Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Financial Times»: Ελλάδα και Ισπανία συζητάνε την παράδοση αντιαεροπορικών συστημάτων στο Κίεβο

Όλο και ποιο βαθιά βάζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ την χώρα στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ – ΝΑΤΟ — ΕΕ με την Ρωσία στην Ουκρα­νία, καθώς πλέ­ον συζη­τά­ει ανοι­κτά την απο­στο­λή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών συστη­μά­των στο Κίε­βο, αντα­πο­κρι­νό­με­νη και στις απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ.

Μια ένδει­ξη των συζη­τή­σε­ων που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη, δίνει το σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα της αμε­ρι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Financial Times», το οποίο κάνει λόγο για «πιέ­σεις» που δέχε­ται η Αθή­να και η Βαρ­κε­λώ­νη απο ΕΕ και ΝΑΤΟ «να παρά­σχουν περισ­σό­τε­ρα συστή­μα­τα αερά­μυ­νας στην Ουκρανία».

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, ορι­σμέ­νοι «ηγέ­τες της ΕΕ χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τη Σύνο­δο Κορυ­φής στις Βρυ­ξέλ­λες την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα για να προ­τρέ­ψουν προ­σω­πι­κά τους Ισπα­νούς και Έλλη­νες πρω­θυ­πουρ­γούς Πέδρο Σάν­τσες και Κυριά­κο Μητσο­τά­κη να δωρί­σουν ορι­σμέ­να από τα συστή­μα­τά τους στην Ουκρα­νία». Το σκε­πτι­κό, κατά το δημο­σί­ευ­μα, ήταν ότι οι δύο χώρες, που οι Ένο­πλες Δυνά­μεις τους δια­θέ­τουν συστή­μα­τα «Patriot» και S‑300, δεν έχουν «τόσο μεγά­λη ανά­γκη, όσο η Ουκρα­νία και ότι δεν αντι­με­τω­πί­ζουν καμία επι­κεί­με­νη απειλή».

Μάλι­στα, το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει πως το Κίε­βο «ενδια­φέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα για τα παλιά συστή­μα­τα S‑300 της Ελλά­δας, τα οποία οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις έχουν ήδη στο οπλο­στά­σιό τους και έχουν εμπειρία».

Το ίδιο δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει ότι ασκεί­ται μικρό­τε­ρη πίε­ση στην Πολω­νία και τη Ρου­μα­νία, που δια­θέ­τουν επί­σης «Patriot», «δεδο­μέ­νης της πιο ευά­λω­της θέσης τους στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία», υπο­νο­ώ­ντας τον κίν­δυ­νο αντι­ποί­νων από τη Ρωσία.

Η Ουκρα­νία δια­θέ­τει επί του παρό­ντος του­λά­χι­στον τρία συστή­μα­τα «Patriot», συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός που προ­μη­θεύ­ε­ται από τις ΗΠΑ και δύο από τη Γερ­μα­νία, πριν από την ανα­κοί­νω­ση του Βερο­λί­νου την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Το θέμα αυτό, σύμ­φω­να με τους FT, θα απα­σχο­λή­σει και τη σημε­ρι­νή συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας των 27 κρα­τών-μελών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ερω­τώ­με­νος σχε­τι­κά, ο κυβερ­νη­τι­κός Εκπρό­σω­πος Παύ­λος Μαρι­νά­κης, έσπευ­σε να δηλώ­σει ότι «δεν πρό­κει­ται να γίνει οποια­δή­πο­τε κίνη­ση ‑το ξεκα­θα­ρί­ζω αυτό για να μην υπάρ­χει καμία παρε­ξή­γη­ση- που θα δια­κιν­δυ­νεύ­σει, έστω και κατ’ ελά­χι­στον, την απο­τρε­πτι­κή ικα­νό­τη­τα ή την αερά­μυ­να της χώρας μας», κάτι που δεν δια­ψεύ­δει τις συνεν­νο­ή­σεις και τα παζά­ρια στα οποία έχει εμπλα­κεί η κυβέρνηση.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο