Περιήγηση: Υγεία

Προτεινόμενο
Ξεπερνά το 30% η αύξηση στα πνευμονολογικά και παθολογικά ιατρεία των νοσοκομείων

Μεγά­λη είναι η δια­σπο­ρά των ανα­πνευ­στι­κών ιώσε­ων στην κοι­νό­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γεί­ται το αδια­χώ­ρη­το στα επεί­γο­ντα των νοσο­κο­μεί­ων από…

Προτεινόμενο
Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού — Στα Παιδιατρικά νοσοκομεία επικρατεί το αδιαχώρητο

Ανη­συ­χία και προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κα­λεί η δυνα­μι­κή επα­νεμ­φά­νι­ση του κορο­νοϊ­ού. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι μόλις σε ένα 24ωρο οι εισα­γω­γές στα νοσοκομεία…

Προτεινόμενο
Συστάσεις για μάσκα και ατομική ευθύνη τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται κρούσματα και νοσηλείες

Εμβο­λια­σμός ένα­ντι της covid-19, έγκυ­ρη χρή­ση αντι­ι­κών φαρ­μά­κων, μάσκα σε πολυ­σύ­χνα­στους χώρους, μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, ειδι­κά για τις ομά­δες υψηλού…

Προτεινόμενο
Χυμός παντζαριού μειώνει την αρτηριακή πίεση σε άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Ένα καθη­με­ρι­νό συμπλή­ρω­μα δια­τρο­φής φτιαγ­μέ­νο από χυμό παν­τζα­ριού που δόθη­κε για δώδε­κα εβδο­μά­δες σε άτο­μα με χρό­νια απο­φρα­κτι­κή πνευ­μο­νο­πά­θεια, μείωσε…

Προτεινόμενο
ΕΟΦ: Κυκλοφορεί σκεύασμα για πίεση και αρρυθμίες χωρίς άδεια φαρμάκου

Ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ) ανα­κοι­νώ­νει ότι μέσω του δια­δι­κτύ­ου προ­ω­θεί­ται το προ­ϊ­όν Cardiο­tensive. Το Cardiotensive, δια­φη­μί­ζε­ται με θερα­πευ­τι­κές ενδείξεις…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η λογική «κόστους — οφέλους» διαλύει την ουσιαστική πρόληψη κατά των ναρκωτικών

Συνε­χί­ζο­νται οι συνα­ντή­σεις με φορείς της απε­ξάρ­τη­σης που παλεύ­ουν ενά­ντια στις αντι­δρα­στι­κές εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης Συνα­ντή­σεις με τους επι­στη­μο­νι­κούς υπεύθυνους…