Περιήγηση: Υγεία

Προτεινόμενο
Κακουργηματική απάτη εταιρειών σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, με κινδύνους για την υγεία των πολιτών

Στην εξι­χνί­α­ση κακουρ­γη­μα­τι­κής απά­της σε βάρος του ΕΟΠΥΥ από εται­ρί­ες εισα­γω­γής και εμπο­ρί­ας ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κών υλι­κών, και συγκε­κρι­μέ­να επι­θε­μά­των, προ­χώ­ρη­σε η…

Προτεινόμενο
Διαμαρτυρία υγειονομικών στο Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο στις Βρυ­ξέλ­λες ενά­ντια στις φρι­κα­λε­ό­τη­τες του Ισρα­ήλ που δολο­φο­νεί παι­διά, αμά­χους, υγειο­νο­μι­κούς στα νοσο­κο­μεία της Γάζας,…

Προτεινόμενο
Οι γαργάρες με αλατόνερο μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της νοσηλείας για Covid-19

Η αγω­γή με αλα­τού­χο διά­λυ­μα φαί­νε­ται να σχε­τί­ζε­ται με χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά νοση­λεί­ας στις λοι­μώ­ξεις SARS-CoV‑2, σύμ­φω­να με μελέ­τη που παρουσιάζεται…

Κοινωνία
ΕΝΙΘ: Η έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Παπανικολάου οδηγεί στον κίνδυνο αναστολής τακτικών χειρουργείων

Σε κίν­δυ­νο ανα­στο­λής των τακτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων οδη­γεί η έλλει­ψη αναι­σθη­σιο­λό­γων στο νοσο­κο­μείο Παπα­νι­κο­λά­ου, όπως καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσσαλονίκης…

Κοινωνία
Έρευνα: Η καθημερινή σωματική δραστηριότητα 20–25 λεπτών αντισταθμίζει τον κίνδυνο θανάτου από παρατεταμένη καθιστική ζωή

Μόλις 20–25 λεπτά καθη­με­ρι­νής σωμα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας μπο­ρεί να είναι αρκε­τά για να αντι­σταθ­μί­σουν τον αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο θανά­του λόγω του καθιστικού…

Κοινωνία
ΟΕΝΓΕ για τις εξαγγελίες για τον «προσωπικό γιατρό»: Υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και δημιουργία γιατρών πολλών ταχυτήτων

«Ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη υπο­βάθ­μι­ση στις ήδη υπο­τυ­πώ­δεις υπη­ρε­σί­ες και οι παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες Υυγεί­ας θα είναι πιο κάτω και “από τα λίγα,…

Κοινωνία
Κέντρα πρόληψης: Δεκάδες απολύσεις αντί για ουσιαστική ενίσχυση

Τις απο­λύ­σεις στα Κέντρα Πρό­λη­ψης συνε­χί­ζουν η κυβέρ­νη­ση και οι διο­ρι­σμέ­νες διοι­κή­σεις τους. Απο­δυ­να­μώ­νουν τα ήδη υπο­στε­λε­χω­μέ­να Κέντρα Πρό­λη­ψης, στέλνουν…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου: Η κατάσταση στην Υγεία είναι χειρότερη από ποτέ εξαιτίας της συνειδητής πολιτικής επιλογής όλων των κυβερνήσεων (AUDIO)

Η κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας είναι εκρη­κτι­κή, τόνι­σε η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλάδας…