Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

120 μέρες στα Σόδομα

Γρά­φει ο 2310net //

net2Ποιος είπε ότι δεν άλλα­ξε τίπο­τα στην Ελλά­δα αυτούς τους 4 μήνες που πέρα­σαν από την ιστο­ρι­κή 25η Ιανουα­ρί­ου; Εδώ μέσα έγι­ναν τα Σόδο­μα και τα Γόμορ­ρα. Θα μπο­ρού­σαν να χαρα­κτη­ρι­στούν οι 120 μέρες που συγκλό­νι­σαν τον κόσμο.

Δεν το πιστεύ­ε­τε; Για πάμε να δούμε:

Η Τρόι­κα έγι­νε «Θεσμοί»

Το Μνη­μό­νιο έγι­νε «Συμ­φω­νία»

Το ευρώ έγι­νε τελι­κά φετίχ. Ή, κομ­ψό­τε­ρα, αδια­πραγ­μά­τευ­τη εθνι­κή στρατηγική

Η πάλη των τάξε­ων καταρ­γή­θη­κε δια στό­μα­τος Βαρουφάκη

Η γρα­βά­τα έπα­ψε να απο­τε­λεί επί­ση­μο ένδυμα

Το Ζάπ­πειο μετα­φέρ­θη­κε στη Θεσσαλονίκη

Η κατάρ­γη­ση των ΜΑΤ έγι­νε αναί­τιες συλλήψεις

Το σκί­σι­μο του Μνη­μο­νί­ου έγι­νε «σχή­μα λόγου»

Η Βου­λή παρέ­μει­νε θέα­τρο αλλά άλλα­ξαν οι πρωταγωνιστές

Ο ΕΝΦΙΑ έγι­νε πατριω­τι­κό καθήκον

net3

Όχι και λίγες αλλα­γές για 4 μήνες. Θέλε­τε κι άλλες;

Οι ΗΠΑ έγι­ναν φίλος και σύμ­μα­χος της «Αρι­στε­ράς»

Τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα πλέ­ον απο­τε­λού­νται από ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νες αντίκες

Οι Ναζί έγι­ναν ισό­τι­μοι συνομιλητές

Οι τοκο­γλύ­φοι έγι­ναν θεσμι­κοί εταίροι

Η Μέρ­κελ από κακιά μάγισ­σα έγι­νε σχε­δόν φίλη

Ο ΣΥΡΙΖΑ έγι­νε ΔΗΜΑΡ

Η ΔΗΜΑΡ έγι­νε ΣΥΡΙΖΑ

Ο δια­χω­ρι­σμός κρά­τους-εκκλη­σί­ας έγι­νε υπο­δο­χή λει­ψά­νων με τιμές αρχη­γού κρά­τους για ιατρι­κούς σκοπούς

Η ρήξη έγι­νε έντι­μος συμβιβασμός

Οι γραμ­μές από κόκ­κι­νες έγι­ναν κατακόκκινες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο