Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λατινική Αμερική, πίσω αυλή ή μετόπισθεν της αυτοκρατορίας;

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

To κυρί­αρ­χο κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό σύστη­μα (καπι­τα­λι­σμός) γεν­νή­θη­κε στην Ευρώ­πη, αλλά μεγα­λούρ­γη­σε στην αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο, όπου παρή­γα­γε με τον γνω­στό σε όλους μας τρό­πο την βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κη αυτο­κρα­το­ρία, την μηχα­νή του σύγ­χρο­νου ιμπεριαλισμού.

Η ισπα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία που  πήρε τα πάντα από αυτή την Ήπει­ρο, άφη­σε στην Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και ένα καλό, την κοι­νή γλώσ­σα. Όλη σχε­δόν η Νότια και Κεντρι­κή Αμε­ρι­κή μιλά ισπα­νι­κά, με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για την εθνο­λο­γι­κή ενό­τη­τα των λαών της ηπεί­ρου.  Η πάλη για την ανε­ξαρ­τη­σία, έβγα­λε προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως τον Σιμόν Μπο­λί­βαρ (1783–1830), υπέρ­μα­χο της Αμε­ρι­κά­νι­κης Συνο­μο­σπον­δί­ας με απο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή στην απε­λευ­θέ­ρω­ση των χωρών που σήμε­ρα γνω­ρί­ζου­με ως Κολομ­βία, Βενε­ζου­έ­λα, Εκουα­δόρ, Βολι­βία  και Περού και  τον  Χοσέ Μαρ­τί   (1853–1895) εθνι­κό ήρωα της Κού­βας,  ανα­γνω­ρι­σμέ­νο επα­να­στά­τη, θεω­ρη­τι­κό, ποι­η­τή, πολι­τι­κό, ήρωα όλης της Λατι­νι­κής Αμερικής.

Το επα­να­στα­τι­κό αντι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνη­μα μεγα­λούρ­γη­σε επί­σης στην αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο. Σημειώ­νε­ται μόνο, ότι  σήμε­ρα,  δια­νύ­ο­ντας την πρώ­τη 20ετία του 21ου αιώ­να ίσως είναι η μονα­δι­κή ήπει­ρος που μαζι­κά κινή­μα­τα, χώρες και κυβερ­νή­σεις, προ­σπα­θούν να παλέ­ψουν ενά­ντια στην αυτο­κρα­το­ρία μιλώ­ντας για απε­λευ­θέ­ρω­ση, επα­νά­στα­ση ακό­μα και σοσιαλισμό.

Τερά­στιος είναι ο ρόλος και η θέση της Κού­βας σε αυτό, η πρώ­τη σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση στην αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο,  όχι μόνο κέρ­δι­σε την μάχη της επι­βί­ω­σης,  αλλά συνε­χί­ζει να επη­ρε­ά­ζει, αν όχι να σφρα­γί­ζει τις εξε­λί­ξεις στην ήπει­ρο και στον 21ο αιώ­να. Το που­λό­βερ που άρχι­σε να ξηλώ­νε­ται την 1η Γενά­ρη του 1959, όταν οι μπαρ­μπού­δος του Φιντέλ Κάστρο κέρ­δι­σαν τον απε­λευ­θε­ρω­τι­κό πόλε­μο, δεν έχει επιστροφή.

“Είναι κάθε φορά και μεγα­λύ­τε­ρες οι απει­λές για τη διε­θνή ειρή­νη και ασφά­λεια που προ­έρ­χο­νται από την από­πει­ρα του βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού να επι­βά­λει την ηγε­μο­νι­κή θέση του απέ­να­ντι στις αλλα­γές στην παγκό­σμια ισορ­ρο­πία, από τη φιλο­σο­φία σφε­τε­ρι­σμού και ελέγ­χου στρα­τη­γι­κών φυσι­κών πόρων που απο­δει­κνύ­ο­νται με τον αυξα­νό­με­νο επι­θε­τι­κό χαρα­κτή­ρα του στρα­τιω­τι­κού δόγ­μα­τος του ΝΑΤΟ και τον πολ­λα­πλα­σια­σμό μη συμ­βα­τι­κών πολέ­μων με πρό­σχη­μα την αντι­με­τώ­πι­ση της «διε­θνούς τρο­μο­κρα­τί­ας», την όξυν­ση των αντι­θέ­σε­ών του με τη Ρωσία και την Κίνα και τον κίν­δυ­νο μιας πολε­μι­κής σύγκρου­σης ανυ­πο­λό­γι­στων δια­στά­σε­ων στη Μέση Ανατολή.

Όπως πολύ έγκαι­ρα προει­δο­ποι­ή­σα­με, η επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ στα σύνο­ρα με τη Ρωσία προ­κά­λε­σε σοβα­ρούς κιν­δύ­νους για την ειρή­νη και τη στα­θε­ρό­τη­τα, πράγ­μα που επι­δει­νώ­νε­ται με την εφαρ­μο­γή αυθαί­ρε­των και άδι­κων μονο­με­ρών κυρώ­σε­ων ενά­ντια σ’ αυτή τη χώρα“.

Ραούλ Κάστρο, 4/2016, 7ο Συνέ­δριο PCC 

ESTADOS UNIDOS=ΗΠΑ, ESTAMOS UNIDOS=ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

ESTADOS UNIDOS=ΗΠΑ, ESTAMOS UNIDOS=ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Η ανά­δει­ξη των προ­ο­δευ­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων την τελευ­ταία εικο­σα­ε­τία στην αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο, δεν οδή­γη­σε την αυτο­κρα­το­ρία σε αλλα­γή των στό­χων της, ούτε σε παραί­τη­ση από τις παλιές μεθό­δους ( πρα­ξι­κο­πή­μα­τα,  δολο­φο­νί­ες, απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση), απλά τις εμπλούτισε.

Στα πλαί­σια της παγκό­σμιας και ενιαί­ας καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, οι δια­δι­κα­σί­ες ολο­κλή­ρω­σης και συνερ­γα­σί­ας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής δεί­χνουν τη  δυνα­τό­τη­τα απε­λευ­θέ­ρω­σης των λαών και κινη­το­ποιούν εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νων και φτω­χών σε όλη την ήπει­ρο. Σε λίγα μόνο χρό­νια, οι χώρες της ΑLBA έλυ­σαν ή προ­σπά­θη­σαν να λύσουν πλευ­ρές του λεγό­με­νου άνι­σου ανταλ­λα­κτι­κού εμπο­ρί­ου και της κατα­λή­στευ­σης των χωρών του τρί­του κόσμου.

Η Δεύ­τε­ρη Σύνο­δος Κορυ­φής της Κοι­νό­τη­τας Κρα­τών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊ­βι­κής (CELAC) το 2014 στην Αβά­να, ανα­κη­ρύ­ξε την περιο­χή σε Ζώνη Ειρήνης.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2016

 • ΚΟΥΒΑ: H βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κη κυβέρ­νη­ση επι­βά­λει τους πρώ­τους μήνες του 2016, νέα υψη­λά πρό­στι­μα σε ευρω­παϊ­κές (αλλά και σε μια βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κή) εται­ρεί­ες για συναλ­λα­γές με την Κού­βα, κατ εφαρ­μο­γή του απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο). Από κοντά, η Μεγά­λη Βρε­τα­νία κλεί­νει τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς  των οργα­νώ­σε­ων αλλη­λεγ­γύ­ης της χώρας  που  συγκέ­ντρω­ναν  χρή­μα­τα για την Κούβα.
 • BENEZOYEΛΑ: Ο  οικο­νο­μι­κός, πολι­τι­κός και ιδε­ο­λο­γι­κός πόλε­μος  συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τος. Η δεξιά  αντι­πο­λί­τευ­ση νομο­θε­τεί στο κοι­νο­βού­λιο νόμο για την αμνή­στευ­ση των φασι­στών και ξεκι­νά καμπά­νια για δημο­ψή­φι­σμα με στό­χο την πτώ­ση  του Μαδού­ρο από την προ­ε­δρία και την αλλα­γή του συντάγ­μα­τος. Ο Ομπά­μα ανα­νε­ώ­νει την περ­σι­νή Εκτε­λε­στι­κή Από­φα­ση ότι η Βενε­ζου­έ­λα απο­τε­λεί κίν­δυ­νο για την ασφά­λεια και την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ.
 • ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: H νέα δεξιά κυβέρ­νη­ση Μάκρι, προ­χω­ρά σε μαζι­κές απο­λύ­σεις, αυξή­σεις τιμών στους Οργα­νι­σμούς Κοι­νής Ωφέ­λειας και δάνεια από τα γνω­στά κλαμπ οικο­νο­μι­κών δολο­φό­νων. Μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις στη χώρα κατα­στέλ­λο­νται από την αστυ­νο­μία. Σημειώ­νο­νται επι­θέ­σεις και κατα­στρο­φές σε γρα­φεία του κόμ­μα­τος της Κίσχνερ.
 • ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Με όρους τηλε­ο­πτι­κού σώου, συλ­λαμ­βά­νε­ται για λίγες ώρες από την ομο­σπον­δια­κή αστυ­νο­μία, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος Λού­λα για δήθεν εμπλο­κή του σε υπό­θε­ση δια­φθο­ράς.  Eίναι η γενι­κή πρό­βα του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος που ακολούθησε.
 • ΒΟΛΙΒΙΑ: Oι δυνά­μεις ασφά­λειας της χώρας ανα­κοι­νώ­νουν ότι εντο­πί­στη­καν και εξου­δε­τε­ρώ­θη­καν, 2 μικρές πτη­τι­κές συσκευ­ές (Drones) πάνω από τις κατοι­κί­ες του Προ­έ­δρου και του Αντι­προ­έ­δρου της χώρας.
 • ΟΝΔΟΥΡΑ: Δολο­φο­νεί­ται από τον στρα­τό της Ονδού­ρας η γνω­στή ιθα­γε­νής ηγέ­της Berta Cáceres, ξεσπούν κινη­το­ποι­ή­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Ονδού­ρα και σε όλη την ήπει­ρο, και κατα­δί­κη της δολο­φο­νί­ας από τις κυβερ­νή­σεις. Ανα­κοι­νώ­νε­ται η σύστα­ση διε­θνούς επι­τρο­πής  διε­ρεύ­νη­σης. Πάνω από 100 δολο­φο­νί­ες  μόνο ακτι­βι­στών για το περι­βάλ­λον, έχουν γίνει στην Ονδού­ρα την τελευ­ταία 5ετία.

 

http://atexnos.gr/ Mάρ­της 2016

estamos-unidos3

Όλα αυτά συνά­δουν με την αύξη­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας σε όλα τα μέτωπα.

Συνά­δουν επί­σης με το σενά­ριο πολε­μι­κής ανά­φλε­ξης, μετά την οικο­νο­μι­κή κατε­δά­φι­ση που προ­κα­λεί η οικο­νο­μι­κή κρίση.

Βεβαί­ως, η παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή κρί­ση φτά­νει και την Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και το ζήτη­μα είναι  πολύ πιο σύν­θε­το από την πτώ­ση της τιμής του πετρελαίου:

 • Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις της Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής για τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή (CEPAL), που δημο­σιο­ποί­η­σε τον Οκτώ­βρη του 2015, το συνο­λι­κό ΑΕΠ των χωρών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής το 2015 μειώ­θη­κε κατά ‑0,3%
 • Σε άλλη έκθε­ση  της CEPAL και της ΔΟΕ (Εργα­σια­κή κατά­στα­ση πραγ­μά­των στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή  και στην Καραϊ­βι­κή) ο δεί­κτης της ανερ­γί­ας στην περιο­χή  κατα­γρά­φει μια αύξη­ση 0,6%, φτά­νο­ντας στο  6,6%,  από το 6%  που ήταν το 2014. “
 • Η ίδια έκθε­ση κατα­λή­γει στο συμπέ­ρα­σμα ότι “Η σημε­ρι­νή περι­φε­ρεια­κή τάση επι­βρά­δυν­σης της οικο­νο­μί­ας είναι ανη­συ­χη­τι­κή και ήδη  περιο­ρί­ζει το χώρο για την πρό­ο­δο  στη μεί­ω­ση της φτώ­χειας και της ανι­σό­τη­τας, δύο σημα­ντι­κά επι­τεύγ­μα­τα της περιο­χής  από τις αρχές της περα­σμέ­νης δεκαετίας”.

http://atexnos.gr

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, “Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ”

 • Το σκη­νι­κό πολέ­μου μέσω εμφυ­λί­ου ή στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης στή­νε­ται στα­θε­ρά και στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και κυρί­ως στη Βενε­ζου­έ­λα. Όλο και περισ­σό­τε­ροι ανα­λυ­τές στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή θεω­ρούν ότι ο παγκό­σμιος πόλε­μος διε­ξά­γε­ται ήδη τμηματικά.
 • Συνη­θί­ζε­ται να λέγε­ται ότι η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή απο­τε­λεί την  πίσω αυλή των ΗΠΑ.  Στον πόλε­μο η πίσω αυλή λέγε­ται μετόπισθεν.
 • Αν οι ΗΠΑ  προ­σπα­θούν να καθα­ρί­σουν την πίσω αυλή τους ή να ασφα­λί­σουν τα μετό­πι­σθεν (τους) θα φανεί σύντομα.
 • Σε κάθε περί­πτω­ση δίπλα στα μέτω­πα της Μέσης Ανα­το­λής, της Ρωσί­ας και όποιων άλλων, στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή υπάρ­χει ένα σοβα­ρό χαράκωμα.
 • Οι λαοί της ηπεί­ρου έχουν πολ­λά να χάσουν και η σύγκρου­ση θα είναι σφοδρή.
 • Θα κρι­θεί αν επαρ­κεί η εμπει­ρία της περιό­δου των προ­ο­δευ­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων, της ενο­ποί­η­σης και της προ­ο­πτι­κής απελευθέρωσης.
 • Θα κρι­θεί επί­σης, αν οι αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις της ηπεί­ρου είναι τόσο ζωντα­νές ώστε να κάνουν τη διαφορά.

Σε κάθε περίπτωση:

 • H πάλη για την δια­τή­ρη­ση της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής σε Ζώνη Ειρή­νης θα είναι σκλη­ρή. Εδώ υπάρ­χουν λαϊ­κές δυνά­μεις που θα σηκώ­σουν την σημαία της αντί­στα­σης και της απε­λευ­θέ­ρω­σης και θα γρά­ψουν σε αυτή το γνώ­ρι­μο σύν­θη­μα της στιγ­μής, “ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ ! Θα νική­σου­με!” που θα το φωνά­ξουν στην κοι­νή τους γλώσσα:

PATRIA GRANDE O MUERTE ! VENCEREMOS!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο