Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Mariela Nelson, μια Κουβανή ντίβα που έζησε ανάμεσά μας

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Ήταν πέρ­σι, 21 Μάη το βρά­δυ, όταν στο facebook ενός κου­βα­νού φίλου που ζει και δου­λεύ­ει εδώ, εμφα­νί­στη­κε το χαρα­κτη­ρι­στι­κό μαύ­ρο κορ­δε­λά­κι του πέν­θους, έτσι … χωρίς κανέ­να σχό­λιο. Ακο­λού­θη­σε ολι­γό­λε­πτη ηλε­κτρο­νι­κή βου­βα­μά­ρα και κάποιος βρή­κε το κου­ρά­γιο να ρωτή­σει: “H Mαριέ­λα;“. H λακω­νι­κή απά­ντη­ση που εμφα­νί­στη­κε στις οθό­νες μας, ”ναι …”, βύθι­σε στο πέν­θος τη μικρή ελλη­νο­κου­βα­νι­κή μας κοι­νό­τη­τα. Η Μαριέ­λα μας δεν υπήρ­χε πια, άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή στην αγα­πη­μέ­νη της γη, στην οποία είχε επι­στρέ­ψει πριν λίγες μέρες για να υπο­βλη­θεί στην χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση που όλοι ξέραμε.

Πολ­λοί στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό θρη­νή­σα­με τη Μαριέ­λα για και­ρό, τόσο όσο την αγα­πή­σα­με και μας αγά­πη­σε. Την θρη­νή­σα­με με δάκρυα, μου­σι­κή και χορό, έτσι όπως της ταί­ρια­ζε, έτσι όπως θα ήθε­λε. Και την θρη­νού­με και τη θυμό­μα­στε ακό­μα με κάθε ευκαιρία.

Το σώου της Πέμ­πτης στο χώρο που μεγα­λούρ­γη­σε, στο ENZZO DE CUBA στο Μπουρ­νά­ζι, έχει ακό­μα το όνο­μα της σαν να χορεύ­ει ακό­μα ανά­με­σά μας: NOCHE LATINA, Mariela Nelson”.

Την Πέμ­πτη 21 Μάη 2015 με τη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου από το θάνα­τό της οι φίλοι της την τίμη­σαν με μια απί­στευ­τη φιέ­στα όπου 3 τρα­γου­δι­στές, 8 χορευ­τές έκα­ναν αισθη­τή την απου­σία της, αλλά και την παρου­σία της για πάντα στη μνή­μη μας.

Ποιο ήταν όμως αυτό το πρό­σχα­ρο κορί­τσι που έζη­σε μαζί μας τα τελευ­ταία της 10 χρό­νια και μας χάρι­σε απλό­χε­ρα τη φιλία της; Πολ­λοί ψυχα­νε­μι­ζό­μα­στε αλλά λίγοι ξέρα­με ότι ο σπου­δαί­ος αυτός άνθρω­πος ήταν μία μεγά­λη καλ­λι­τέ­χνης, μια πρέ­σβης της κουλ­τού­ρας της χώρας της, μια πραγ­μα­τι­κή ντίβα.

Mariela Nelson (1971-2014)

H Mariela Nelson γεν­νή­θη­κε το 1971 στο Σαντιά­γκο της Κού­βας και από πολύ νωρίς φάνη­κε ότι το ταλέ­ντο της στο χορό ήταν κάτι παρα­πά­νω από το συνη­θι­σμέ­νο έμφυ­το ταλέ­ντο των κου­βα­νών στο χορό και το τρα­γού­δι. Πολύ σύντο­μα και από­λυ­τα φυσιο­λο­γι­κά εγγρά­φη­κε και σπού­δα­σε στην Εθνι­κή Σχο­λή Θεά­τρου της Κού­βας από όπου απο­φοί­τη­σε το 1992.

Την ίδια χρο­νιά έκα­νε την πρώ­τη επαγ­γελ­μα­τι­κή της εμφά­νι­ση όταν μετά από οντι­σιόν επι­λέ­χθη­κε από τον Ιτα­λό σκη­νο­θέ­τη Giorgio Moldofon ως πρω­τα­γω­νί­στρια στο ντο­κι­μα­ντέρ του που θα παρου­σί­α­ζε την παρα­δο­σια­κή γυναί­κα της Κούβας.

Η αρχή λοι­πόν έγι­νε και μέσω αυτής της παρά­στα­σης οι συντε­λε­στές της καλ­λι­τε­χνι­κής ομά­δας Gaviota εντο­πί­ζουν τη νεα­ρή Μαριέ­λα και την επι­λέ­γουν να πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην παρά­στα­ση Elgrito dr Dolores που παρου­σιά­ζει την Μεξι­κά­νι­κη κουλ­τού­ρα. Μια παρά­στα­ση που συνε­χί­ζε­ται με επι­τυ­χία για 2 χρόνια.

Τον Ιού­νιο του 1995 επι­λέ­χθη­κε από την Maria Victoria ως μέλος της χορευ­τι­κής της ομά­δας και μαζί της ταξί­δε­ψε στην Ισπα­νία όπου διέ­μει­νε για πολ­λά χρό­νια. Με την ομά­δα αυτή συνό­δε­ψαν μεγά­λους καλ­λί­τέ­χνες όπως οι Boney M και Arangha Del Sol στις συναυ­λί­ες τους. Παράλ­λη­λα το 1995 υπο­γρά­φει συμ­βό­λαιο με την δισκο­γρα­φι­κή εται­ρεία Max Music και τον καλ­λι­τέ­χνη Mikel ως χορο­γρά­φος στην Ευρω­πα­ïκή περιο­δεία του. Η συνερ­γα­σία αυτή ευδο­κί­μη­σε για 5 χρόνια.

Μόλις 3 χρό­νια μετά την απο­φοί­τη­σή της από τη Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου της Κού­βας η καριέ­ρα της Μαριέ­λας έχει ήδη πάρει φωτιά. Εμφα­νί­ζε­ται σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές συνoδεύ­ο­ντας γνω­στούς τρα­γου­δι­στές όπως οι Rocio Jurado, Isabelle Pantoja, Carmen Sevilla κ.α.

Tropical Cubano the show ,2010

Το 2000 και το 2001 εμφα­νί­ζε­ται στο Εθνι­κό Θέα­τρο του Μονά­χου στην παρά­στα­ση Cuba Tropical και τo 2002 συνο­δεύ­ει τον τσιγ­γά­νο Μanzanita στο show του και μαζί εμφα­νί­ζο­νται σε διε­θνή τηλε­ο­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα σε διά­φο­ρες χώρες.

Το 2004 ήταν μια χρο­νιά ορό­ση­μο στην πορεία της Μαριέ­λας αφού επι­σκέ­πτε­ται την Ελλά­δα μαζί με τον Eddy Malcin και μαγεύ­ε­ται από την ομορ­φιά της χώρας, η οποία γίνε­ται η δεύ­τε­ρη πατρί­δα της, αφού απο­φά­σι­σε να μεί­νει μόνι­μα. Και φυσι­κά η πορεία της στην Ελλα­δα είναι εξί­σου επιτυχής.

Μετά το τέλος της συνερ­γα­σί­ας της με τον Eddy Malcin το 2006 συμ­με­τέ­χει στην περιο­δεία με τον Papi Sanchez από το Που­έρ­το Ρίκο για την προ­ώ­θη­ση της νέας μου­σι­κής τρέ­λας που λέγε­ται Reggeton. To 2009 συνερ­γά­ζε­ται ξανά με τον Eddy Malcin στο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο Romantica όπου παρου­σιά­ζουν το show Latin Nights. Παράλ­λη­λα συμ­με­τέ­χει σε παρα­στά­σεις του Μεγά­ρου Μου­σι­κής αφιε­ρω­μέ­νες στην Κούβα.

Από το 2010 εμφα­νί­ζε­ται στο Enzzo De Cuba όπου με πολ­λή ενέρ­γεια μετα­δί­δει τις χορευ­τι­κές της γνώ­σεις στον κόσμο, και στο οποίο είχε την σκη­νο­θε­τι­κή, χορο­γρα­φι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια στην μου­σι­κο­χο­ρευ­τι­κή παρά­στα­ση “Τropical Cubano the show” που άφη­σε εποχή.

Τη Μαριέ­λα θα την συνα­ντή­σου­με όλα αυτά τα χρό­νια, ακού­ρα­στη, εκρη­κτι­κή και σε κάθε πολι­τι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των Κου­βα­νών στην Αθή­να και σε όλη τη χώρα να πρω­τα­γω­νι­στεί με κάθε τρό­πο στην προ­ώ­θη­ση της κου­βα­νι­κής κουλ­τού­ρας στο ελλη­νι­κό κοινό.

Εκρη­κτι­κή και ταχύ­τα­τη ήταν και η εξέ­λι­ξη της αρρώ­στιας της. Μόλις που πρό­λα­βε να ταξι­δέ­ψει στην Κού­βα για την δύσκο­λη χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση που έπρε­πε να υπο­βλη­θεί. Η τελευ­ταία παρά­στα­ση της Μαριέ­λας παί­χτη­κε στο αγα­πη­μέ­νο της νησί, πέρ­σι 21 Μαίου.

teleytaia parastash koyba

Η Μαριέ­λα Νέλ­σον ήταν ένας σπου­δαί­ος άνθρω­πος, μια μεγά­λη καλ­λι­τέ­χνης, μια Κου­βα­νή ντί­βα που θα τη θυμό­μα­στε για και­ρό όσοι είχα­με την τύχη να τη γνω­ρί­σου­με . Πολ­λά πράγ­μα­τα θα μας θυμί­ζουν διαρ­κώς τη Μαριέ­λα, μετα­ξύ αυτών, κάθε έκφρα­ση της κου­βα­νι­κής κουλ­τού­ρας στην Ελλά­δα που έχει αναμ­φί­βο­λα την ανε­ξί­τη­λη σφρα­γί­δα της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο