Περιήγηση: ακροδεξιά

Διεθνή
Εκλογές στην Αυστρία με δεσμεύσεις υπέρ του κεφαλαίου και χωρίς πραγματική εναλλακτική για το λαό

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές σήμε­ρα στην Αυστριά στις οποί­ες εκτι­μά­ται ότι νικη­τής θα ανα­δει­χθεί ο 31χρονος συντη­ρη­τι­κός Σεμπά­στιαν Κουρτς, ο νεό­τε­ρος ηγέτης…

Διεθνή
Ηλίθιοι χωρίς σύνορα: Νορβηγοί ακροδεξιοί μπέρδεψαν άδεια καθίσματα λεωφορείου με.…“τρομοκράτες”

Περί­γε­λος έχει γίνει στη Νορ­βη­γία μια δια­δι­κτυα­κή ομά­δα εθνι­κι­στών που σε μια φωτο­γρα­φία ενός άδειου λεω­φο­ρεί­ου είδαν… γυναί­κες με μπούρκα.…

Στήλη Αναγνωστών
Τι κινείται;

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Κόκ­κι­νος Ρύπος // Είναι εμφα­νές ότι οι εργά­τες και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα στρέ­φο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο προς τη…