Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

2023: Έτος Θ. Αγγελόπουλου με πληθώρα προβολών στο STUDIO New Star Art Cinema

Η NEW STAR με αφορ­μή τους εορ­τα­σμούς για τα 55 χρό­νια από την ίδρυ­ση του STUDIO και σε συνερ­γα­σία με την οικο­γέ­νεια του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου διορ­γα­νώ­νουν το 2023 έτος Αγγε­λό­που­λου στο STUDIO.

Κάθε μήνα θα προ­βάλ­λε­ται μία σημα­ντι­κή ται­νία του μεγά­λου Δημιουργού.

Τον Δεκέμ­βρη του 2022, η NEW STAR κυκλο­φό­ρη­σε σε επα­νέκ­δο­ση την ται­νία «Μέρες του ’36» την οποία με θέρ­μη το κοι­νό υπο­δέ­χθη­κε και πάλι στη μεγά­λη οθόνη.

Το αφιέ­ρω­μα θα συνε­χι­στεί μέχρι τον Δεκέμ­βρη του 2023 με τις υπό­λοι­πες ται­νί­ες του σκη­νο­θέ­τη. Όλες οι ται­νί­ες θα προ­βλη­θούν σε πολύ καλή ποιό­τη­τα και σε μορ­φή DCP. Στα άμε­σα σχέ­διά μας είναι να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με και να οργα­νώ­σου­με επι­σκέ­ψεις σχο­λεί­ων, δρα­μα­τι­κών σχο­λών, σχο­λών σκη­νο­θε­σί­ας και άλλων λοι­πών ομά­δων για τις προ­βο­λές των ταινιών.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα το πρό­γραμ­μα των προβολών:

«Μέρες του ’36» τον Δεκέμ­βριο του 2022

«Ανα­πα­ρά­στα­ση» τον Ιανουά­ριο του 2023

«O Θία­σος» τον Φεβρουά­ριο του 2023

«Οι Κυνη­γοί» τον Μάρ­τιο του 2023

«Μεγα­λέ­ξα­ντρος» τον Απρί­λιο του 2023

«Ταξί­δι στα Κύθη­ρα» τον Μάιο του 2023

«Μελισ­σο­κό­μος» τον Ιού­νιο του 2023

«Τοπίο στην Ομί­χλη» τον Ιού­λιο του 2023

«Το Μετέ­ω­ρο Βήμα του Πελαρ­γού» τον Αύγου­στο του 2023

«Το Βλέμ­μα του Οδυσ­σέα» τον Σεπτέμ­βριο του 2023

« Μια Αιω­νιό­τη­τα και μια Μέρα» τον Οκτώ­βριο του 2023

«Το Λιβά­δι που Δακρύ­ζει» τον Νοέμ­βριο του 2023

«Η Σκό­νη του Χρό­νου» τον Δεκέμ­βριο του 2023

Το STUDIO συνε­χί­ζει να τιμά­ει τον μεγά­λο σκη­νο­θέ­τη, η φωτο­γρα­φία του οποί­ου πλέ­ον κοσμεί τη μία από τις δύο κολώ­νες της αίθου­σας του STUDIO και θα συνε­χί­σει το αφιέ­ρω­μα στον Δημιουρ­γό με εκθέ­σεις φωτο­γρα­φί­ας, βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις κ.λ.π.

Στο τέλος του 2023 η NEW STAR θα οργα­νώ­σει μια ρετρο­σπε­κτί­βα πάνω στο έργο του Θ. Αγγε­λό­που­λου διάρ­κειας μίας εβδο­μά­δας, όπου στα πλαί­σια αυτής θα προ­βλη­θούν όλες οι ται­νί­ες του Δημιουρ­γού μαζί.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο