Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου: Τίποτα δεν μας χωρίζει από τους πρόσφυγες! Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους!

Ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Μαντα­μά­δου εκφρά­ζει την αντί­θε­ση του στη δημιουρ­γία δομής προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, κλει­στής ή ανοι­χτής σε περιο­χή του Μαντα­μά­δου αλλά  και  σε οποια­δή­πο­τε άλλη περιο­χή του νησιού.

Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου logo

Το νησί μας έχει  μετα­τρα­πεί σε τόπο εγκλω­βι­σμού χιλιά­δων ξερι­ζω­μέ­νων  και κατα­τρεγ­μέ­νων ανθρώ­πων που δει­νο­πά­θη­σαν, πλή­ρω­σαν ότι είχαν και δεν είχαν σε δια­κι­νη­τές για να ξεφύ­γουν από τη φρί­κη του πολέ­μου και των επεμ­βά­σε­ων και σήμε­ρα βιώ­νουν τις τρα­γι­κές συνέ­πειες της πολι­τι­κής του εγκλω­βι­σμού κάτω από  απάν­θρω­πες συνθήκες.

Εμείς οι γυναί­κες του καθη­με­ρι­νού μόχθου ξέρου­με ότι κάθε γωνιά του χωριού μας έχει πλού­σια ιστο­ρία συν­δε­δε­μέ­νη με την προσφυγιά.
Νιώ­θου­με τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
Ξέρου­με ότι καμιά μάνα δεν παίρ­νει το παι­δί της αγκα­λιά για να δια­σχί­σει βου­νά και θάλασ­σες, παρά μόνο αν βρί­σκε­ται σε πραγ­μα­τι­κό κίν­δυ­νο, σε αδιέξοδο.
Καμιά μάνα δεν στέλ­νει μόνα τα παι­διά της στην άλλα άκρη του κόσμου πάρα μόνο αν κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή τους.

Τίποτα δεν μας χωρίζει από αυτές τις γυναίκες που υποφέρουν και πενθούν. Γιατί ο αγώνας για τη ζωή, τα όνειρα για τα παιδιά μας δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν γλώσσα, δεν έχουν θρησκεία  ούτε σύνορα. Κανείς δεν μπορεί να τα εμποδίσει.

  • Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους και ζητάμε τον άμεσο απεγκλωβισμό τους από το νησί και από τη χώρα, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

  • Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνει κανέ­να νέο hot spot ούτε στο χωριό ούτε αλλού στο νησί.
  • Η κυβέρ­νη­ση να πάρει πίσω την υπο­γρα­φή της τόσο από αυτή την απα­ρά­δε­κτη Συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας, όσο και από τους κανο­νι­σμούς του Δουβλίνου.
  • Να απο­ζη­μιω­θούν στο 100% οι κάτοι­κοι που έχουν υπο­στεί ζημιές από τις συνέ­πειες του μαζι­κού εγκλωβισμού.
  • Καμία συναλλαγή με ΜΚΟ


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο