Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ

Ισχυ­ρός σει­σμός σημειώ­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στις Φιλιπ­πί­νες, κοντά στην πόλη Ντα­βάο στο νησί Μιντα­νάο, με μέγε­θος 6,8 βαθ­μών Ρίχτερ και εστια­κό βάθος 28,2 χιλιό­με­τρα, σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε το Γεω­λο­γι­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο των ΗΠΑ (USGS).

Οι μέχρι στιγ­μής πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο για ζημιές σε κτί­ρια, ενώ το Κέντρο Προει­δο­ποί­η­σης για Τσου­νά­μι στον Ειρη­νι­κό ανα­κοί­νω­σε πως δεν υπάρ­χει απει­λή για τσου­νά­μι βάσει των δια­θέ­σι­μων στοιχείων.

Δύο ισχυ­ροί μετα­σει­σμοί, μεγέ­θους 5 και 5,7 βαθ­μών, με επί­κε­ντρο βόρεια της πόλης Χενε­ράλ Σάντος, κατα­γρά­φη­καν μετά τον κύριο σει­σμό. Ο ραδιο­σταθ­μός DZMM μετέ­δω­σε πως η ηλε­κτρο­δό­τη­ση δια­κό­πη­κε στην πόλη Χενε­ράλ Σάντος, όπου εκκε­νώ­θη­κε τοπι­κό νοσοκομείο.

Το Μιντα­νάο είχε πλη­γεί τον Οκτώ­βρη και το Νοέμ­βρη από τέσ­σε­ρις ισχυ­ρούς σει­σμούς, που στοί­χι­σαν συνο­λι­κά τη ζωή σε του­λά­χι­στον 20 ανθρώπους.

Πρό­κει­ται για σει­σμο­γε­νή περιο­χή, όπου συχνά το γνω­στό ως «δαχτυ­λί­δι» της φωτιάς δίνει ισχυ­ρούς και μικρό­τε­ρους σεισμούς.

Ενα 6χρονο κορί­τσι έχα­σε τη ζωή του όταν τοί­χος κατέρ­ρευ­σε πάνω του, ενώ του­λά­χι­στον 14 άτο­μα τραυ­μα­τί­στη­καν: Αξιω­μα­τού­χος από την Μαγκ­σαϊ­σάι της επαρ­χί­ας Ντα­βάο ντελ Σουρ έκα­νε ενη­μέ­ρω­ση για τους 14 τραυ­μα­τί­ες, ανέ­φε­ρο­ντας ωστό­σο ότι κανείς δεν έχει τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά. Ο ίδιος πρό­σθε­σε ότι δρό­μοι και κτί­ρια, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του τοπι­κού γρα­φεί­ου της κυβέρ­νη­σης, υπέ­στη­σαν ζημιές και η ηλε­κτρο­δό­τη­ση δια­κό­πη­κε στην πόλη.

Ο πρό­ε­δρος της χώρας Ρ. Ντου­τέρ­τε, ο οποί­ος κατά­γε­ται από την Ντα­βάο, βρι­σκό­ταν στην πόλη όταν σημειώ­θη­κε ο σει­σμός Ο προ­ε­δρι­κός εκπρό­σω­πος, Σ. Πανέ­λο ανέ­φε­ρε ότι τόσο ο πρό­ε­δρος, όσο και η γυναί­κα και η κόρη του είναι καλά στην υγεία τους.

Το Ινστι­τού­το Ηφαι­στειο­λο­γί­ας και Σει­σμο­λο­γί­ας των Φιλιπ­πί­νων (Phivolcs) ανα­κοί­νω­σε πως ανα­μέ­νο­νται ζημιές και μετα­σει­σμοί. Ηδη, αρκε­τοί είναι οι ισχυ­ροί μετα­σει­σμοί που έχουν κατα­γρα­φεί μετά τον κύριο σει­σμό. Ο ισχυ­ρό­τε­ρος είναι αυτός που ανα­φέρ­θη­κε παρα­πά­νω, μέγε­θος 5,7 βαθ­μών και επί­κε­ντρο βόρεια της πόλης Χενε­ράλ Σάντος.

Παράλ­λη­λα, ανα­φο­ρές από τοπι­κούς αξιω­μα­τού­χους κάνουν λόγο για κατάρ­ρευ­ση τριώ­ρο­φου κτι­ρί­ου, χωρίς να υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους τυχόν εγκλωβισμένους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο