Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Severna Makedonija”: Μοναδικοί κερδισμένοι οι ευρωνατοϊκοί ιμπεριαλιστές

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Τσί­πρας-Ζάεφ συμ­φω­νούν, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ χει­ρο­κρο­τούν. Με αυτή τη φρά­ση μπο­ρεί να περι­γρα­φεί η πρό­σφα­τη συμ­φω­νία που επι­τεύ­χθη­κε μετα­ξύ των κυβερ­νή­σε­ων Ελλά­δας-ΠΔΓΜ και την οποία ανα­κοί­νω­σε στο χθε­σι­νό του διάγ­γελ­μα ο πρωθυπουργός.

Πρό­κει­ται για συμ­φω­νία «κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη» στα μέτρα των επι­διώ­ξε­ων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που ξεκλει­δώ­νει την έντα­ξη της ΠΓΔΜ στους δυο ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς, απο­τε­λώ­ντας ταυ­τό­χρο­να απο­φα­σι­στι­κό βήμα για την πλή­ρη ΝΑΤΟ­ποί­η­ση των Βαλ­κα­νί­ων. Το παρα­δέ­χθη­κε, άλλω­στε, ο ίδιος ο Αλ. Τσί­πρας χθες: «Προ­κει­μέ­νου η Ελλά­δα όχι μόνο να δεχθεί αλλά και να πρω­το­στα­τή­σει στην ευρω­παϊ­κή και ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­ο­πτι­κή των γει­τό­νων μας, οι τελευ­ταί­οι συμ­φώ­νη­σαν να αλλά­ξουν τη Συνταγ­μα­τι­κή τους ονο­μα­σία για όλες τις χρή­σεις και ένα­ντι όλων».

Τα λόγια του πρω­θυ­πουρ­γού έρχο­νται να πιστο­ποι­ή­σουν, με τον πλέ­ον επί­ση­μο τρό­πο, το ρόλο που έχει ανα­λά­βει η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας ως «τοπο­τη­ρη­τής» των συμ­φε­ρό­ντων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην βαλ­κα­νι­κή χερ­σό­νη­σο και ευρύ­τε­ρα στην περιο­χή της ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου. Η πρε­μού­ρα της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κλεί­σει το ζήτη­μα της ονο­μα­σί­ας και να προ­χω­ρή­σει η δια­δι­κα­σία έντα­ξης της «Severna Makedonija» (ΠΓΔΜ) σε ΝΑΤΟ και ΕΕ απη­χεί τους σχε­δια­σμούς της εγχώ­ριας αστι­κής τάξης για βαθύ­τε­ρη οικο­νο­μι­κή διείσ­δυ­ση στην περιο­χή, για νέες κερ­δο­φό­ρες μπιζ­νες με σκο­πό την ανα­βάθ­μι­ση της θέσης της στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ανταγωνισμούς. 

Ποιός βγαί­νει, λοι­πόν, κερ­δι­σμέ­νος από την συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζάεφ; Σίγου­ρα όχι ο εργα­ζό­με­νος λαός σε Ελλά­δα και Σκό­πια, καθώς η έντα­ξη της «Severna Makedonija» στο ΝΑΤΟ θα σημά­νει ενί­σχυ­ση της ανα­σφά­λειας και απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης στην περιο­χή. Μια ανα­σφά­λεια που θα συνε­χί­σει να τρέ­φε­ται από τους αλυ­τρω­τι­σμούς και τις εθνι­κι­στι­κές επι­διώ­ξεις, δεδο­μέ­νης της ‑επί­ση­μης πλέ­ον- απο­δο­χής από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση των όρων περί «μακε­δο­νι­κής» εθνό­τη­τας και γλώσσας. 

Μονα­δι­κοί κερ­δι­σμέ­νοι από την συμ­φω­νία που ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός είναι οι αμε­ρι­κα­νοί και ευρω­παί­οι ιμπε­ρια­λι­στές, οι μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι που τρί­βουν τα χέρια τους στην προ­ο­πτι­κή νέων χρυ­σο­φό­ρων επεν­δύ­σε­ων με θύμα­τα τους εργα­ζό­με­νους ανε­ξαρ­τή­τως εθνικότητας. 

Οι εργα­ζό­με­νοι, οι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων δεν έχουν συμ­φέ­ρον να συντα­χθούν με καμιά απ’ τις δύο όψεις της αστι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, είτε με τον εθνι­κι­σμό, είτε με τον κοσμο­πο­λι­τι­σμό. Μόνη διέ­ξο­δος είναι η ενδυ­νά­μω­ση της αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής πάλης, για την απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με το λαό στην εξουσία.

________________________________________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο