Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Meteo: Βροχερό το Μεγάλο Σάββατο

Άστα­τος και­ρός ανα­μέ­νε­ται να επι­κρα­τή­σει κατά τη διάρ­κεια του Μεγά­λου Σαβ­βά­του (04/05) στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας, σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του meteo.gr/Εθνικού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέ­ρε­ται σχε­τι­κά, από την αρχή της ημέ­ρας τοπι­κές βρο­χές θα εκδη­λω­θούν κατά τόπους στη Δυτι­κή και Βόρεια Ελλά­δα και σε νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Βόρειου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, ενώ προ­ο­δευ­τι­κά θα επη­ρε­α­στούν πολ­λές περιο­χές της χώρας. Εντο­νό­τε­ρα θα είναι τα φαι­νό­με­να στην Κεντρι­κή και Βόρεια Ελλά­δα, στα νησιά του Βόρειου και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα. Παράλ­λη­λα, στα ηπει­ρω­τι­κά είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν παρο­δι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις. Μέχρι το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στα νοτιο­α­να­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στο Αιγαίο.

Σε ό,τι αφο­ρά τα δύο μεγά­λα αστι­κά κέντρα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη θα εκδη­λω­θούν βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, ενώ στην Αθή­να είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θεί πρό­σκαι­ρη βρο­χή ή καται­γί­δα μετά το μεσημέρι.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο