Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ απέναντι σε όλους

«Γραμ­μή» για την υπερ­ψή­φι­ση του Χρ. Βοσκό­που­λου στο δήμο της Και­σα­ρια­νής έρι­ξε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως απο­κά­λυ­ψε με ένα tweet o υπουρ­γός Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Ν. Παπ­πάς, την Παρα­σκευή 31 Μάη. Ο Παπ­πάς έκα­νε την εξής ανάρ­τη­ση: «Οφεί­λω να πω πως ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής, Χρή­στος Βοσκό­που­λος, στην ομι­λία του ανα­γνώ­ρι­σε τις προ­σπά­θειες που έγι­ναν, για να περά­σει επι­τέ­λους το Σκο­πευ­τή­ριο στο λαό της πόλης. Θετι­κή στά­ση και παρου­σία». Δηλα­δή, τι κάνει «νιά­ου νιά­ου» στα κερα­μί­δια! Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι στην Και­σα­ρια­νή και παντού, το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» βρέ­θη­κε απέ­να­ντι σε όλους. Κι αυτό δίνει ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη αξία στη μάχη που δόθη­κε για την επα­νε­κλο­γή αγω­νι­στι­κής δημο­τι­κής αρχής, και εκεί που έλη­ξε με επι­τυ­χία, αλλά και εκεί που οι εκλεγ­μέ­νοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» θα συνε­χί­σουν να παλεύ­ουν για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα από τη θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης. Η συσπεί­ρω­ση που πέτυ­χε το ΚΚΕ σε αυτούς τους δήμους, οι χιλιά­δες ψήφοι που πήρε απέ­να­ντι σε «θεούς και δαί­μο­νες», είναι το καλύ­τε­ρο εφαλ­τή­ριο για να δοθεί με επι­τυ­χία η μάχη των εθνι­κών εκλο­γών, για πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ!

pappas

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Καισαριανή: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε κομμουνιστή δήμαρχο – Μάχη αξιοπρέπειας έδωσε ο Ηλίας Σταμέλος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο