Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ Ρωσίας: Άγριο τρολάρισμα στις ΗΠΑ με μεθυσμένο υπάλληλο της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα

Με μια ειρω­νι­κή ανάρ­τη­ση στο Twitter, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας τρο­λά­ρει τις ΗΠΑ δημο­σιεύ­ο­ντας βίντεο με μεθυ­σμέ­νο υπάλ­λη­λο της Αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας στη Μόσχα ο οποί­ος περι­δια­βαί­νει τους δρό­μους της πρωτεύουσας.

Στο βίντεο που έχει κατα­γρα­φεί απο κάμε­ρες ασφα­λεί­ας φαί­νε­ται ενας άντρας, τύφλα στο μεθύ­σι, να κυκλο­φο­ρεί στην πόλη σκο­ντά­φτο­ντας και κάνο­ντας οκτά­ρια, αδυ­να­τώ­ντας να βρει το κτή­ριο της πρε­σβεί­ας. Στο τέλος κατα­φέρ­νει να φτά­σει στην είσο­δο και να μπει μέσα επι­δει­κύ­ο­ντας τα στοι­χεία του…

«Προ­τρέ­που­με το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ να δώσει αύξη­ση στους υπαλ­λή­λους της Αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας στη Ρωσία, δεδο­μέ­νων των ανυ­πό­φο­ρων συν­θη­κών εδώ. Πράγ­μα­τι, είναι πολύ κου­ρα­στι­κό το να μας πολε­μά­τε», σημεί­ω­νει η ανάρ­τη­ση στο τουί­τερ με εμφα­νή διά­θε­ση ειρωνείας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο