Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φως φανάρι

Μιλώ­ντας σε εκπο­μπή του LiFO και σε ερώ­τη­ση για τη στά­ση του ΚΚΕ στο νομο­σχέ­διο για τον γάμο των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «το ΚΚΕ είναι ένα ομο­φο­βι­κό κόμ­μα και είναι ντρο­πή του αυτό που ψήφι­σε». Δεν ξέρου­με πώς ακρι­βώς αντι­λαμ­βά­νε­ται τη «ντρο­πή» ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος σε προη­γού­με­νες δηλώ­σεις του άνοι­γε δρό­μο μέχρι και στην ευγο­νι­κή, στο όνο­μα της «ισό­τη­τας» και των «δικαιω­μά­των» των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών, απο­θε­ώ­νο­ντας παράλ­λη­λα την παρεν­θε­τό­τη­τα, που απο­τε­λεί την ακραία έκφρα­ση εκμε­τάλ­λευ­σης και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του γυναι­κεί­ου σώμα­τος. Αν δεν είναι αυτό ντρο­πή, τι άλλο είναι; Δεν μπο­ρού­με ωστό­σο να μην παρα­τη­ρή­σου­με ότι ο Κασ­σε­λά­κης ακο­λου­θεί κατά πόδας τον Μητσο­τά­κη στην ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση στο ΚΚΕ, με την ίδια ατζέ­ντα του «ατο­μι­κού δικαιω­μα­τι­σμού». Δεν είχαν περά­σει πολ­λές ώρες απ’ όταν ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος είχε χαρα­κτη­ρί­σει ξανά «ομο­φο­βι­κό» το ΚΚΕ, ενώ προ­σπά­θη­σε με αθλιό­τη­τες να συν­δέ­σει το «όχι» στο νομο­σχέ­διο με την κατά­πτυ­στη ρατσι­στι­κή επί­θε­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τσου­βα­λιά­ζο­ντας το ΚΚΕ με κάθε είδους ομο­φο­βι­κά — σκο­τα­δι­στι­κά στοι­χεία. Βέβαια, αλλού τα κακα­ρί­σμα­τα κι αλλού γεν­νάν οι κότες. Για­τί η πραγ­μα­τι­κή αιτία της συγ­χρο­νι­σμέ­νης επί­θε­σης βρί­σκε­ται στην αντα­πό­κρι­ση που συνα­ντά­νε οι θέσεις και η δρά­ση του ΚΚΕ για όλα αυτά που καί­νε πραγ­μα­τι­κά τον λαό, όπως η ακρί­βεια, η Υγεία, ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος και η ελλη­νι­κή εμπλο­κή. Ειδι­κά σ’ αυτό το τελευ­ταίο, η σύμπλευ­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ έχει και …«συμ­μα­χι­κό» ενδια­φέ­ρον. Οπό­τε, «φως φανά­ρι» για το πού απο­σκο­πούν η συκο­φα­ντία και τα ψέμα­τα ενά­ντια στο ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο