Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Facebook έκλεισε τη σελίδα Jo Di «χωρίς δεύτερη εξήγηση»

Ξαφ­νι­κά και χωρίς προη­γού­με­νη ενη­μέ­ρω­ση το Facebook έκλει­σε τη σελί­δα Έλλη­νας γρα­φί­στας Jo Di, λίγα μόλις 24ωρα μετά την «προει­δο­ποί­η­ση» του Twitter να απο­σύ­ρει γρά­φη­μά του που αφο­ρά τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Jo Di  είδε την σελί­δα του στο Facebook να κλεί­νει τρία χρό­νια μετά την έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας της εν λόγω σελί­δας, «και χωρίς δεύ­τε­ρη εξή­γη­ση, ήρθε ο πλή­ρης απο­κλει­σμός πρό­σβα­σης και οποια­δή­πο­τε άλλη επι­κοι­νω­νία ή επε­ξερ­γα­σία της σελίδας».

Σημειώ­νει δε πως «σε αντί­θε­ση με την ανα­λυ­τι­κή δικα­στι­κή από­φα­ση, στην περί­πτω­ση του Twitter και του Ερντο­γάν, αυτή τη φορά το Facebook δεν μπή­κε στον κόπο να ενη­με­ρώ­σει ούτε για ποιο λόγο συγκε­κρι­μέ­να έγι­νε η πλή­ρης δια­γρα­φή και το κλεί­σι­μο της σελί­δας Jo Di ούτε πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τη διαδικασία».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, ο γρα­φί­στας Jo Di, έλα­βε ένα email από το νομι­κό τμή­μα του Twitter, στο οποίο έχει επι­συ­να­φθεί από­φα­ση δικα­στη­ρί­ου της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, σύμ­φω­να με την οποία απαι­τεί­ται η δια­γρα­φή δημο­σιεύ­σε­ων από διά­φο­ρους χρή­στες σε κοι­νω­νι­κά δίκτυα που αφο­ρούν τον τούρ­κο πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντο­γάν με δικα­στι­κή από­φα­ση απαι­τεί να κατέ­βει από το twitter αιχ­μη­ρό γρά­φη­μα του Έλλη­να γρα­φί­στα Jo Di

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο