Περιήγηση: Υγεία

Πολιτική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Πίσω από αυτό το επικίνδυνο σύστημα Υγείας βρίσκονται οι κατευθύνσεις της ΕΕ που υλοποιούν όλα τα άλλα κόμματα

https://youtu.be/tc8ZoPKXeJ4 Με ανα­φο­ρά στις κινη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας, που «δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στο αίσχος των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων», ξεκίνησε…

Προτεινόμενο
Καταγγελία της ΕΙΝΑ για απογευματινά χειρουργεία την ίδια ώρα που δεν εκτελούνται εφημερίες λόγω έλλειψης προσωπικού

Μέρα ντρο­πής χαρα­κτη­ρί­ζει τη σημε­ρι­νή (σ.σ. Πέμ­πτη) η Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αχα­ΐ­ας, μετά την ανα­κοί­νω­ση της Διοί­κη­σης του ΠΓΝΠ του Ρίου…

Επικαιρότητα
Άτλα μ΄έκαψες …

Άτλας _να θυμη­θού­με λίγο ελλη­νι­κή μυθο­λο­γία υπήρ­ξε Τιτά­νας, ο οποί­ος _ων ανα­τρε­πτι­κός τύπος ο δυνα­τό­τε­ρος και πλέ­ον επι­δέ­ξιος νίκη­σε στην…

Προτεινόμενο
ΚΚΕ: «Δεν νοείται η υγεία να είναι εμπόρευμα — Το 42% του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2022 δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρικές ανάγκες»

Το ΚΚΕ, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας, «καλεί τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, τους ασθε­νείς, τους υγειο­νο­μι­κούς, να οργα­νώ­σουν την αγωνιστική…

Επικαιρότητα
Άμα δε χορταίνεις σταμάτα! _Γιατί; ορισμένοι αισθάνονται λιγούρα αφού έχουν φάει; _Έρευνα: Η μεσογειακή διατροφή στο στόχαστρο

Συναι­σθη­μα­τι­κό φαγη­τό; Ορμό­νες; Ντο­πα­μί­νη; Σερο­το­νί­νη; Ενδορ­φί­νες; Κορ­τι­ζό­λη; Συνή­θεια; Το αίσθη­μα της μονα­ξιάς; Hunger ή H‑anger; Σημεία «πυρο­δό­τη­σης»; βιο­λο­γι­κή πεί­να; τσιχλοφρουτάκια…

Επικαιρότητα
“Φούρνος” μικροκυμάτων _μύθοι και πραγματικότητα: Τι δείχνουν έρευνες

Μικρο­κύ­μα­τα: Ας θυμη­θού­με καταρ­χήν λίγο φυσι­κή γυμνα­σί­ου: Τα μικρο­κύ­μα­τα είναι περιο­χή των ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κών με μήκος κύμα­τος (_σσ. _ <λ> =από­στα­ση…