Περιήγηση: Meteo

Επικαιρότητα
Οι νεότερες εκτιμήσεις του meteo για την επιδείνωση του καιρού — Κίνδυνος για καταστροφές και λημμύρες

Σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται στα­δια­κά από τα δυτι­κά και βόρεια της χώρας σήμε­ρα, Παρα­σκευή 8 Ιου­λί­ου, η οποία αναμένεται…

Κοινωνία
Meteo: Μεγάλος κίνδυνος για ανεξέλεγκτες φωτιές το Σαββατοκύριακο — Ιδίως στην Αττική

Δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νες πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ανα­μέ­νε­ται να επι­κρα­τή­σουν στην ανα­το­λι­κή ηπει­ρω­τι­κή χώρα (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής) και στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια…

Κοινωνία
Ο φετινός Μάρτιος στην Ελλάδα ήταν ψυχρότερος από τους μήνες του χειμώνα και ένας από τους ψυχρότερους των τελευταίων 40 ετών

Ο Μάρ­τιος του 2022 χαρα­κτη­ρί­στη­κε θερ­μο­κρα­σια­κά από ιδιαί­τε­ρα ψυχρές για την επο­χή συν­θή­κες, άφθο­νες βρο­χο­πτώ­σεις στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας…

Επικαιρότητα
Meteo: Τα «πάνω κάτω» ήλθαν στις θερμοκρασίες σήμερα: 20,1 βαθμοί στα βόρεια, 4,4 στα νότια

Η αντί­θε­ση των και­ρι­κών συν­θη­κών που επι­κρά­τη­σαν μετα­ξύ της Βόρειας και της Νότιας Ελλά­δας σήμε­ρα, έφε­ρε θερ­μο­κρα­σια­κά “τα πάνω κάτω”.…

Επικαιρότητα
Meteo.gr: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρότατος παγετός σε διάφορες περιοχές

Πολύ χαμη­λές για την επο­χή θερ­μο­κρα­σί­ες και ισχυ­ρό­τα­τος παγε­τός σημειώ­θη­καν τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής, ιδιαί­τε­ρα στα κεντρι­κά και βόρεια…

Επικαιρότητα
Προσοχή στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής τις επόμενες ώρες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν οι και­ρι­κές συν­θή­κες τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα και στην περιο­χή της Αττι­κής, σύμ­φω­να με…