Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χάρις Αλεξίου: 15+1 μεγάλα τραγούδια της κορυφαίας ελληνίδας ερμηνεύτριας

Σαν σήμε­ρα πριν 69 χρό­νια, στις 27 Δεκεμ­βρί­ου 1950, γεν­νή­θη­κε στη Θήβα η σπου­δαία τρα­γου­δί­στρια Χάρις Αλε­ξί­ου. Από τη δεκα­ε­τία του 1970, όταν και έκα­νε τα πρώ­τα της βήμα­τα στο τρα­γού­δι, βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή του ελλη­νι­κού πεντα­γράμ­μου έχο­ντας συνερ­γα­στεί με τους μεγα­λύ­τε­ρους έλλη­νες συν­θέ­τες (Θεο­δω­ρά­κης, Χατζι­δά­κις, Ζαμπέ­τας, Λοϊ­ζος, Κου­γιουμ­τζής, Ξαρ­χά­κος, Μαρ­κό­που­λος, Σπα­νός, Μικρού­τσι­κος, κλπ.).

Έχει ηχο­γρα­φή­σει πάνω από 30 προ­σω­πι­κούς δίσκους και έχει εμφα­νι­στεί στις μεγα­λύ­τε­ρες μου­σι­κές σκη­νές του κόσμου, ενώ σύμ­φω­να με σχε­τι­κή έρευ­να είναι η τρα­γου­δί­στρια με τις περισ­σό­τε­ρες πωλή­σεις προ­σω­πι­κών δίσκων στην Ελλά­δα που έχουν γίνει χρυ­σοί ή πλα­τι­νέ­νιοι από το 1970 έως το 2009.

Παρα­κά­τω μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε 15+1 από τα καλύ­τε­ρα τρα­γού­δια που ερμή­νευ­σε στο διά­βα της καριέ­ρας της.

1. Όταν πίνει μια γυναίκα

Μου­σι­κή: Βασί­λης Βασι­λειά­δης, Στί­χοι: Πυθαγόρας.

2. Οδός Αριστοτέλους

Μου­σι­κή: Γιάν­νης Σπα­νός. Στί­χοι: Λευ­τέ­ρης Παπαδόπουλος.

3. Λένγκω (Η Ελλάδα)

Μου­σι­κή-Στί­χοι: Γιάν­νης Μαρκόπουλος.

4. Τα σκούρα μάτια

Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής. Στί­χοι: Λευ­τέ­ρης Παπαδόπουλος.

5. Τι γλυκό να σ’αγαπούν (Μάτια μου μεγάλα)

Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας. Στί­χοι: Λευ­τέ­ρης Παπαδόπουλος

6. Όλα σε θυμίζουν

Μου­σι­κή: Μάνος Λοϊ­ζος. Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασούλης.

7. Όλες του κόσμου οι Κυριακές

Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος. Στί­χοι: Λευ­τέ­ρης Παπαδόπουλος.

8. Ζήλεια μου

Μου­σι­κή: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος. Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασούλης.

9. Τίποτα δεν πάει χαμένο

Μου­σι­κή: Μάνος Λοϊ­ζος. Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασούλης.

10. Μια πίστα από φώσφορο

Μου­σι­κή: Θάνος Μικρού­τσι­κος. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

11. Πανσέληνος

Μου­σι­κή-Στί­χοι: Χάρις Αλεξίου.

12. Το κύμα

Μου­σι­κή-Στί­χοι: Γιώρ­γος Θεοφάνους.

13. Το τανγκο της Νεφέλης

Μου­σι­κή: Loreena McKennitt. Στί­χοι: Χάρις Αλεξίου.

14. Να ζήσω ή να πεθάνω (Flamenco)

Μου­σι­κή: Νίκος Αντύ­πας. Στί­χοι: Λίνα Νικολακοπούλου.

15. Ο φαντάρος

Μου­σι­κή: Μάνος Λοϊ­ζος. Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασούλης.

16. Ξημερώνει

Μου­σι­κή: Αντώ­νης Βαρ­δής. Στί­χοι: Χάρις Αλεξίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο