Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

JE SUIS Τζιμάκος!

Γρά­φει η Μαρία Καρα­πι­πέ­ρη //

Κι ενώ αερο­κο­πά­νε οι άρχο­ντες περί Δημο­κρα­τι­κής τάξης.

Κι ενώ το Κατά Στά­θη Ευαγ­γέ­λιο εξυ­μνεί τα «αυθόρ­μη­τα», ανώ­δυ­να, άχρω­μα, με ολί­γη εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή «κοκ­κι­νό­σκο­νη» (έτσι για τον ψεκα­σμό) «Λαϊ­κά κινή­μα­τα» σε από­λυ­τη συγ­χορ­δία με τα αστι­κά ΜΜΕ. Κι ενώ ο Πάνος ο Καμ­μέ­νος απει­λεί να τα κάνει όλα Κού­γκι (τρέ­με Σαπ­φώ Νοτα­ρά). Κι ενώ ο αρχέ­κα­κος ο όφις ο Αλε­μα­νός μας μισεί δια­κα­ώς. Κι ενώ έχου­με επι­τέ­λους ζαρ­ντι­νιέ­ρα αντί γλά­στρας στο Προ­ε­δρι­κό αξί­ω­μα. Κι ενώ κορυ­φώ­νε­ται η αγω­νία για το σήριαλ τον δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και ο Γιά­γκος (με ένα ν) ρωτά­ει τη Βίρ­να επι­τα­κτι­κά για να μάθει αν θα γίνει απο­μεί­ω­ση εν τέλει του χρέ­ους (του επο­νεί­δι­στου; του προ­πο­λε­μι­κού; του ανα­κε­φα­λο­ποι­η­μέ­νου; του τοκο­γλυ­φι­κού;) Κι ενώ στο Eurogrο­up η Ελλά­δα ανα­στε­νά­ζει άλλο­τε για το 70%, άλλο­τε για 30% του μνη­μο­νί­ου (Η Ελλά­δα , στην Ελλά­δα εξα­κο­λου­θεί ν’ ανα­στε­νά­ζει συνε­χώς και 100% σαν άλλο­τε και χειρότερα).

- Τι εννο­είς Βίρνα;
-Αυτό που ακούς Γιά­γκο.

Κι ενώ συμ­βαί­νουν όλα τού­τα στον «Αγγε­λά­κα» πλα­σμέ­νο σου­ρε­άλ­σο­σια­λι­στι­κό κόσμο, του Καπι­τα­λι­σμού. Κάνει ζούμ η κάμε­ρα και αλλά­ζει πλά­νο. Στρέ­φε­ται σε αυτούς που επι­τα­κτι­κά και κατ’εντολή υπη­ρε­τούν με πάθος και πόθο, πιστοί στο χρέ­ος που έχουν ανα­λά­βει χρό­νια τώρα. (Πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νος ο Αγγε­λά­κας και η γνω­στή αοι­δός των Jumbo).

(Στο σημείο αυτό να δια­μαρ­τυ­ρη­θώ, εκ μέρους του Άδω­νη που σπα­ρά­ζει ολη­με­ρίς στα τουί τουί και ριτουί του Καζά­κη και μερι­κοί μερι­κοί του κλέ­βου­νε τη δόξα)

Βγαί­νει λοι­πόν μια τσο­γλα­νο­πα­ρέα να κάνει κρι­τι­κή τρα­γου­δώ­ντας σε ρυθ­μούς του ύμνου του ΕΑΜ στί­χους που θα τους ζήλευε και ο Καιά­δας , μα τις χίλιες σβάστικες!

Τζι­μά­κο μπο­ρείς και καλύ­τε­ρα! Δοκί­μα­σε να δια­σκευά­σεις την Διε­θνή στην μελω­δία του «Die Fahne Hoch» ή ακό­μα ακό­μα και το «Ορθό το Λάβα­ρο». Τι; Σου βάζω ιδέες;

Απο­ρώ, μα το «Mein Kampf», πώς και δεν το σκε­φτή­κα­τε εσείς όλοι που γεμί­ζα­τε τις πλα­τεί­ες («Πλάι πλάι μαζί με χρυ­σαυ­γί­τες, ορντι­νά­τσα των καπι­τα­λι­στών») στο «κίνη­μα» των αγα­να­κτί­στας. Εκεί που οι «χιλια­στές του Περισ­σού» δεν πάτη­σαν το πόδι τους. Και πώς να το κάνουν άλλω­στε; Τι να φωνά­ζουν μαζί σας; Έξω τα κόμ­μα­τα, έξω τα συν­δι­κά­τα, μέσα η Χρυ­σή Αυγή;

Ο ultra επα­να­στα­τι­κός χώρος του Τζι­μά­κου είναι γνω­στή κολυμ­βή­θρα των προ­βο­κα­τό­ρων, των παρα­κρα­τι­κών, των ιερα­πο­στό­λων της αστι­κής καπι­τα­λι­στι­κής «Δημο­κρα­τί­ας». Τι; Όχι; Δεν είναι επα­να­στά­τες έτοι­μοι να εκδρά­μουν για να: Καεί να καεί το μπουρ­δέ­λο η Βου­λή (…) Έφυ­γαν και τα κάγκε­λα, δεν έχει και συλ­λα­λη­τή­ριο το Π.Α.ΜΕ

Τζι­μά­κο μ’ χωρίς θυσία δεν υπάρ­χει λατρεία. Σε κρά­ζουν και μερι­κοί που σε απο­θέ­ω­ναν παλιά όταν ελε­ει­νο­λο­γού­σες προ­βο­κα­τό­ρι­κα ενα­ντί­ον του ΚΚΕ (στα πλαί­σια πάντα της κρι­τι­κής και της προ­σπά­θειας να απε­γκλω­βι­στεί η καλή βάση από την κακή ηγε­σία, δε σας παρε­ξη­γά­με, αλί­μο­νο! Εντρυ­φή­στε κι εσείς όμως βρε σφοι να συμ­μα­ζέ­ψε­τε τις ηγε­σί­ες σας που έχουν γίνει στικ του ΣΥΡΙΖΑ (βλπ Δελα­στίκ), εδώ διψά­ει η αυλή σας..

Αλλά και τι μ’ αυτό;

Σήμε­ρα έχεις κατα­φέ­ρει ότι σχε­δόν και ο Προ­κό­πης Παυ­λό­που­λος (βλπ δήλω­ση Παπα­δη­μού­λη). Να ενώ­σεις ό,τι κινεί­ται αντι­κομ­μου­νι­στι­κά από την «πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά, τους ψεκα­σμέ­νους, την λαϊ­κή δεξιά, την ακρο­δε­ξιά του Φον Βορί­δεν και τον δεξιο­σουρ­γε­λι­σμό του Άδω­νη, τις αγριο­φι­λε­λέ­ρες, το «ακραίο κέντρο» του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, μέχρι τους γερ­μα­νο­τσο­λιά­δες της Χρυ­σής Αυγής. Οι πρώ­τοι και οι τελευ­ταί­οι σε λάτρεψαν !

Ακού­νε Τζι­μά­κος, Αγγε­λά­κας και Κατε­ρί­να και γρά­φουν χωρίς ορθο­γρα­φι­κά λάθη στα social-media. (Πάντα με κεφα­λαία και greeklish, για­τί η Ε.Ε είναι το σπί­τι μας). Τέτοιο άλμα συνεί­δη­σης επετεύχθη.

Κι ενώ άδουν οι Jumbo-μάγκες, παράλ­λη­λα συμ­βαί­νουν και τα εξής:

Η Κα Βαλα­βά­νη μας καλεί να πλη­ρώ­σου­με όλο τον ΕΝΦΙΑ, με το συμπά­θειο.. Συν­δι­κα­λι­στές απερ­γοί διώ­κο­νται και κατα­δι­κά­ζο­νται. Η νομο­θε­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση της Κυρια­κής Αργί­ας είναι πάγιο αίτη­μα 40 χρό­νια καπι­τα­λι­στι­κού βίου, και η πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά ποιεί τη νήσ­σαν. Απο­λύ­ουν εγκύ­ους. Μας ζητούν να υπο­γρά­ψου­με δηλώ­σεις νομι­μο­φρο­σύ­νης για να μας προ­σλά­βουν ως ημιά­νερ­γους, με μισθούς χαρ­τζι­λί­κια, ελα­στι­κά ωρά­ρια, χωρίς ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Δου­λεύ­ου­με με vouchers, μας νοι­κιά­ζουν δου­λε­μπο­ρι­κά στ΄αφεντικά. Στην Αμυ­γδα­λέ­ζα μετα­νά­στες αυτο­κτο­νούν, πει­νά­νε, βιά­ζο­νται, ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ εξ αιτί­ας του ανε­λέ­η­του ταξι­κού πολέ­μου που διε­ξά­γε­ται εις βάρος των λαών, από τις ΗΠΑ την Ε.Ε το ΝΑΤΟ και τους άλλους Ιμπε­ρια­λι­στι­κούς μηχανισμούς .

Τα παρα­πά­νω είναι μερι­κές από τις ξύλι­νες καταγ­γε­λί­ες που κατ΄εξακολούθηση και κατά συρ­ροή «δια­πράτ­τει» το ΚΚΕ και ίσως εξη­γεί για­τί δεν θα σφρα­γί­σει μια νέα συμ­φω­νία Βάρ­κι­ζας. Για­τί ο Καπι­τα­λι­σμός Ανθρώ­πι­νος δεν γίνε­ται. Γι’ αυτό χρειά­ζε­ται όλους αυτούς τους χρή­σι­μους ηλί­θιους να τον υπη­ρε­τούν. Να λαν­σά­ρουν επα­να­στα­τι­λί­κι αντά­μα με αντι­κομ­φορ­μι­σμό, όσοι κλί­νουν την λέξη κατε­στη­μέ­νο σε όλες τις πτώσεις…

Την ώρα που γρά­φο­νται τού­τες οι γραμ­μές, πλη­ρο­φο­ρού­μαι πως οι χρυ­σαυ­γί­τες διορ­γα­νώ­νουν μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση υπέρ του Τζι­μά­κου στα Εξάρχεια (…)

Θα κρα­τούν ρεσώ και θα φορούν (εκτός από τα περι­βρα­χιό­νια με τη σβά­στι­κα) πλα­κέ­τες στο στή­θος που θα γρά­φουν: JE SUIS Τζιμάκος!

Η συγκέ­ντρω­ση γίνε­ται για να διεκ­δι­κή­σουν να τους χορη­γη­θεί μέρος των κον­δυ­λί­ων από τα ΕΣΠΑ που δαπα­νά η Ε.Ε για να καλ­λιερ­γή­σει τον αντικομμουνισμό!

WIN WIN παιδιά!

Υ.Γ. Ιδιαι­τέ­ρως στον κο Αγγε­λά­κα αφιε­ρώ­νου­με την παρα­κά­τω στρο­φή από δικό του τρα­γού­δι και του ευχό­μα­στε ασφα­λώς να μη σώσει να το τρα­γου­δή­σει ποτέ στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ.. Ούτε τον εμε­τό μας δεν αξίζει…

«Είμαι φτη­νός, πολύ φτη­νός, είμαι φτηνός
για λίγα ψίχου­λα μπο­ρώ να γίνω δού­λος καθενός.
Είμαι φρι­χτός, πολύ φρι­χτός, είμαι φριχτός
την κατα­δί­κη σας αξί­ζω να υπο­μέ­νω διαρ­κώς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο