Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Αναδιπλώθηκε ο Πινιέρα — Ήρθη η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κατά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης που είχε επι­βλη­θεί στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της Χιλής εξαι­τί­ας των ταρα­χών και των μαζι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων ήρθη τα μεσά­νυ­χτα της Κυρια­κής προς Δευ­τέ­ρα (05:00 της Δευ­τέ­ρας ώρα Ελλά­δας), όπως ανα­κοί­νω­σε χθες η προεδρία.

Ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος αντι­δρα­στι­κός πρό­ε­δρος Σεμπα­στιάν Πινιέ­ρα «υπέ­γρα­ψε τα απα­ραί­τη­τα δια­τάγ­μα­τα ώστε τη Δευ­τέ­ρα 28η Οκτω­βρί­ου από τις 00:00 να αρθεί η κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης σε όλες τις περι­φέ­ρειες και τις κοι­νό­τη­τες όπου είχε επι­βλη­θεί», ανέ­φε­ραν οι υπη­ρε­σί­ες του.

Ο αρχη­γός του κρά­τους είχε αναγ­γεί­λει την προ­σε­χή άρση των μέτρων εξαί­ρε­σης προ­χθές Σάβ­βα­το, ταυ­τό­χρο­να με έναν ευρύ ανα­σχη­μα­τι­σμό της κυβέρ­νη­σής του, στην προ­σπά­θειά του να κατευ­νά­σει τη σοβα­ρό­τε­ρη κοι­νω­νι­κή κρί­ση στη χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής εδώ και δεκα­ε­τί­ες. Κρί­ση απο­τέ­λε­σμα των νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων πολι­τι­κών.

Η κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης κηρύ­χθη­κε τη 18η Οκτω­βρί­ου στην πρω­τεύ­ου­σα Σαντιά­γο και τη μητρο­πο­λι­τι­κή περιο­χή της πριν επε­κτα­θεί στις περισ­σό­τε­ρες επαρ­χί­ες, εν μέσω των βίαιων επει­σο­δί­ων και των λεη­λα­σιών που ξέσπα­σαν με αφορ­μή την αύξη­ση κατά 3% και πλέ­ον της τιμής του εισι­τη­ρί­ου του μετρό της πρω­τεύ­ου­σας αλλά γρή­γο­ρα γενι­κεύ­τη­καν, λόγω της γενι­κευ­μέ­νης δυσα­ρέ­σκειας για τις κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κές συν­θή­κες και τις ανι­σό­τη­τες.

Ο στρατός στο δρόμο

Χιλιά­δες άνδρες του στρα­τού ανα­πτύ­χθη­καν στους δρό­μους, κάτι άνευ προη­γου­μέ­νου μετά το τέλος της δικτα­το­ρί­ας του Αου­γκού­στο Πινο­τσέτ (1973–1990), ενώ δεκά­δες σού­περ μάρ­κετ, πρα­τή­ρια καυ­σί­μων, οχή­μα­τα, σταθ­μοί του μετρό λεη­λα­τού­νταν, κατα­στρέ­φο­νταν, πυρ­πο­λού­νταν. Οι ένο­πλες δυνά­μεις επέ­βα­λαν νυχτε­ρι­νή απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας στο Σαντιά­γο, μέτρο που ήρθη το Σάββατο.

Η βίαιη κατα­στο­λή των μαζι­κών λαϊ­κών δια­δη­λώ­σε­ων στη Χιλή έχει προ­κα­λέ­σει μέχρι στιγ­μής το θάνα­το 18 δια­δη­λω­τών ‑και ανη­λί­κων- από τα πυρά των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων. Εκα­το­ντά­δες είναι οι τραυ­μα­τί­ες και χιλιά­δες οι συλληφθέντες.

Η μαζι­κό­τη­τα και η διάρ­κεια των κινη­το­ποι­ή­σε­ων έφε­ρε, παράλ­λη­λα, και τις γνω­στές εικό­νες των κου­κου­λο­φό­ρων να επι­τί­θε­νται στους αστυ­νο­μι­κούς και τους στρα­τιω­τι­κούς, ενώ δεν έλει­ψαν και μεμο­νω­μέ­να κρού­σμα­τα λεη­λα­σιών, με τρα­γι­κά όμως αποτελέσματα.

Ο απο­λο­γι­σμός των ταρα­χών αυτού του μήνα ανα­θε­ω­ρή­θη­κε προς το χει­ρό­τε­ρο το Σάβ­βα­το το βρά­δυ, στους 20 νεκρούς. Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Αντρές Τσά­ντ­γουικ εξή­γη­σε ότι ένα «απαν­θρα­κω­μέ­νο πτώ­μα» βρέ­θη­κε μέσα σε σού­περ μάρ­κετ που είχε υπο­στεί εμπρη­σμό μερι­κές ημέ­ρες νωρίτερα.

Από αυτούς τους είκο­σι νεκρούς οι περισ­σό­τε­ροι χάθη­καν στις πυρ­κα­γιές κατά τη διάρ­κεια λεη­λα­σιών. Πέντε σκο­τώ­θη­καν από πυρά δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας, σύμ­φω­να με επί­ση­μα στοι­χεία τα οποία όμως αμφισβητούνται.

Την Παρα­σκευή, πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες συγκε­ντρώ­θη­καν στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας και πολ­λών άλλων μεγά­λων πόλε­ων για να καταγ­γεί­λουν τις κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες, που γέν­νη­σε το νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο μοντέ­λο που επι­βλή­θη­κε επί των ημε­ρών της στρα­τιω­τι­κής χού­ντας του Πινο­τσέτ και ουδέ­πο­τε αμφι­σβη­τή­θη­κε μετά την επά­νο­δο της χώρας στη δημο­κρα­τία. Οι κινη­το­ποι­ή­σεις, μικρό­τε­ρης κλί­μα­κας, συνε­χί­στη­καν το Σαββατοκύριακο.

Στα…τάρταρα η δημοτικότητα Πινιέρα

Μια δημο­σκό­πη­ση που δημο­σιεύ­θη­κε χθες κατέ­γρα­ψε ότι η δημο­τι­κό­τη­τα του Πινιέ­ρα έχει κατα­πο­ντι­στεί στο 14%, στο χαμη­λό­τε­ρο επί­πε­δο που έχει κατα­γρά­ψει οποιοσ­δή­πο­τε πρό­ε­δρος της Χιλής μετά την απο­κα­τά­στα­ση της δημο­κρα­τί­ας. Η εφη­με­ρί­δα La Tercera, που δημο­σί­ευ­σε την έρευ­να αυτή που διε­νερ­γή­θη­κε για λογα­ρια­σμό της από το ινστι­τού­το Cadem, χαρα­κτή­ρι­σε το ποσο­στό του δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χου επι­χει­ρη­μα­τία ο οποί­ος επέ­στρε­ψε στην εξου­σία στη Χιλή το 2017 «ιστο­ρι­κό χαμηλό».

Παρά τις δεσμεύ­σεις του Πινιέ­ρα ότι θα επι­διώ­ξει να συνα­φθεί ένα νέο «κοι­νω­νι­κό συμ­βό­λαιο» και τις εξαγ­γε­λί­ες για μεταρ­ρυθ­μί­σεις υπέρ των ασθε­νέ­στε­ρων στρω­μά­των, το 80% του δείγ­μα­τος έκρι­νε ότι τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα είναι ανεπαρκή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο