Περιήγηση: New Star

Επικαιρότητα
55 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσία της Αλέιδα Γκεβάρα Μαρτς

Στην Ελλά­δα βρί­σκε­ται από την Πέμ­πτη η Δρ. Αλέι­δα Γκε­βά­ρα, κόρη του εμβλη­μα­τι­κού κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, προ­κει­μέ­νου να…

Επικαιρότητα
Αλληλεγγύη στην Κούβα: Με επιτυχία η εκδήλωση για την συμπλήρωση 69 χρόνων από την επίθεση στο στρατώνα Μονκάδα

Εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον κου­βα­νι­κό λαό, με θέμα «Κού­βα — 69 χρό­νια μετά την 26η Ιου­λί­ου 1953. Από την επί­θε­ση στη Μονκάδα…