Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν η επιστολική ψήφος και η ΕΕ αποκαλύπτονται

Πλή­θος καταγ­γε­λιών έχουν έρθει στη δημο­σιό­τη­τα για την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια απο­στο­λής ηλε­κτρο­νι­κού μηνύ­μα­τος πολι­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας από την ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ και μέλος της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, Άννα — Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, χωρίς όσοι έλα­βαν τα σχε­τι­κά μηνύ­μα­τα να έχουν με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο δώσει στην ίδια ή σε συνερ­γά­τες της τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας τους ή τη συγκα­τά­θε­σή τους για να λαμ­βά­νουν μηνύ­μα­τα. Μάλι­στα, πολ­λοί είναι αυτοί που καταγ­γέλ­λουν ότι η μόνη περί­πτω­ση που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τη συγκε­κρι­μέ­νη ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση ήταν είτε για να εγγρα­φούν στους κατα­λό­γους εκλο­γέ­ων εξω­τε­ρι­κού προ­κει­μέ­νου να ψηφί­σουν με επι­στο­λι­κή ψήφο στις επι­κεί­με­νες ευρω­ε­κλο­γές είτε για να εγγρα­φούν στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του εξω­τε­ρι­κού για τις εθνι­κές εκλο­γές του 2023. Εύλο­γα λοι­πόν τίθε­νται ερω­τή­μα­τα για το πώς στοι­χεία των εκλο­γέ­ων του εξω­τε­ρι­κού δια­τέ­θη­καν στην εν λόγω ευρω­βου­λευ­τή όταν υπο­τί­θε­ται ότι αυτά είναι απο­κλει­στι­κά στη διά­θε­ση του υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

Όπως τόνι­σε το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή που έγι­νε γνω­στή αυτή η διαρ­ροή των διευ­θύν­σε­ων ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου, επι­βε­βαιώ­νο­νται οι προει­δο­ποι­ή­σεις του για τη δια­βλη­τό­τη­τα της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας. Το διά­τρη­το πλαί­σιο της επι­στο­λι­κής ψήφου εγκυ­μο­νεί τερά­στιους κιν­δύ­νους τόσο για τη νόθευ­ση όσο και τη χει­ρα­γώ­γη­ση της λαϊ­κής ψήφου. Η κυβέρ­νη­ση, ειδι­κό­τε­ρα το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, όπως και η ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ Αση­μα­κο­πού­λου είναι υπόλογοι.

Παράλ­λη­λα, βέβαια, η σοβα­ρή αυτή εξέ­λι­ξη εκθέ­τει και όσους «διαρ­ρη­γνύ­ουν τα ιμά­τιά τους» και δια­φη­μί­ζουν ως «ασπί­δα προ­στα­σί­ας» τον Γενι­κό Κανο­νι­σμό Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δεδο­μέ­νων της ΕΕ, γνω­στό ως GDPR.

Ραχο­κο­κα­λιά του Κανο­νι­σμού απο­τε­λεί η αντι­με­τώ­πι­ση των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων ως εμπο­ρεύ­σι­μο προ­ϊ­όν που δίνε­ται βορά στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Είναι άλλω­στε γνω­στό ότι ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις επι­κοι­νω­νί­ας πωλού­νται στο δια­δί­κτυο με το …κιλό.

Όπως επι­σή­μα­νε η εκπρό­σω­πος του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος στη συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για την «Ευρω­παϊ­κή στρα­τη­γι­κή δεδο­μέ­νων στα δύο χρό­νια από την εφαρ­μο­γή του GDPR»:

«… η κατάρ­γη­ση των φραγ­μών είναι ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα επι­τεύγ­μα­τα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης… Είναι και­ρός να εφαρ­μό­σου­με αυτή την ιδέα στον ψηφια­κό χώρο. Αυτός ακρι­βώς είναι ο στό­χος της ευρω­παϊ­κής στρα­τη­γι­κής για τα δεδο­μέ­να … Τα δεδο­μέ­να θα πρέ­πει να μπο­ρούν να κυκλο­φο­ρούν με ασφά­λεια και ευκο­λία εντός της Ευρώ­πης. … (να) αξιο­ποι­ή­σου­με τα δεδο­μέ­να σε ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο, τα οποία σήμε­ρα συχνά εξα­κο­λου­θούν να μαζεύ­ουν σκό­νη αχρη­σι­μο­ποί­η­τα σε δημό­σια ιδρύ­μα­τα ή στους σκλη­ρούς δίσκους… Μια τέτοια ευρω­παϊ­κή ενιαία αγο­ρά δεδο­μέ­νων θα πρέ­πει … να επι­στρέ­ψει τον έλεγ­χο των δεδο­μέ­νων στους πολί­τες και τις εται­ρεί­ες» (Angelica Niebler, Ολο­μέ­λεια Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, 25 Μαρ­τί­ου 2021). Οι υπο­γραμ­μί­σεις είναι δικές μας.

Ο GDPR λοι­πόν όχι μόνο δεν φτιά­χτη­κε για να προ­στα­τεύ­ει τους εργα­ζό­με­νους από το γενι­κευ­μέ­νο και κάθε λογής φακέ­λω­μα, αλλά άνοι­ξε στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τον δρό­μο για τη δημιουρ­γία κερ­δο­φό­ρας αγο­ράς δεδο­μέ­νων στην ΕΕ, για τη νομι­μο­ποί­η­ση της μαζι­κής συλ­λο­γής, επε­ξερ­γα­σί­ας και δια­βί­βα­σης προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, καθιε­ρώ­νο­ντας μια σει­ρά από «νόμι­μες» βάσεις επε­ξερ­γα­σί­ας και εισά­γο­ντας γενι­κευ­μέ­νες εξαι­ρέ­σεις που καθι­στούν δυνα­τή την επε­ξερ­γα­σία ακό­μη και ευαί­σθη­των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων από αστι­κές κυβερ­νή­σεις, υπη­ρε­σί­ες και μηχα­νι­σμούς, οικο­νο­μι­κούς ομί­λους (π.χ. δεδο­μέ­να προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα που απο­κα­λύ­πτουν τη φυλε­τι­κή ή εθνο­τι­κή κατα­γω­γή, τα πολι­τι­κά φρο­νή­μα­τα, τις θρη­σκευ­τι­κές ή φιλο­σο­φι­κές πεποι­θή­σεις ή τη συμ­με­το­χή σε συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση, καθώς και γενε­τι­κών και βιο­με­τρι­κών δεδομένων).

Ανά­λο­γης κατεύ­θυν­σης με τον GDPR είναι και ο «Κανο­νι­σμός για την πολι­τι­κή δια­φή­μι­ση» που θα έχει άμε­ση ισχύ στα κρά­τη-μέλη και εγκρί­θη­κε στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου μόλις την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα. Στη­ρί­ζε­ται στη λεγό­με­νη δέου­σα επι­μέ­λεια εκ μέρους των ανα­δό­χων και των παρό­χων, δηλα­δή οι όμι­λοι τηλε­πι­κοι­νω­νιών και οι δια­φη­μι­στι­κές εται­ρεί­ες να …αυτο­ε­λέγ­χο­νται, ενώ οι ίδιοι θα μπο­ρούν να συλ­λέ­γουν, επε­ξερ­γά­ζο­νται και να δια­κι­νούν προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να για να κερ­δο­φο­ρούν, για να χει­ρα­γω­γούν μαζι­κά τον λαό οι πελά­τες τους, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι υπο­ψή­φιοί τους.

Στις ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιού­νη δίνου­με απά­ντη­ση! Δυνα­μώ­νου­με με την ψήφο μας το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που απο­κα­λύ­πτει με συνέ­πεια την αντερ­γα­τι­κή — αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ, που ξεσκε­πά­ζει την πραγ­μα­τι­κή απο­στο­λή της, όπως και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων που δεν είναι άλλη από τη στή­ρι­ξη των συμ­φε­ρό­ντων των μονο­πω­λί­ων σε βάρος των ανα­γκών, των δικαιω­μά­των των εργαζομένων.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο