Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-“ΟΔΗΓΗΤΗ” _1η μέρα

«Με το ΚΚΕ για τον σοσια­λι­σμό, για να “γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη” (Ν. Χικ­μέτ)».
Αυτό είναι το σύν­θη­μα του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή, εμπνευ­σμέ­νο από τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Ναζίμ Χικμέτ.

Το 49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή έχει ξεκι­νή­σει το «ταξί­δι» του σε όλη τη χώρα, ενώ οι εκδη­λώ­σεις του θα κορυ­φω­θούν στις 21–22-23 Σεπτεμ­βρί­ου στην Αθή­να, στον χώρο του Πάρ­κου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρίτσης».

Το Σάβ­βα­το 23 Σεπτεμ­βρί­ου θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδω­ρής Κωτσαντής.

Μεγάλο λαϊκό γλέντι με τον Στ. Διονυσίου, τον Χρ. Νικολόπουλο και την Ασ. Στρατηγού (ΦΩΤΟ)

01:47

«Με όνο­μα βαρύ σαν ιστο­ρία» ο Στέ­λιος Διο­νυ­σί­ου, μαζί με τον θρυ­λι­κό βιρ­τουό­ζο του μπου­ζου­κιού Χρή­στο Νικο­λό­που­λο και την εξαι­ρε­τι­κή Ασπα­σία Στρα­τη­γού, χάρι­σαν στο κοι­νό της Λαϊ­κής Σκη­νής του Φεστι­βάλ μια μονα­δι­κή παρά­στα­ση με το κέφι, το χορό και…

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα με τους Γκιντίκι (ΦΩΤΟ)

01:38

Ένα μου­σι­κό ταξί­δι στην Ελλά­δα, ξεκί­νη­σε στην Σκη­νή Φοι­τη­τών και Νέων Εργα­ζο­μέ­νων, από τους Γκι­ντί­κι, που για μια ακό­μη φορά, συμ­με­τέ­χουν στις εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή». «Ευχα­ρι­στού­με πολύ το Φεστι­βάλ, για την πρό­σκλη­ση, είμαστε…

Ανάβει το κέφι στη λαϊκή σκηνή με Διονυσίου, Νικολόπουλο, Στρατηγού

00:23

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο