Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 1971 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σεφέρης

«…Στις 20 Σεπτέμ­βρη του 1971 ο μεγά­λος μας Έλλη­νας ποι­η­τής Γ. Σεφέ­ρης  μετά από μια εγχεί­ρη­ση στο νοσο­κο­μείο, αφή­νει την τελευ­ταία πνοή του και δρα­πε­τεύ­ει στον ουρα­νό, μη αντέ­χο­ντας άλλο την ομί­χλη του φασι­σμού που σκέ­πα­ζε σαν κατά­ρα την χώρα του! Το θλι­βε­ρό μαντά­το για τον θάνα­το του έκα­νε το γύρο της γης και απλώ­θη­κε σε όλη την Ελλά­δα σαν αστρα­πή, σαν κεραυ­νός!! Στις γει­το­νιές της Αθή­νας οι νοι­κο­κυ­ρές, στις αυλές των Πανε­πι­στη­μί­ων οι φοι­τη­τές, στα εργο­στά­σια και στα λιμά­νια οι εργά­τες, τρα­γου­δού­σαν …«στο περιγιάλι »..!.

Μια μυστι­κή, αόρα­τη συνεν­νό­η­ση δίχως λόγια, χωρίς κραυ­γές, μ’ ένα βου­βό θρή­νο ψυχής, γίνο­νταν από την στιγ­μή του θανά­του του ποι­η­τή ως την ώρα της ταφής, ανά­με­σα σ’ αυτούς τους ανθρώ­πους που ήταν άγνω­στοι μετα­ξύ τους.

Δύο ημέ­ρες μετά στις 22/9/1971 σε μια εκκλη­σία στην οδό Κυδα­θη­ναί­ων  χιλιά­δες λαού ήτα­νε εκεί να τον χαι­ρε­τή­σουν και να αφή­σουν λου­λού­δια! Ένα πολύ­χρω­μο ανθρώ­πι­νο ποτά­μι ακο­λου­θού­σε το φέρε­τρο του τιμη­μέ­νου ποι­η­τή, οι δικτά­το­ρες ανή­συ­χοι και σε πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα με την αστυ­νο­μία από κοντά να παρα­κο­λου­θεί, τού­τη την απρό­ο­πτη και ίσως ανε­ξέ­λεγ­κτη κατά­στα­ση.! Φτά­νο­ντας η πομπή στην στην πύλη του Ανδρια­νού στα­μά­τη­σε και σαν τα χιλιά­δες στό­μα­τα ένα να ήταν ακούστηκε

 “στο περι­γιά­λι το κρυ­φό κι άσπρο σαν περιστέρι
…διψά­σα­με το μεση­μέ­ρι, μα το νερό γλυφό”…»

Δια­βά­στε στις σελί­δες του περιοδικού:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο