Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Los Van Van

Επι­μέ­λεια: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Επι­μέ­νου­με κόντρα στο κλί­μα των ημε­ρών. Όπως ακρι­βώς κάνα­με και στο Cuba Festival, το οποίο δεν ανα­βλή­θη­κε λόγω capital control· πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χάρη στην αυτο­θυ­σία των διορ­γα­νω­τών αλλά και χάρη στο κου­βα­νι­κό συγκρό­τη­μα που ήρθε να παί­ξει χωρίς να πλη­ρω­θεί, εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη του στο λαό της Ελλάδας.

Παρου­σιά­ζου­με λοι­πόν ενδει­κτι­κά, το πιο διά­ση­μο γκρουπ της Κού­βας, τους θρυ­λι­κούς VAN VAN που ιδρύ­θη­καν πριν 45 και κάτι χρό­νια από το μαέ­στρο Juan Formel , που πέθα­νε σε ηλι­κία 71 ετών την πρω­το­μα­γιά του 2014 στην Αβάνα.

los-van-van 2

Οι Van Van είναι στην Κού­βα δια­χρο­νι­κός θρύ­λος, και αν νομί­ζει κάποιος ότι αυτά είναι άσχε­τα από πολι­τι­κή και ενί­ο­τε και απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά, δεί­τε τι γίνε­ται στο Μαιά­μι, όταν οι Van Van κάνουν συναυ­λί­ες εκεί: βίντεο

Το βίντεο που ακο­λου­θεί είναι από τη συναυ­λία για τα 40 χρό­νια του συγκε­ο­τή­μα­τος που έγι­νε στο Θέα­τρο Καρλ Μάρξ στην Αβά­να το 2008.

Για όποιον ενδια­φέ­ρε­ται, εδώ ολό­κλη­ρη η συναυ­λία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο