Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε …την Κυριακή 6 Νοεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

“Οι γει­το­νιές του κόσμου” του Γ. Ρίτσου, από τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα του ΠΑΜΕ (6/11)

Για δεύ­τε­ρη χρο­νιά «Στη σιωπή»
Η παρά­στα­ση «Στη σιω­πή», που στο πρώ­το της ανέ­βα­σμα τη θεα­τρι­κή σεζόν που πέρα­σε, αγα­πή­θη­κε κι επαι­νέ­θη­κε, επα­να­λαμ­βά­νε­ται για δεύ­τε­ρη χρο­νιά, στη δεύ­τε­ρη σκη­νή του Θεά­τρου «Επί Κολω­νώ» (Ναυ­πλί­ου 12 και Λένορ­μαν, Κολω­νός, στά­ση μετρό «Μετα­ξουρ­γείο», τηλ.: 210 5138067), από τις 22 Οκτώ­βρη  έως τις 22 Γενά­ρη 2017, κάθε Σάβ­βα­το στις 9:30 μ.μ. και κάθε Κυρια­κή στις 6:00 μ.μ. Πρό­κει­ται για ένα όμορ­φο και λυτρω­τι­κό μονό­λο­γο, γραμ­μέ­νο από τον σπου­δαίο ποι­η­τή Δημή­τρη Λέν­τζο, σε σκη­νο­θε­σία και ερμη­νεία Πέτρου Απο­στο­λό­που­λου. Στη σκη­νή κυριαρ­χεί η αγά­πη. Η αφο­σιω­μέ­νη και απο­λύ­τως πιστή αγά­πη, που τελι­κά γίνε­ται βασα­νι­στι­κή, ταυ­τί­ζε­ται με τον πόνο. Μ’ αυτή τη μορ­φή πια θα φτά­σει στη λύτρω­ση. Αγά­πη, πόνος, μίσος, εκδί­κη­ση, απόρ­ρι­ψη, προ­σβο­λή, ταπεί­νω­ση, ήττα… εναλ­λάσ­σο­νται, συνυ­πάρ­χουν, παλεύ­ουν μετα­ξύ τους. Λόγια γεμά­τα από ψέμα­τα κι αλή­θειες, λόγια τρυ­φε­ρά μα και σκλη­ρά, κεί­με­νο που ισορ­ρο­πεί αρμο­νι­κά ανά­με­σα στο ρεα­λι­σμό και την ποί­η­ση. Συντε­λε­στές: Μου­σι­κή: Μιχά­λης Τερ­ζής. Σκη­νι­κά, κοστού­μια: Λαμπρι­νή Καρ­δα­ρά. Φωτι­σμοί: Πάνος Κου­κου­ρου­βλής. Στα τρα­γού­δια ακού­γο­νται ο Βασί­λης Λέκ­κας και η Φωτει­νή Βελε­σιώ­του. Εισι­τή­ριο: €10,00 — Φοι­τη­τι­κό, ανέρ­γων, άνω των 65 ετών: €5,00

«Το Παι­χνί­δι του Έρω­τα και της Τύχης» του Μαρι­βώ, από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
Το Δημο­τι­κό Περι­φε­ρεια­κό Θέα­τρο Πάτρας παρου­σιά­ζει το Παι­χνί­δι του Έρω­τα και της Τύχης του Μαρι­βώ, στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Απόλ­λων, σε σκη­νο­θε­σία Χρή­στου Στρέπ­κου. Ο σπου­δαί­ος Γάλ­λος κωμω­διο­γρά­φος στή­νει μία σατα­νι­κή ίντρι­γκα γύρω από δύο ζευ­γά­ρια που ερω­τεύ­ο­νται αγνο­ώ­ντας το ένα  την πραγ­μα­τι­κή ταυ­τό­τη­τα του άλλου. Πρό­κει­ται για ένα παι­χνί­δι μεταμ­φιέ­σε­ων με συνε­χείς ανα­τρο­πές και απρό­σμε­νες κατα­στά­σεις, με ευτυ­χές τέλος. Είναι ένα έργο, ύμνος στον έρω­τα, γραμ­μέ­νο από έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς. Ο Μαρι­βώ έζη­σε στην Γαλ­λία την επο­χή που μεσου­ρα­νού­σε το καλ­λι­τε­χνι­κό ρεύ­μα του Ροκο­κό και οι μεγά­λοι τεχνί­τες του θεά­τρου ήταν  οι πρω­τα­γω­νι­στές της Comedia dell’Arte. — Ταυ­τό­τη­τα της παρά­στα­σης: Συγ­γρα­φέ­ας: Μαρι­βώ, Μετά­φρα­ση: Γιάν­νης Βαρ­βέ­ρης, Σκη­νο­θε­σία-Δια­σκευή: Χρή­στος Στρέπ­κος, Σκη­νι­κά-κοστού­μια: Θάλεια Ιστι­κο­πού­λου, Κίνη­ση: Μαρι­μίλ­λη Αση­μα­κο­πού­λου, Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Νίκος Σωτη­ρό­που­λος — Παί­ζουν:  Γιάν­νης Τσά­κω­νας, Βασί­λης Κόκ­κα­λης, Ελέ­νη Καλαν­τζο­πού­λου, Κατε­ρί­να Κολ­λυ­ρο­πού­λου — Δημο­τι­κό Θέα­τρο Απόλ­λων- Πλη­ρο­φο­ρί­ες-Κρα­τή­σεις: 2610 273613 — Από 29 Οκτω­βρί­ου  έως 20 Νοεμ­βρί­ου 2016. — Παρα­στά­σεις: Κάθε Παρα­σκευή, Σάβ­βα­το και Κυρια­κή στις 21:00 — Θα δοθούν επί­σης παρα­στά­σεις με ελεύ­θε­ρη είσο­δο σε Νοσο­κο­μεία-Ιδρύ­μα­τα, Κέντρα Ψυχι­κής Υγεί­ας και θα ακο­λου­θή­σει περιο­δεία  στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Νοτιο­δυ­τι­κής Ελλά­δας — Υπεύ­θυ­νος του Άρμα­τος Θέσπι­δος: Πέτρος Βάης, αντι­πρό­ε­δρος Δ.Συμβουλίου. — Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ, 8  ευρώ φοι­τη­τι­κό ‑Ομα­δι­κό (άνω των 10 ατό­μων και άνω των 65 ετών), 5 ευρώ άνερ­γοι και ΑΜΕΑ

“φόρ­τυ ½ (μύη­σις)” η νέα σατι­ρι­κή performance της Ελέ­νης Γερα­σι­μί­δου στο θέα­τρο Από Κοινού
Μια ανα­τρε­πτι­κή περ­φόρ­μανς στην οποία η άλλη Βαλ­κά­νια περ­φό­μερ, γνω­στή και ως Yelena Yerasimovic, εμφα­νί­ζε­ται στη σκη­νή για να προ­κα­λέ­σει αντι­δρά­σεις, ανα­ρω­τή­σεις, ανη­συ­χί­ες, αγα­νά­κτη­ση-ευχα­ρί­στη­ση και πολύ γέλιο! Συνερ­γούς έχει το alter ego της, Αντώ­νη Ξένο, και το Άλλο (βου­βό) , Αγγε­λι­κή Ξένου. Η παρά­στα­ση απευ­θύ­νε­ται σε κοι­νό ανοι­χτό στις καλ­λι­τε­χνι­κές προ­κλή­σεις και έτοι­μο να συμ­με­τά­σχει ενερ­γά στα θεα­τρι­κά δρώ­με­να. Ο τίτλος παρα­μέ­νει ένα μυστή­ριο… είστε σε θέση να το ανα­κα­λύ­ψε­τε;    (use your englreek… hahaha) — Παί­ζουν: Η ίδια: Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου – Alter ego: Αντώ­νης Ξένος – Το Άλλο (βου­βό) : Αγγε­λι­κή Ξένου — Κεί­με­να: Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου — Σκη­νο­θε­σία: Αγγε­λι­κή Ξένου — Εικα­στι­κή Επι­μέ­λεια: Κώστας Βελι­νό­που­λος — Επι­μέ­λεια video:  Κώστας Στα­μα­τό­που­λος — Μου­σι­κή Επι­μέ­λεια:  trikouvertes (Αλε­ξάν­δρα Μπό­τη-Χρι­στί­να Τζάκ­σον- Αγγε­λι­κή Ξένου) — Κατα­σκευ­ές σκη­νι­κών αντι­κει­μέ­νων: Ντί­νος Παρη­γό­ρης — Φρο­ντι­στη­ρια­κές Κατα­σκευ­ές: Δήμη­τρα Παπα­δη­μη­τρο­πού­λου — Εκτέ­λε­ση Κοστου­μιών: Δάφ­νη Τσα­κώ­τα — Αφί­σα: Βανέ­σα Καν­δυ­λά­ρου — Φωτο­γρα­φία αφί­σας: Γιώρ­γος Καλ­φα­μα­νώ­λης  — Ώρες και ημέ­ρες παρα­στά­σε­ων: Παρα­σκευή- Σάβ­βα­το: 21.15 – Κυρια­κή : 20.00 — Διάρ­κεια παρά­στα­σης: 1 ώρα και 10 λεπτά — Από Κοι­νού θέα­τρο: Ευπα­τρι­δών 4, Γκά­ζι, ΤΚ 11854, Σταθ­μός μετρό: Κερα­μει­κός – επι­κοι­νω­νία: τηλ.: 211 4057249, 6977987271 – email: [email protected] — facebook: Από Κοι­νού θέατρο

«Πού είναι η μάνα σου μωρή» – 2η χρονιά
Το αυτο­βιο­γρα­φι­κό έργο της Δήμη­τρας Πέτρου­λα «Πού είναι η μάνα σου μωρή» σε θεα­τρι­κή δια­σκευή Σοφί­ας Αδα­μί­δου, σκη­νο­θε­σία – μου­σι­κή επι­μέ­λεια Ένκε Φεζολ­λά­ρι, με την Βέρα Κρού­σκα, συνε­χί­ζει για δεύ­τε­ρη χρο­νιά την πετυ­χη­μέ­νη πορεία του στον Πολυ­χώ­ρο «VAULT». Οι θεα­τές αντι­μέ­τω­ποι με την Ιστο­ρία, παρα­κο­λου­θούν την ιστο­ρία ενός παι­διού που επέ­ζη­σε από τις σφα­γές των Χιτών και κατέ­γρα­ψε όλες τις θηριω­δί­ες τους. Την ιστο­ρία μιας γυναί­κας που έζη­σε την αγριό­τη­τα και την ωμό­τη­τα ενός σκλη­ρού πολέ­μου. Μιας γυναί­κας που ενη­λι­κιώ­θη­κε βίαια και απο­τρό­παια ζώντας τις 31 σφα­γές των δικών της ανθρώ­πων από ντό­πιους Χίτες, πρώ­ην συνερ­γά­τες των ναζί και μετέ­πει­τα διώ­κτες των κομ­μου­νι­στών που έλα­βαν μέρος στην Αντί­στα­ση. Από την Παρα­σκευή 7 Οκτώ­βρη έως την Κυρια­κή 8 Γενά­ρη, κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 21.00 και κάθε Κυρια­κή στις 19.00. Γενι­κή είσο­δος: 13 ευρώ. Μειω­μέ­νο: 10 ευρώ Φοι­τη­τές / Μαθη­τές / Σπου­δα­στές / Κάτο­χοι Κάρ­τας Πολυ­τέ­κνων (ΑΣΠΕ) / ΑμΕΑ / Κάτο­χοι Κάρ­τας Ανερ­γί­ας (ΟΑΕΔ) / Συντα­ξιού­χοι. Προ­πώ­λη­ση VIVA: 10 ευρώ :http://www.viva.gr/tickets/venues/polyxoros-vault/. Πολυ­χώ­ρος «VAULT» (Μελε­νί­κου 26, Γκά­ζι, Βοτα­νι­κός, πλη­σιέ­στε­ρος σταθ­μός μετρό: Κερα­μει­κός, 8′ περί­που με τα πόδια). Τηλέ­φω­να: 213 0356472 / 6945 993870 (για τηλε­φω­νι­κές κρα­τή­σεις 11.00–14.00 και 17.00–21.00).

«Αυγά μαύ­ρα» για 4η χρονιά
Μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία των τριών προη­γού­με­νων χρό­νων, η «Θεα­τρι­κή Σκη­νή» του Αντώ­νη Αντω­νί­ου (Νάξου 84 Πλα­τεία Κολιά­τσου, τηλ. 210.2236.890) παρου­σιά­ζει για 4ηχρονιά το έργο του Διο­νύ­ση Χαρι­τό­που­λου «Αυγά μαύ­ρα». Δύο αδέλ­φια χωρί­ζο­νται βίαια μέσα στις απάν­θρω­πες συν­θή­κες του εμφύ­λιου πολέ­μου. Σήμε­ρα συνα­ντιού­νται, προ­σπα­θώ­ντας να κλεί­σουν τα κενά που δημιουρ­γή­θη­καν, ψάχνο­ντας να βρουν τις μνή­μες και τα συναι­σθή­μα­τά τους που χάθη­καν για πάντα. Το έργο ανε­βαί­νει σε σκη­νο­θε­σία Αντώ­νη Αντω­νί­ου και σκη­νι­κά Νίκου Κασα­πά­κη. Τα μου­σι­κά θέμα­τα που ακού­γο­νται στο έργο είναι από μου­σι­κές της Ελέ­νης Καρα­ΐν­δρου. Τους ρόλους της Μαρί­ας και του Σπύ­ρου παί­ζουν η Νατά­σα Ασί­κη και ο Αντώ­νης Αντω­νί­ου. — Απόγ.: Τετ. 7 μ.μ. Βραδ.: Πέμ.-Σάβ. 9 μ.μ., Κυρ. 8 μ.μ. — Τιμή: € 15, 10. Ισχύ­ουν ειδι­κές τιμές.

 “Λαμπε­ντού­ζα” του Άντερς Λου­στ­γκάρ­τεν, στο Θέα­τρο του Νέου Κόσμου
Το Θέα­τρο του Νέου Κόσμου παρου­σιά­ζει το έργο του Άντερς Λου­στ­γκάρ­τεν, Λαμπε­ντού­ζα, σε σκη­νο­θε­σία του Βαγ­γέ­λη Θεο­δω­ρό­που­λου. Το παρα­δεί­σιο νησί της Λαμπε­ντού­ζα. Εκεί που η βόρεια Αφρι­κή συνα­ντά την Ιτα­λία. Γρα­φι­κά χωριά, ονει­ρε­μέ­νες παρα­λί­ες, και παρά­ξε­να σκου­πί­δια που ξεβρά­ζει η θάλασ­σα. Η οικο­γέ­νεια του Στέ­φα­νου είναι ψαρά­δες πάπ­που προς πάπ­που. Όμως στις αρχές του 21ου αιώ­να η ψαριά του είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κή. Δου­λειά του είναι τώρα να περι­συλ­λέ­γει σώμα­τα μετα­να­στών από τα κρύα νερά της Μεσο­γεί­ου. Πιο βόρεια, στις σκο­τει­νές γωνιές της Αγγλί­ας, η Ντε­νίζ, μια κινε­ζο­εγ­γλέ­ζα εργα­ζό­με­νη φοι­τή­τρια, πηγαί­νει πόρ­τα πόρ­τα για να μαζέ­ψει δόσεις κατα­να­λω­τι­κών δανεί­ων για λογα­ρια­σμό μιας εισπρα­κτι­κής εται­ρεί­ας. Είναι μιγά­δα, είναι δια­φο­ρε­τι­κή και εισπράτ­τει δια­κρί­σεις από εκεί­νους που θέλουν να την ξεφορ­τω­θούν. Άβο­λες δου­λειές, για ανθρώ­πους που η φτώ­χεια, η κρί­ση, η ανερ­γία τους έχουν ρίξει στο περι­θώ­ριο. Κι όμως υπάρ­χει ελπί­δα και ζεστα­σιά, που θα τη βρουν εκεί που καθό­λου δεν το περι­μέ­νουν. Ο Άντερς Λου­στ­γκάρ­τεν είναι βρα­βευ­μέ­νος βρε­τα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας. Η Λαμπε­ντού­ζα γρά­φτη­κε το 2015 ύστε­ρα από παραγ­γε­λία του Θεά­τρου Σόχο του Λον­δί­νου. Από 28 Οκτω­βρί­ου 2016 μέχρι 9 Απρι­λί­ου 2017 — ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μετά­φρα­ση: Αγγε­λι­κή Κοκ­κώ­νη, Σκη­νο­θε­σία: Βαγ­γέ­λης Θεο­δω­ρό­που­λος, Σκη­νι­κά – Κοστού­μια: Μαγδα­λη­νή Αυγε­ρι­νού, Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Γασπα­ρά­τος, Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Σάκης Μπιρ­μπί­λης, Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Κων­στα­ντί­νος Τζά­θας. Παί­ζουν οι ηθο­ποιοί: Αργύ­ρης Ξάφης, Χαρά-Μάτα Γιαν­νά­του — Θέα­τρο του Νέου Κόσμου – Κεντρι­κή Σκη­νή, Φραν­τζή και Θαρύ­που, Ν. Κόσμος — Τετάρ­τη 21:15 — Παρα­σκευή 21:15 — Σάβ­βα­το 21:15 — Κυρια­κή 19:00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Τετάρ­τη-Παρα­σκευή: Κανο­νι­κό 13€, Φοι­τη­τι­κό / Ανέρ­γων 10€. Σάβ­βα­το-Κυρια­κή: Κανο­νι­κό 15€, Φοι­τη­τι­κό / Ανέρ­γων 12€ — Πλη­ρο­φο­ρί­ες: www.nkt.gr — www.facebook.com/theatroneoukosmou

Οι «Τρεις Αδερ­φές» του Τσέ­χωφ στο Θέα­τρο Πορεία
Οι «Τρεις Αδερ­φές», το τσε­χω­φι­κό έργο σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου συνε­χί­ζει την επι­τυ­χη­μέ­νη του πορεία και την φετι­νή σεζόν. Ο Αντόν Τσέ­χοφ έγρα­ψε τις Τρεις αδερ­φές ‑ένα έργο για την προσ­δο­κία- το 1901, στο γύρι­σμα του 20ου αιώ­να. Ο ίδιος ο συγ­γρα­φέ­ας χαρα­κτη­ρί­ζει το έργο του «κωμω­δία» και τους χαρα­κτή­ρες του «μπου­φό­νους», καθώς φέρ­νει κάθε έναν από αυτούς, κάθε τους ελπί­δα, κάθε τους αγω­νία, αντι­μέ­τω­πους με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όπως αυτή σμι­λεύ­ε­ται αμεί­λι­κτα από τον χρό­νο. Τους τρεις πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους ενσαρ­κώ­νουν οι βρα­βευ­μέ­νες Αλε­ξάν­δρα Αϊδί­νη, Ιωάν­να Παπ­πά και Λένα Παπα­λη­γού­ρα. Στο Θέα­τρο Πορεία (Τρι­κόρ­φων 3–5 & 3ης Σεπτεμ­βρί­ου 69, Πλ. Βικτω­ρί­ας). Τηλ.: 210 8210991. Στις 19:30. Εισι­τή­ρια- Τετάρ­τη γενι­κή είσο­δος (λαϊ­κή): 15 ευρώ. Πέμ­πτη έως Κυρια­κή: κανο­νι­κό 20 ευρώ, senior (άνω των 65): 17 ευρώ, φοι­τη­τι­κό, νεα­νι­κό (κάτω των 22), ανέρ­γων: 14 ευρώ

«Φαύ­στα» του Μποστ στο Θέα­τρο Προσκήνιο
Η ιδιόρ­ρυθ­μη “τρα­γω­δία” του Μέντη Μπο­σταν­τζό­γλου, σε μια ευφρό­συ­νη μου­σι­κή προ­σέγ­γι­ση του έργου, ανε­βαί­νει στο ανα­και­νι­σμέ­νο θέα­τρο Προ­σκή­νιο, σε σκη­νο­θε­σία της Μάρ­θας Φριν­τζή­λα και με την Ελέ­νη Κοκ­κί­δου να κρα­τά τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο. Παί­ζουν ακό­μη: Τάσος Γιαν­νό­που­λος, Κώστας Μπε­ρι­κό­που­λος, Βαγ­γέ­λης Χατζη­νι­κο­λά­ου, Μενέ­λα­ος Χαζα­ρά­κης, Γιώρ­γος Γιαν­να­κά­κος και Γιώρ­γος Οικο­νό­μου. Στο Θέα­τρο Προ­σκή­νιο (Στουρ­νά­ρη & Καπνο­κο­πτη­ρί­ου 8, Πεδίο ‘Αρε­ως) . Τηλ.: 210 8211855. Στις 19:30. Εισι­τή­ρια : 20, 16 ευρώ (Λαϊ­κή Απο­γευ­μα­τι­νή μόνο Σάβ­βα­το από­γευ­μα) και 13ευρώ (μειω­μέ­νο για φοι­τη­τές και ανέρ­γους, εκτός Σαββάτου).Τετάρτη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή άνω των 65 ετών: 16 ευρώ.

«Βέρ­θε­ρος», στο Θέα­τρο «Σημείο»
Στο Θέα­τρο «Σημείο» επα­να­λαμ­βά­νε­ται από 21/10 και έως τις 11/12 η παρά­στα­ση «Βέρ­θε­ρος», ένα έργο βασι­σμέ­νο στο μυθι­στό­ρη­μα του Γκαί­τε «Τα Πάθη του Νεα­ρού Βέρ­θε­ρου», σε σκη­νο­θε­σία και σκη­νι­κή σύλ­λη­ψη του Αλέ­ξαν­δρου Δια­μα­ντή. Ο Βέρ­θε­ρος, ένας νέος με ειλι­κρι­νή ευαι­σθη­σία, ονει­ρο­πό­λος και αβέ­βαιος, αντι­με­τω­πί­ζει τη ζωή σαν όνει­ρο, εξω­θώ­ντας τον εαυ­τό του στα άκρα. Μια σει­ρά επει­σο­δί­ων που δοκι­μά­ζουν τη βαθιά του πίστη στους ανθρώ­πους και προ­πά­ντων ένας άτυ­χος έρω­τας, τον οδη­γούν στην ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή ενός λυτρω­τι­κού θανά­του, ο οποί­ος εντού­τοις δεν είναι ούτε η από­το­μη δια­κο­πή, ούτε η θλι­βε­ρή λύση στα πάθη και τους πόνους της καρ­διάς του, αλλά μια συγκλο­νι­στι­κή από­δει­ξη της αγα­θής προ­σή­λω­σής του στις ιδέ­ες και στην πίστη του. Δια­νο­μή: Βέρ­θε­ρος: Γιώρ­γος Γογώ­νης, Λότ­τε: Βερο­νί­κη Κυρια­κο­πού­λου, Αλμπερτ: Αδρια­νός Γκά­τσος, Α’ (Μορ­φή 1, Κυρία Α’, Φρε­ντε­ρί­κε, δισ. φον Βήτα): Νατα­λία Σουίφτ, Β’ (Μορ­φή 2, Κυρία Β’, Υπη­ρέ­τρια της Λότ­τε, Μαρ­γρά­βα Λάμ­δα, Μητέ­ρα του Χάιν­ριχ): Βασι­λι­κή Γεωρ­γι­κο­πού­λου, Γ’ (Εφη­μέ­ριος Αγί­ου Πέτρου, Κόμης Ωμέ­γα): Νόρα Πάντου, Δ’ (Μορ­φή 4, Κύριος Αντρουάν, Κύριος Σμιτ, Πρί­γκι­πας Δέλ­τα): Σταύ­ρος Γιαν­να­κό­που­λος, Ε’ (Μορ­φή 3, Κύριος Τάδε, Χάιν­ριχ): Τρύ­φων Ζάχαρης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

”LOST IN PERU” – Έκθε­ση ανα­λο­γι­κής φωτο­γρα­φί­ας του Χρή­στου Κατσίνα
Σημα­σία δεν έχει να βρεις αυτό που ανα­ζη­τάς όσο η ίδια η ανα­ζή­τη­ση … και αν θες κάτι να βρεις , πρέ­πει πρώ­τα να χαθείς ! … να χαθείς σε μέρη άγνω­στα, μέσα σε και­νού­ρια πανη­γύ­ρια ανθρώ­πων. σε μυρω­διές και γεύ­σεις πρω­τό­γνω­ρες. Να ξετυ­λί­ξεις ατέ­λειω­τα χιλιό­με­τρα σιδη­ρό­δρο­μου, να αφου­γκρα­στείς νέους ήχους και να ξανα­βα­πτι­στείς σε νερά πιο βαθιά…. Το Περού ήταν ο πρώ­τος μακρι­νός σταθ­μός της δικής μου περι­πλά­νη­σης και η πρώ­τη επα­φή με τη Λ. Αμε­ρι­κή. Το ”LOST IN PERU” είναι το …απο­τέ­λε­σμα δύο επι­σκέ­ψε­ων στη χώρα αυτή και μία έκθε­ση για τις δυνα­τές συγκι­νή­σεις που κρύ­βει η περι­πλά­νη­ση. Εγκαί­νια 4/11 20.00 — Μέρες & ώρες λει­τουρ­γί­ας: Τετάρ­τη & Παρα­σκευή 18.00–22.00, Σάβ­βα­το & Κυρια­κή 13.00 – 22.00 Πολυ­χώ­ρος DEMO, Γεν­ναί­ου Κολο­κο­τρώ­νη και Μίνιακ 2, Κου­κά­κι – Στά­ση ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ή ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας στη «Διά­βα­ση»
Το Πολι­τι­στι­κό Στέ­κι του Προ­γράμ­μα­τος Απε­ξάρ­τη­σης ΚΕΘΕΑ «ΔΙΑΒΑΣΗ» και ο Πολι­τι­στι­κός Ομι­λος Φοι­τη­τών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών συν­διορ­γα­νώ­νουν έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας από τις 4 μέχρι και τις 18 Νοέμ­βρη. Τα εγκαί­νια της έκθε­σης θα γίνουν την Παρα­σκευή 4 Νοέμ­βρη στις 8.30 μ.μ. Η έκθε­ση θα λει­τουρ­γεί Δευ­τέ­ρα – Πέμ­πτη – Παρα­σκευή, 6 μ.μ. – 8 μ.μ., στο πολι­τι­στι­κό Στέ­κι της «Διά­βα­σης» (οδός Σταυ­ρο­πού­λου 29, πλ. Αμε­ρι­κής) και η είσο­δος θα είναι ελεύ­θε­ρη. Το Θερα­πευ­τι­κό Πρό­γραμ­μα ΚΕΘΕΑ «ΔΙΑΒΑΣΗ» λει­τουρ­γεί από το 1990 και είναι πρό­γραμ­μα εξω­τε­ρι­κής παρα­κο­λού­θη­σης (μη δια­μο­νής) στο κέντρο της Αθή­νας. Οι υπη­ρε­σί­ες του παρέ­χο­νται δωρε­άν, δεν χορη­γού­νται φαρ­μα­κευ­τι­κές ή υπο­κα­τά­στα­τες ουσί­ες και δεν υπάρ­χουν λίστες ανα­μο­νής. Απευ­θύ­νε­ται σε νεα­ρούς ενή­λι­κες άνω των 21 ετών, εργα­ζό­με­νους, φοι­τη­τές, άτο­μα που κάνουν πει­ρα­μα­τι­κή / περι­στα­σια­κή χρή­ση και στα μέλη του οικο­γε­νεια­κού και φιλι­κού περι­βάλ­λο­ντός τους. Οι χρή­στες ουσιών μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται για οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία στο τηλέ­φω­νο του Συμ­βου­λευ­τι­κού Κέντρου (Φυλής 217, Αθή­να): 210.8626.761. Οι γονείς και οι συγ­γε­νείς των εξαρ­τη­μέ­νων μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στο τηλέ­φω­νο του Κέντρου Οικο­γε­νεια­κής Υπο­στή­ρι­ξης (3ης Σεπτεμ­βρί­ου 176, Αθή­να): 210.8612.604.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Όλγα», στην Αλκυονίδα
Όλγα Μπε­νά­ριο Γκού­τμαν Πρέ­στες (1908–1942). Ήρθε η ώρα να την γνω­ρί­σου­με και να την τιμή­σου­με και στην Ελλά­δα. ΑΠΟ 27 Οκτώ­βρη απο­κλει­στι­κά στο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema. Η ται­νία είναι βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Fernando Morais 1985 που είναι βιο­γρα­φι­κό για την πολύ­πα­θη ζωή της ηρω­ι­κής ΟΛΓΑ ΜΠΕΝΑΡΙΟ ΓΚΟΥΤΜΑΝ ΠΡΕΣΤΕΣ. «Η ιστο­ρία της Όλγας δεν είχε καμία απο­λύ­τως ανα­φο­ρά σε κανέ­να βιβλίο ή εγχει­ρί­διο ιστο­ρί­ας. Ο πρώ­τος που μου είχε μιλή­σει για την Όλγα ήταν ο πατέ­ρας μου, φοβε­ρά ενο­χλη­μέ­νος από την σκλη­ρό­τη­τα με την οποία της φέρ­θη­καν κατά την διάρ­κεια της αιχ­μα­λω­σί­ας της. Αργό­τε­ρα σαν δημο­σιο­γρά­φος έκα­να εξο­νυ­χι­στι­κές έρευ­νες και δεν βρή­κα τίπο­τα στα αρχεία. Λίγο έλει­ψε να εγκα­τα­λεί­ψω την έρευ­νά μου μέχρι που ταξί­δε­ψα στην Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας. Μέσα από τα ντο­κου­μέ­ντα που βρή­κα εκεί και τις συνα­ντή­σεις με πρό­σω­πα που έκα­να, ανα­κά­λυ­ψα μια γυναί­κα κατα­πλη­κτι­κή, αφο­σιω­μέ­νη σώμα και ψυχή σε ένα σκο­πό και της οποί­ας ο θάνα­τος ήταν μια τρα­γω­δία. Βρί­σκο­νταν εκεί όλες οι κλω­στές για να υφαν­θεί ένα μυθι­στό­ρη­μα που ποτέ δεν κατά­φε­ρε να εκδο­θεί. Αφού είχα γρά­ψει το βιβλίο μου, άρχι­σα από περιέρ­γεια να ψάχνω ίχνη που να μνη­μο­νεύ­ουν την Όλγα στην χώρα μου, πλά­κες, δρό­μους, κτλ, δεν βρή­κα τίπο­τα. Σήμε­ρα χάρη στο βιβλίο και στην ται­νία του MONJARDIM JAYME που βασί­στη­κε στο βιβλίο μου, έγι­νε επα­νόρ­θω­ση αυτής της λήθης. Τώρα πια υπάρ­χουν δρό­μοι, πλα­τεί­ες, λεω­φό­ροι σχο­λεία OLGA BENARIO, όπως συνέ­βαι­νε στην πατρί­δα της ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.» Περισ­σό­τε­ρα δια­βά­στε εδώ. «ΟΛΓΑ», Βιο­γρα­φι­κό Δρά­μα, Βρα­ζι­λία 2004, Διάρ­κεια 144΄ — ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Jayme Monjardim — ΣΕΝΑΡΙΟ: Rita Buzzar, Fernando Morais (συγ­γρα­φέ­ας) — ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Camila Morgado, Caco Ciocler, Luís Melo Fernanda Montenegro, Leona Cavalli κ.α. — ΜΟΥΣΙΚΗ: Marcus Viana — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ricardo Della Rosa — ΑΛΚΥΟΝΙΣ  new star art cinema, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώ­ρια), Τηλ.210 8220008: 210 8220023, Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογράφο.

Εβδο­μα­διαίο πρό­γραμ­μα των προ­βο­λών του ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema και STUDIO new star art cinema (Από 3/11/2016 έως 9/11/2016)

ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώ­ρια), Τηλ.210 8220008: 210 8220023 — Εισ.:€7.00, Παιδ.-φοιτ./ άνω των 65 & Εκπαιδευτικοί/Ατέλεια/Στρατιωτικο €5.00, για ανέρ­γους €3.00, οικο­γε­νεια­κό πακέ­το τριών ατό­μων €10.00. Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ τα δύο άτο­μα € 7,00, κάθε ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ €5.00 —  Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογράφο.

Από 3/11/2016 έως 9/11/2016

1) «ΟΛΓΑ»  του Jayme Monjardim Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ — ΠΕΜΠΤΗ έως ΔΕΥΤΕΡΑ  στις 19.00

2) «INVISIBLE»  του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΙΤΗ  Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ — ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  στις 21.30

3)  «FRANTZ»  του ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΖΟΝ   Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ — ΠΕΜΠΤΗ έως ΔΕΥΤΕΡΑ  στις 17.00

4) «ΙNFERNO» του ΡΟΝ ΧΑΟΥΑΡΤ  Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ — ΠΕΜΠΤΗ έως ΚΥΡΙΑΚΗ  στις 23.00

5) «ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΤΟΡΥ» των ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΤΑΝΤΟΝ–ΑΝΓΚΟΥΣ ΜΑΚΛΕΙΝ  Α΄ΠΡΟΒΟΛΗ — ΠΑΡ-ΣΑΒ  στις 15.ΟΟ

6) «MHN ANAΣΑΙΝΕΙΣ» του  ΦΕΝΤΕ ΑΛΒΓΑΡΕΖ — ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΤΕΤΑΡΤΗ    στις 23.ΟΟ ΚΑΙ  ΠΑΡ-ΣΑΒ  στις  01.00 (μετα­με­σο­νύ­χτια)

7) «POTOP REDIVIVUS – Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ» (186 λεπτά) του  JERZY HOFFMAN — ΚΥΡΙΑΚΗ  στις 14.30

STUDIO  new star art cinema, ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Τηλ 210–8640054 — Εισ.: € 7.00, Παιδ.-φοιτ./ άνω των 65 & Εκπαιδευτικοί/Ατέλεια/Στρατιωτικο  €5.00, για ανέρ­γους €3.00, οικο­γε­νεια­κό πακέ­το τριών ατό­μων €10.00, καθε ΔΕΥΤΕΡΑ τα δύο άτο­μα € 7,00,καθε ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ €5.00 — Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογραφο

Από 3/11/2016 έως 9/11/2016

1) «ΟΛΓΑ»  του Jayme Monjardim Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ — ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στις  17.30  ΚΑΙ 20.30

2) «NOΣΤΑΛΓΙΑ» του  ΑΝΤΡΕΙ ΤΑΡΚΟΦΣΚΙ — ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ στις 22.45

3) «FEAR AND DESIRE» του STANLEY KUBRICK — ΔΕΥΤΕΡΑ-TETAΡΤΗ στις 22.45

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 Nothing special: Just not Opium (2/11 – 4/12)

 Έκθε­ση Μόρα­λη – Καπρά­λου στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ), σε συνερ­γα­σία με την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη-Μου­σείο Αλε­ξάν­δρου Σού­τζου, διορ­γα­νώ­νει την έκθε­ση “Γιάν­νης Μόρα­λης – Χρή­στος Καπρά­λος. Μία φιλία ζωής και τέχνης”, η οποία θα φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο του Φάρου στο ΚΠΙΣΝ.  Η έκθε­ση θα είναι ανοι­χτή στο κοι­νό από τις 21 Σεπτεμ­βρί­ου έως και τις 18 Δεκεμ­βρί­ου (καθη­με­ρι­νά από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ), με ελεύ­θε­ρη είσοδο. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δωδώ­νη. Το μαντείο των ήχων στο Μου­σείο Ακρόπολης
Το Μαντείο της Δωδώ­νης είναι το θέμα της δεύ­τε­ρης μεγά­λης περιο­δι­κής έκθε­σης που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης από τις  20 Ιου­νί­ου 2016 έως τις 10 Ιανουα­ρί­ου 2017. Σκο­πός της είναι να κάνει ευρύ­τε­ρα γνω­στό το παλαιό­τε­ρο ελλη­νι­κό μαντείο, να δεί­ξει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας, τον ρόλο και τη σημα­σία του στον αρχαίο κόσμο αλλά και να ανα­δεί­ξει την ανά­γκη του ανθρώ­που να προ­βλέ­πει το μέλ­λον. Η έκθε­ση θα συνο­δεύ­ε­ται από επι­στη­μο­νι­κό κατά­λο­γο των εκθε­μά­των. Σε μεγά­λη οθό­νη στον εκθε­σια­κό χώρο θα παρου­σιά­ζε­ται βίντεο για το μαντείο και το φυσι­κό του περι­βάλ­λον. Στο εστια­τό­ριο του Μου­σεί­ου θα προ­σφέ­ρο­νται γιαν­νιώ­τι­κα εδέ­σμα­τα σε όλη τη διάρ­κεια της έκθε­σης. Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης με την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Ιωαν­νί­νων. Τα εκθέ­μα­τα προ­έρ­χο­νται από το Μου­σείο Ιωαν­νί­νων και το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Συλ­λο­γή Καραπάνου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο