Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Forbes: Φυσικά υπάρχουν και έλληνες “φτωχαδάκια” _οδηγεί την αρμάδα το εφοπλιστικό κεφάλαιο

Όπως ήδη ανα­φερ­θή­κα­με οι διε­θνώς έχο­ντες και κατέ­χο­ντες _κατά ΚΚΕ τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας” ανα­φε­ρό­με­νοι ως ελίτ είναι φέτος πλου­σιό­τε­ροι η από ποτέ, με περιου­σία 14,2 τρισ.$ σύμ­φω­να με τη λίστα του Forbes για το 2024.

Forbes: πιο πλού­σιοι φέτος οι πλου­σιό­τε­ροι άνθρω­ποι του κόσμου

🇬🇷 10 δισεκατομμυριούχοι 💱💰
από την “ψωροκώσταινα ξεχωρίζουν

 • Η πανί­σχυ­ρη Μαρία Αγγε­λι­κού­ση (μ΄ αερο­πλά­να και βαπό­ρια και με τους φίλους της τους παλιούς), με περιου­σία 6,4 δισ.$ _με άνο­δο 23 θέσε­ων από την αντί­στοι­χη λίστα του 2023, βρί­σκε­ται στο υψη­λό­τε­ρο «βάθρο» μετα­ξύ των Ελλήνων.
 • Ακο­λου­θεί ο Ελλη­νο­βρε­τα­νός επι­χει­ρηγ­μα­τί­ας Αρι­στο­τέ­λης Μυστα­κί­δης με 3,3 δισ. δολά­ρια, ενώ τρί­τος στην ελλη­νι­κή λίστα βρίσκεται
 • Ο “λάτρης της τέχνης”, Φίλιπ­πος Νιάρ­χος, με περιου­σία 2,8 δισ. δολαρίων.
 • Η οικο­γέ­νεια του Γιώρ­γου Προ­κο­πί­ου εμφα­νί­ζε­ται στη 1.286η θέση παγκο­σμί­ως _τέταρτη ως προς τους Έλλη­νες, με περιου­σία ύψους 2,6 δισ.$ και
 • Την πεντά­δα συμπλη­ρώ­νει η οικο­γέ­νεια Κων­στα­ντί­νου Μαρ­τί­νου (2,3 δισ. $) και ακολουθούν…
 • Σπύ­ρος Λάτσης _ 2,2 δισ.
 • Βαρ­δής (Βαρ­δι­νο­γιάν­νης) 2,1 δισ.
 • Μαριάν­να Λάτση και
 • Ανδρέ­ας Μαρ­τί­νος, αμφό­τε­ρες με περιου­σία 1,8 δισ. τέλος
 • Την δέκα­τη θέση κατα­λαμ­βά­νει η οικο­γέ­νεια του Αθα­νά­σιου Μαρ­τί­νου με περιου­σία 1,5 δισ..

Με μια πρό­χει­ρη άθροι­ση αυτή η 10άδα μας κάνει 26,8 δις$ και αν προ­σθέ­σου­με άλλους 13, που είναι χαμη­λό­τε­ρα στη λίστα είναι κοντά 37,5 δισ$ _κάνοντας μια απλή ανα­γω­γή στο Ακα­θά­ρι­στο Εγχώ­ριο Προ­ϊ­όν (ΑΕΠ) της χώρας μας 217,6 δισ.USD το ~13% ανή­κει στη 10άδα και το 17,3% στην 23άδα …

Μάλι­στα _σημείο γρα­φής πως «λεφτά υπάρ­χουν», το  κατά κεφα­λήν ΑΕΠ της Ελλά­δας για το 2023 εκτι­μά­ται στα 23.173$ σε ονο­μα­στι­κή αξία και 39.864% σε αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη: κάνο­ντας πάλι πρό­χει­ρο υπο­λο­γι­σμό και παίρ­νο­ντας υπό­ψη πως η μεγά­λη πλειο­ψη­φία της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας βάζει στην τσέ­πη (μικτά _αγοραστική δύνα­μη) 5.470€ _πολύ απλά όταν οι αριθ­μοί ευη­με­ρούν, οι άνθρω­ποι υπο­φέ­ρουν … αλλά είπα­με: ΚΚΕ “τα κλει­διά της οικονομίας”!!

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Έλλη­νες εφο­πλι­στές πλου­τί­ζουν μετα­φέ­ρο­ντας πετρέ­λαιο από τη Ρωσία στη Δύση

🇬🇷  Μαρία Αγγελικούση: 
Για την Ελλάδα ρε γαμώτο!!

Η 41χρονη εφο­πλί­στρια και CEO του Ομί­λου Αγγε­λι­κού­ση, ξεκί­νη­σε σκλη­ρά εργα­ζό­με­νη _ “σπού­δα­σε ιατρι­κή στο Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης και εργά­στη­κε στο Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου” και σήμε­ρα βρί­σκε­ται 12η στις δημο­σιεύ­σεις της Lloyd’s List (ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα και παλαιό­τε­ρα ναυ­τι­λια­κά περιο­δι­κά, με τις πρώ­τες εκδό­σεις να χρο­νο­λο­γού­νται το 1734, με νέες εκδό­σεις κάθε εβδο­μά­δα). Το 2023 παρέ­λα­βε το βρα­βείο της Lloyd’s «πλοίο της χρο­νιάς» για το υπερ­δε­ξα­με­νό­πλοιο VLCC διπλού καυ­σί­μου «Antonis I. Angelicoussis» και έχει ανα­κη­ρυ­χθεί από το Bloomberg ως η πλου­σιό­τε­ρη «φιγού­ρα» στον κλά­δο της ναυ­τι­λί­ας.

Για τον πατέ­ρα της Ιωάν­νη ανα­φέ­ρει: «Ήταν πολύ καλός στο να κατα­λα­βαί­νει τους ανθρώ­πους και να έχει σχέ­σεις. Έλε­γε συχνά: “Είμαι απλώς ο μαέ­στρος μιας πολύ καλής ορχή­στρας” –Αυτή η εται­ρεία είναι φτιαγ­μέ­νη από τους ανθρώ­πους, ειδι­κά τους ανθρώ­πους στα πλοία, επί­σης από τους ανθρώ­πους στο γρα­φείο – και ήταν εκεί απλώς για να ενώ­σει αυτά τα κομ­μά­τια».

Ανέ­λα­βε το τιμό­νι του Ομί­λου και αμέ­σως κατά­φε­ρε να κλεί­σει το «deal της χρο­νιάς», όπως το είχαν απο­κα­λέ­σει τα δημο­σιεύ­μα­τα, που­λώ­ντας 8 πλοία του στό­λου της Maran Dry για 200 εκα­τομ$, ενώ παράλ­λη­λα, από­κτη­σε το πλοίο, «Excelerate Sequoia» (κέρ­δι­σε το 2020 βρα­βείο του Πλοί­ου της Χρονιάς)

Πλέον,
ο στόλος του ομίλου αγγίζει
τα 160 πλοία!

Ο πατέ­ρας της, με 134 πλοία, διπλα­σί­α­σε την περιου­σία τους σε 7 χρό­νια (το χρή­μα πάει στο χρή­μα _λαϊκή παροι­μία, οι Μαρξ και Λένιν το είπαν επι­στη­μο­νι­κά) και η Μαρία ως CEO, όταν η Ρωσία εισέ­βα­λε στην Ουκρα­νία και εν μέσω κορω­νοϊ­ού τάχτη­κε με τους Αζόφ «κερ­δί­ζο­ντας τον σεβα­σμό των άλλων στην αγο­ρά». Κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης δέχθη­κε την ερώ­τη­ση πώς γίνε­ται μια για­τρός να ασχο­λη­θεί με τη ναυ­τι­λία, απά­ντη­σε …«Η συνα­να­στρο­φή ως για­τρός με πολύ κόσμο και η ικα­νό­τη­τα, που απο­κτάς να δια­βά­ζεις τους ανθρώ­πους είναι και αυτό κλει­δί για την ενα­σχό­λη­σή μου με τη ναυ­τι­λία» _θυμη­θεί­τε τις ανθρω­πι­στι­κές απο­στο­λές μου στην Αφρι­κή, προ­κει­μέ­νου να βρε­θώ στο πλευ­ρό εκεί­νων, που είχαν ανά­γκη.

 • Αν και δια­θέ­τει αρκε­τά σπί­τια από το Λον­δί­νο ως τη Μύκο­νο, φημο­λο­γεί­ται ότι ξεχω­ρί­ζει και αγα­πά το σπί­τι της στο Κολωνάκι.
 • Στο μετα­ξύ, πλοία του ομί­λου σπά­νε ρεκόρ πλέ­ο­ντας ανά τον κόσμο. Ένα ακό­μη έσπα­σε το «Maran Lupus», δια­χεί­ρι­σης της Maran Tankers. 
  • Είναι πλέ­ον το μεγα­λύ­τε­ρο πλοίο που εισήλ­θε στον ποτα­μό Χάμπερ του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου. Με μήκος 333 μέτρα, έδε­σε στα τέλη Φεβρουα­ρί­ου στο Immingham Oil Terminal με την υπο­στή­ρι­ξη πέντε ρυμουλκών.
  • Επί­σης, μέσα στο 2023 το φορ­τη­γό πλοίο «Maran Astronomer» του ομί­λου είχε καταρ­ρί­ψει ρεκόρ φόρ­τω­σης σόγιας σε λιμέ­να της Βρα­ζι­λί­ας, φοτώ­νο­ντας 107.717 τόνους σόγιας με λιμά­νια ‑προ­ο­ρι­σμούς σε Ολλαν­δία και Πολωνία.
  • Το προη­γού­με­νο ρεκόρ στο ίδιο λιμά­νι το κατεί­χε πάλι το «Maran Astronomer» τρεις μήνες πριν, όταν το πλοίο της Maran Dry φόρ­τω­σε 103.340 τόνους σόγιας.
 • Στο «23rd World LNG Summit & Awards», το μεγα­λύ­τε­ρο συνέ­δριο στον κόσμο για το φυσι­κό αέριο, που έλα­βε χώρα πριν από μήνες στην Αθή­να, συμ­με­τεί­χαν δύο ηγε­τι­κά ονό­μα­τα της ελλη­νι­κής ναυ­τι­λί­ας, που πρω­το­πο­ρούν στο LNG. 
  • Ο ιδρυ­τής και πρό­ε­δρος της Capital Maritime & Trading Corp, Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης, αλλά και η Μαρία Αγγε­λι­κού­ση, CEO του Ομί­λου Angelicoussis Shipping, όπου και συζή­τη­σαν για τις προ­κλή­σεις και το μέλ­λον της Ναυτιλίας.
 • (newsauto.gr ) Ποιος είναι ο εφο­πλι­στής που κυκλο­φο­ρεί στα στε­νά της Αθή­νας με Ferrari των 700.000 ευρώ; 
  • Το αυτο­κί­νη­το αυτό είναι ενός λάτρη της αυτο­κί­νη­σης και της τεχνο­λο­γί­ας, του Γιώρ­γου Μελισ­σα­νί­δη! Ο Εφο­πλι­στής χαί­ρε­ται την SF εδώ και κάποιους μήνες, έχο­ντας πλη­ρώ­σει κοντά στα 700.000 ευρώ για να την απο­κτή­σει. Σημειώ­στε πως η πανέ­μορ­φη γκρι Ferrari SF 90 Stradale κινεί­ται στη χώρα μας με Ελλη­νι­κές πινα­κί­δες, έστω κι αν η συγκε­κρι­μέ­νη επι­χει­ρη­μα­τι­κή οικο­γέ­νεια έχει τη δυνα­τό­τη­τα να έχει αυτο­κί­νη­τα με ξένες πινα­κί­δες, αφού επι­χει­ρεί και στο εξω­τε­ρι­κό. _όπως πάντα: για την Ελλά­δα ρε γαμώτο!!

Δεί­τε

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο