­σιώ­του και τον Σωτή­ρη Μπαλ­λά που έδω­σαν συναυ­λία στη Λαϊ­κή Σκη­νή. Στη συνέ­χεια, συνα­ντή­θη­κε και χαι­ρέ­τη­σε τον Γιώρ­γο Μάγ­γα, καθώς και την Γιώ­τα Βέη, στη Λαϊ­κή Σκηνή.

 

Δήλωση της Φωτεινής Βελεσιώτου για τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ

«Με μεγά­λη χαρά και τιμή για όλους εμάς που και στα 45α γενέ­θλια του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ είμα­στε παρό­ντες. Νομί­ζω ότι είναι ένας θεσμός πλέ­ον και οι αγώ­νες που θα χρεια­στούν είναι μεγά­λοι για­τί τα πράγ­μα­τα δεν είναι εύκο­λα. Ευχα­ρι­στού­με και ό,τι μπο­ρού­με κάνου­με για να δυνα­μώ­σει αυτό το Φεστιβάλ».

Καταχειροκροτήθηκαν η Φ. Βελεσιώτου και ο Σ. Μπαλλάς

«Να είσα­στε γεροί και δυνα­τοί» ευχή­θη­κε σε όσους βρέ­θη­καν στη Λαϊ­κή Σκη­νή του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» η Φωτει­νή Βελε­σιώ­του και συνέ­χι­σε: «Με μεγά­λη χαρά και τιμή για όλους εμάς που και στα 45α γενέ­θλια του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ είμα­στε παρό­ντες. Νομί­ζω ότι είναι ένας θεσμός πλέ­ον και οι αγώ­νες που θα χρεια­στούν είναι μεγά­λοι για­τί τα πράγ­μα­τα δεν είναι εύκο­λα. Ευχα­ρι­στού­με και ό,τι μπο­ρού­με κάνου­με για να δυνα­μώ­σει αυτό το Φεστιβάλ».

Ραντεβού με τον Καραγκιόζη στον Παιδότοπο!

Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση με τον Καρα­γκιό­ζη «Ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος και το κατα­ρα­μέ­νο φίδι» έκλει­σε με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο την τελευ­ταία βρα­διά στον πιο χαρού­με­νο χώρο του Φεστι­βάλ από το Θέα­τρο Σκιών Θανά­ση Λιούνη.

Μια απο­λαυ­στι­κή παρά­στα­ση που χάρι­σε άφθο­νο γέλιο σε μικρούς και μεγάλους!

Εντυπωσίασε ο χορός φλαμένκο συνοδεία ζωντανής μουσικής

Στο Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ, που λει­τουρ­γεί στην οδό Τροί­ας, σε αυτή την κυψέ­λη δημιουρ­γί­ας που βρί­σκε­ται στην καρ­διά της Αθή­νας, ήταν αφιε­ρω­μέ­νη η τρί­τη μέρα του Φεστι­βάλ στο χώρο του Πολιτισμού.

  • Μερά­κι, ταλέ­ντο και τεχνι­κή συνα­ντή­θη­καν σε μία ξεχω­ρι­στή παρου­σί­α­ση από την Ομά­δα Φωνη­τι­κής και την Ομά­δα Χορού του Στεκιού.
  • Το πρό­γραμ­μα άνοι­ξε με σόλο, ντου­έ­το και χορω­δια­κές ερμη­νεί­ες δια­σκευών αγα­πη­μέ­νων γνω­στών κομ­μα­τιών σε ξένο ρεπερ­τό­ριο από τις δασκά­λες μου­σι­κής και από το νεα­νι­κό σύνο­λο που συγκρο­τεί το Τμή­μα Φωνη­τι­κής, συνο­δεία ζωντα­νής μου­σι­κής. Η παρου­σί­α­ση απέ­σπα­σε δίκαια το παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα του κοι­νού το οποίο επι­βρά­βευ­σε τόσο την προ­σπά­θεια όσο και το απο­λαυ­στι­κό απο­τέ­λε­σμα που παρουσιάστηκε.
  • Στη συνέ­χεια στη σκη­νή ανέ­βη­καν τα μέλη του Τμή­μα­τος Χορού Φλα­μέν­κο που παρου­σί­α­σε μία ξεχω­ρι­στή χορευ­τι­κή παρά­στα­ση αυτού του ιδιαί­τε­ρου και απαι­τη­τι­κού είδους χορού. Την παρου­σί­α­ση συμπλή­ρω­σαν επαγ­γελ­μα­τί­ες χορεύ­τριες, δίνο­ντας την ευκαι­ρία στο κοι­νό του Φεστι­βάλ να έρθει σε ζωντα­νή επα­φή και με αυτό το είδος χορού.
  • Σημειώ­νε­ται πως και οι δύο ομά­δες που εμφα­νί­στη­καν στη σκη­νή του χώρου Πολι­τι­σμού συγκρο­τή­θη­καν και ξεκί­νη­σαν να δου­λεύ­ουν τον Οκτώ­βρη του 2018, με μαθή­μα­τα και πρό­βες και στην πορεία της χρο­νιάς απο­φα­σί­στη­κε και σχη­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρό­γραμ­μα που παρου­σιά­στη­κε με επι­τυ­χία σήμε­ρα στο Φεστιβάλ.

 

Μεγάλη συμμετοχή και δυνατές μάχες στο τουρνουά σκακιού blitz

Το ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών, μικρών και μεγά­λων, τρά­βη­ξε το τουρ­νουά σκα­κιού που διε­ξή­χθη στο χώρο του Αθλη­τι­σμού, στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

  • Το τουρ­νουά αφο­ρού­σε παι­χνί­δια με παρ­τί­δες blitz (αστρα­πή) με χρό­νο σκέ­ψης για κάθε παί­κτη 10 λεπτά, ενώ διαι­τή­τευε αθλη­τής αγω­νι­στι­κού σκακιού.
  • Όπως κάθε χρό­νο, έτσι και φέτος, ο χώρος του Σκα­κιού στο Φεστι­βάλ απο­τέ­λε­σε σημείο συνά­ντη­σης για μικρούς και μεγά­λους σκα­κι­στές, αλλά και πεδίο …μάχης, με ενδια­φέ­ρου­σες παρ­τί­δες, που συγκέ­ντρω­σαν το βλέμ­μα πολ­λών επι­σκε­πτών, με δια­φο­ρε­τι­κό βαθ­μό επα­φής με το σκάκι.
  • Άλλω­στε, ο ιδιαί­τε­ρος χώρος του Σκα­κιού στο Φεστι­βάλ σημα­το­δο­τεί το ενδια­φέ­ρον του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ για το σπου­δαίο αυτό άθλη­μα, που αγκα­λιά­ζει χιλιά­δες νέους και στη χώρα μας, συν­θλί­βε­ται όμως στις Συμπλη­γά­δες της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, ανα­γκά­ζο­ντας τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για τη συμ­με­το­χή σε τουρ­νουά, ακό­μα και στα σχο­λι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα που γίνο­νται κάθε χρόνο.

 

Από νωρίς τα πιτσιρίκια στα εργαστήρια και το θεατρικό παιχνίδι στον Παιδότοπο!

Την τελευ­ταία μέρα του Φεστι­βάλ από νωρίς δεκά­δες πιτσι­ρί­κια βρί­σκο­νται στον Παι­δό­το­πο, παί­ζουν, κατα­σκευά­ζουν, γελά­νε με την ψυχή τους! Στο σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα που έχει θέμα όπως και όλες τις μέρες το «Περι­βάλ­λον», οι μικροί φίλοι της ΚΝΕ ζωγρά­φι­σαν και κατα­σκεύ­α­σαν χει­ρο­τε­χνί­ες με τη Γη και τα ζωά­κια του δάσους. Ενώ η συνέ­χεια είχε ένα θεα­τρι­κό στο οποίο συμ­με­τεί­χαν και τα παι­διά με θέμα «Κρα­τά­με τη Γη μας καθαρή»!

Στιγμές γέλιου και συγκίνησης στον «Δον Κιχώτη» της παιδικής θεατρικής ομάδας της ΚΝΕ

Με ένα θερ­μό παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα από το κοι­νό προς τους μικρούς πρω­τα­γω­νι­στές ολο­κλη­ρώ­θη­κε η υπέ­ρο­χη παρά­στα­ση που παρου­σί­α­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του, στο χώρο του «Κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», η παι­δι­κή θεα­τρι­κή ομά­δα της ΚΝΕ.

Μικροί και μεγά­λοι είχαν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν τις περι­πέ­τειες του αγα­πη­μέ­νου ήρωα Δον Κιχώ­τη, σε μία παρά­στα­ση που ήταν γεμά­τη με στιγ­μές γέλιου και συγκίνησης.

Στη δια­σκευή,  που επι­με­λή­θη­κε η Κάτια Ζαρ­κά­δα, ο Χουάν, δια­βά­ζο­ντας το μυθι­στό­ρη­μα του Μιγκέλ Θερ­βά­ντες, ταυ­τί­ζε­ται με τον διά­ση­μο ήρωα, νομί­ζο­ντας ότι είναι ο Δον Κιχώ­της. Πεί­θει το γεί­το­νά του, Μανό­λο, να παρα­στή­σει τον Σάν­τσο Πάν­τσα και οι δυο τους ξεκι­νά­νε την περι­πέ­τειά τους για σώσουν την Δουλ­τσι­νέα, για να αντι­με­τω­πί­σουν γίγα­ντες και ανε­μό­μυ­λους και κυρί­ως να υπε­ρα­σπι­στούν τις δικές τους αξί­ες, της δικαιο­σύ­νης και της αρε­τής, αλλά και της ανε­με­λιάς και της παιδικότητας.

Στο τέλος, όλοι οι ήρω­ες του έργου ανα­κα­λύ­πτουν τον ονει­ρο­πό­λο που κρύ­βουν μέσα τους και το έργο κλεί­νει με το κάλε­σμα: «Να είστε όλοι Δον Κιχώτες».

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά αξί­ζει να γίνει στους πρω­τα­γω­νι­στές της παρά­στα­σης που κέρ­δι­σαν το ζεστό χει­ρο­κρό­τη­μα, καθώς αντε­πε­ξήλ­θαν στις υψη­λές απαι­τή­σεις του έργου. Το κεντρι­κό ρόλο ερμή­νευ­σαν ο Θάνος και ο Ήφαι­στος, τον Σάν­τσο Πάν­τσα η Μυρ­τώ και η Άρια, την  Δουλ­τσι­νέα η Αγγε­λι­κή, ενώ στους υπό­λοι­πους ρόλους ήταν η Ελέ­νη, η Ειρή­νη, η Καλ­λι­ρόη, η Δήμη­τρα, η Ήλι­δα, ο Άρης και η Ηώ.

Το συντο­νι­σμό της ομά­δας είχαν η Χρι­στί­να Ρίζου και η Βίκυ Λαζα­νά.

 

Μεγάλη συμμετοχή στην αναρρίχηση από μικρούς και μεγάλους

Μεγά­λο ενδια­φέ­ρον συγκε­ντρώ­νει από μικρούς και μεγά­λους ο τοί­χος της αναρ­ρί­χη­σης που έχει στη­θεί στο χώρο του Αθλη­τι­σμού, στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ.

Ο τοί­χος είναι συνε­χώς γεμά­τος από μικρούς που θέλουν να γνω­ρί­σουν την αναρ­ρί­χη­ση, αλλά και από μεγά­λους που θέλουν να δοκι­μά­σουν τις δυνά­μεις τους!!

Οι εκπαι­δευ­τές που βρί­σκο­νται στο χώρο δεί­χνουν τα μυστι­κά του συγκε­κρι­μέ­νου σπορ στους ενδια­φε­ρό­με­νους, ενώ παράλ­λη­λα φρο­ντί­ζουν για την ασφά­λειά τους.

 

Από νωρίς στα Στέκια και τους χώρους νέοι εργαζόμενοι και φοιτητές

Από νωρίς το από­γευ­μα σήμε­ρα, τρί­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων, η νεο­λαία συρ­ρέ­ει στο Πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης» για την κορύ­φω­ση των εκδη­λώ­σε­ων με την κεντρι­κή πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στις 8.30 μ.μ. στην Κεντρι­κή Σκη­νή, όπου θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και θα χαι­ρε­τί­σει ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ Νίκος Αμπα­τιέ­λος.

Τα Στέ­κια των Φοι­τη­τών και των Νέων Εργα­ζο­μέ­νων και Ανέρ­γων ήταν από εκεί­να που συγκέ­ντρω­σαν από νωρίς τη νεολαία.

Σήμε­ρα, στο χώρο των φοι­τη­τών, συνε­χί­στη­κε για τρί­τη μέρα η παρου­σί­α­ση ερευ­νη­τι­κών εργα­σιών, με τις θεμα­τι­κές «Θέμα­τα βιο­λο­γί­ας και θερα­πευ­τι­κής» και «Νέα βελ­τιω­μέ­να υλι­κά — εφαρ­μο­γές και δυνα­τό­τη­τες αξιο­ποί­η­σής τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο