Περιήγηση: Εικαστικές Τέχνες

Εικαστικές Τέχνες
Άγνωστα σκίτσα του Μοντιλιάνι βρέθηκαν κρυμμένα πίσω από το έργο του «Γυμνό με Καπέλο»

Οι επι­με­λη­τές του ισραη­λι­νού μου­σεί­ου Hecht που βρί­σκε­ται στους χώρους του Πανε­πι­στη­μί­ου της Χάι­φα του Ισρα­ήλ ανα­κά­λυ­ψαν τρία άγνω­στα σκίτσα…

Εικαστικές Τέχνες
Μπόρις Κουστόντιεφ — Ο δημιουργός του έργου «Ο Μπολσεβίκος»

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Ο Μπό­ρις Κου­στό­ντιεφ συγκα­τα­λέ­γε­ται στους προ-επα­να­στα­τι­κούς Σοβιε­τι­κούς ζωγρά­φους οπα­δούς της Επα­νά­στα­σης των Μπολ­σε­βί­κων αλλά παρέ­μει­νε στη…

Εικαστικές Τέχνες
Η ιταλική αστυνομία βρήκε πορτρέτο του Τιτσιάνο που είχε κλαπεί πριν από δύο δεκαετίες

Η ιτα­λι­κή αστυ­νο­μι­κή μονά­δα που είναι υπεύ­θυ­νη για την πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά ανα­κοί­νω­σε ότι βρή­κε ένα πορ­τρέ­το του ανα­γεν­νη­σια­κού ζωγρά­φου Τιτσιάνο…