Περιήγηση: Υγεία

Προτεινόμενο
Ερευνα: Η φυτοφαγική διατροφή μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου στους άνδρες

Μια υγι­ής φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή με πολ­λά λαχα­νι­κά, φρού­τα, όσπρια και δημη­τρια­κά ολι­κής άλε­σης σχε­τί­ζε­ται με μειω­μέ­νο κίν­δυ­νο καρ­κί­νου του παχέος…

Προτεινόμενο
Όποιος κόβει το τσιγάρο πριν τα 35, είναι σαν να μην κάπνισε ποτέ από άποψη κινδύνου πρόωρου θανάτου

Οι άνθρω­ποι που στα­μα­τούν να καπνί­ζουν σε νεα­ρή ηλι­κία, εμφα­νί­ζουν πολύ μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο θανά­του σε σχέ­ση με τους καπνι­στές. Κάποιος…

Προτεινόμενο
Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο θανάτου κάποιου μέσα στην επόμενη πενταετία

Τα δεδο­μέ­να που έχουν συλ­λέ­ξει οι αισθη­τή­ρες κίνη­σης του κινη­τού τηλε­φώ­νου από μόλις έξι λεπτά περ­πα­τή­μα­τος κάποιου, μπο­ρεί να είναι…

Προτεινόμενο
Κορονοϊός — Μελέτη: Πέθαναν σχεδόν όλοι όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ

«Γρο­θιά» στο κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα των αντιε­πι­στη­μο­νι­κών εξι­σώ­σε­ων «ένα κρε­βά­τι + ένας ανα­πνευ­στή­ρας = ΜΕΘ», και στις κυνι­κές δηλώ­σεις περί «πολυ­τέ­λειας»…

Προτεινόμενο
Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, οι πρώ­τοι εμβο­λια­σμοί ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια κατά της υπο­πα­ραλ­λα­γής Όμι­κρον BA1. Οι…