Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Anonymous Greece: Δημοσίευσαν τα στοιχεία των Τούρκων χάκερ

Τα στοι­χεία των χάκερς που «χτύ­πη­σαν» κυβερ­νη­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, δημο­σί­ευ­σαν οι Anonymous Greece το βρά­δυ της Παρασκευής.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νουν: Όπως είπα­με σας δίνου­με παρα­κά­τω τα πραγ­μα­τι­κά στοι­χεία των Τούρ­κων «χακερς», του admin των Aslan Neferler Tim και του recruiter των Anka Neferler Tim, οι οποί­οι επι­τέ­θη­καν στις ιστο­σε­λί­δες της χώρας μας.

Η έδρα των χάκερς είναι η Άγκυ­ρα όπως φαί­νε­ται και στην παρα­κά­τω εικό­να που ανάρ­τη­σαν οι Anonymous Greece.

number1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο