Περιήγηση: Υγεία

Προτεινόμενο
Παρένθετη μητρότητα: Εμπόριο βρεφών με καλύτερες τιμές… την black friday

Δεν είναι ούτε κακό­γου­στο αστείο, ούτε επι­νό­η­ση. Είναι αλή­θεια και η απο­κρου­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της τεκνο­θε­σί­ας από ετε­ρό­φυ­λα και…

Προτεινόμενο
Ξεπερνά το 30% η αύξηση στα πνευμονολογικά και παθολογικά ιατρεία των νοσοκομείων

Μεγά­λη είναι η δια­σπο­ρά των ανα­πνευ­στι­κών ιώσε­ων στην κοι­νό­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γεί­ται το αδια­χώ­ρη­το στα επεί­γο­ντα των νοσο­κο­μεί­ων από…

Προτεινόμενο
Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού — Στα Παιδιατρικά νοσοκομεία επικρατεί το αδιαχώρητο

Ανη­συ­χία και προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κα­λεί η δυνα­μι­κή επα­νεμ­φά­νι­ση του κορο­νοϊ­ού. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι μόλις σε ένα 24ωρο οι εισα­γω­γές στα νοσοκομεία…

Προτεινόμενο
Συστάσεις για μάσκα και ατομική ευθύνη τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται κρούσματα και νοσηλείες

Εμβο­λια­σμός ένα­ντι της covid-19, έγκυ­ρη χρή­ση αντι­ι­κών φαρ­μά­κων, μάσκα σε πολυ­σύ­χνα­στους χώρους, μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, ειδι­κά για τις ομά­δες υψηλού…

Προτεινόμενο
Χυμός παντζαριού μειώνει την αρτηριακή πίεση σε άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Ένα καθη­με­ρι­νό συμπλή­ρω­μα δια­τρο­φής φτιαγ­μέ­νο από χυμό παν­τζα­ριού που δόθη­κε για δώδε­κα εβδο­μά­δες σε άτο­μα με χρό­νια απο­φρα­κτι­κή πνευ­μο­νο­πά­θεια, μείωσε…