Περιήγηση: Εικαστικές Τέχνες

Εικαστικές Τέχνες
Το μαγικά “Insta-fabulous” _φίλτρα ομορφιάς_ μιας εποχής 450 χρόνια πριν –χωρίς Φωτοσοπιές

Ειδι­κοί επι­στή­μο­νες απο­κα­λύ­πτουν “ξεχα­σμέ­να πρό­σω­πα” που αργό­τε­ρα ρετου­σα­ρί­στη­καν, με τους ζωγρά­φους να προ­σθέ­τουν σαρ­κώ­δη χεί­λη, σμι­λε­μέ­νες μύτες και κωνι­κά πηγούνια……

Εικαστικές Τέχνες
Νέο εικαστικό ημερολόγιο και “Διαχρονικές Συνάφειες” του Κώστα Ευαγγελάτου

Κυκλο­φό­ρη­σε το συλ­λε­κτι­κό, εικα­στι­κό Ημε­ρο­λό­γιο ART-EST, 2024 του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του. Τίτλος: “Προ­ε­φη­βι­κές Συν­θέ­σεις, 1968–1972.” Το Ημε­ρο­λό­γιο σχή­μα­τος 20×20 εκ, 14…

Εικαστικές Τέχνες
ΕΕΤΕ: Μεγάλη προσέλευση στα εγκαίνια της Έκθεσης Γλυπτικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Με μεγά­λη προ­σέ­λευ­ση κοι­νού και επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τα εγκαί­νια της έκθε­σης Γλυ­πτι­κής στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο της Αθή­νας, την…